Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αρ. Πελώνη: Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας

«Δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα οι φήμες για καθο­λι­κή απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας» τόνι­σε κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κτυα­κής — λόγω συν­θη­κών — σημε­ρι­νής ενη­μέ­ρω­σης των πολι­τι­κών συντα­κτών, η ανα­πλη­ρώ­τρια κυβερ­νη­τι­κή εκπρό­σω­πος, Αρι­στο­τε­λία Πελώ­νη, σημειώ­νο­ντας παράλ­λη­λα, ότι η κυβέρ­νη­ση παίρ­νει στα­δια­κά τα μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών από τον κορο­νο­ϊό, αλλά και πως σε καμία περί­πτω­ση δεν πρό­κει­ται να κλεί­σουν σού­περ μάρ­κετ, φαρ­μα­κεία και πρα­τή­ρια υγρών καυσίμων.

Επί­σης, η κ. Πελώ­νη ανέ­φε­ρε ότι συντο­νι­στι­κό ρόλο στην κρί­ση αυτή ανα­λαμ­βά­νει ο νέος υφυ­πουρ­γός Νίκος Χαρ­δα­λί­ας, αλλά και πως καταρ­γεί­ται από αύριο και μέχρι τέλος Απρι­λί­ου ο δακτύ­λιος στο κέντρο της Αθήνας.

Ακό­μη, σημεί­ω­σε πως όσοι έρχο­νται στην Ελλά­δα από το εξω­τε­ρι­κό θα μπαί­νουν σε κατ’ οίκον καρα­ντί­να για 14 ημέρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο