Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρχόντω Μαρούγκα, ένα παράδειγμα για το βάθος και την δύναμη των αξιών του λαού μας

Την Αρχό­ντω Μαρού­γκα, φουρ­νά­ρισ­σα των απερ­γών απο­χαι­ρέ­τι­σε με ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ επι­ση­μαί­νο­ντας ότι το παρά­δειγ­μά της, «είναι ένα από τα τόσα, που θα πρέ­πει να κατα­γρα­φούν στα βιβλία της τάξης μας»

Η ανα­κοί­νω­σή του ΠΑΜΕ:

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο απο­χαι­ρε­τά την Αρχό­ντω Μαρού­γκα που έφυ­γε από την ζωή χθες, 25 Ιού­νη. Εκφρά­ζου­με τα συλ­λυ­πη­τή­ρια μας στην οικο­γέ­νεια και τους οικεί­ους της. Η Αρχό­ντω Μαρού­γκα με τον φούρ­νο της ήταν μια από τους χιλιά­δες απλούς ανθρώ­πους στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό που στή­ρι­ξαν με όποιο τρό­πο μπο­ρού­σαν τον μεγα­λειώ­δη 9μηνο αγώ­να των χαλυβουργών.

Κάθε μέρα, κάθε πρωί, οι απερ­γοί χαλυ­βουρ­γοί δεχό­ντου­σαν την στή­ρι­ξη της, που με τα δικά της μέσα έδι­νε την δική της στα­θε­ρή και πολύ­τι­μη αλλη­λεγ­γύη. Το δικό της παρά­δειγ­μα, είναι ένα από τα τόσα, που θα πρέ­πει να κατα­γρα­φούν στα βιβλία της τάξης μας και που δεί­χνουν το μέγε­θος, το βάθος και την δύνα­μη των αξιών του λαού μας, της ανι­διο­τε­λούς προ­σφο­ράς και του συλ­λο­γι­κού αγώ­να ενά­ντια στην αδικία.

Την ευχα­ρι­στού­με και θα την θυμό­μα­στε πάντα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο