Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ας αφήσει τις κλάψες ο Τζήμερος

Με δελ­τίο Τύπου που εξέ­δω­σε, ο γνω­στός αντι­κομ­μου­νι­στής και επι­κε­φα­λής της Δημιουρ­γί­ας Ξανά, Θ. Τζή­με­ρος, δια­μαρ­τύ­ρε­ται για το γεγο­νός ότι «η μονο­με­ρής επί­θε­ση» που τάχα δέχτη­κε στην πρό­σφα­τη συνε­δρί­α­ση του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Αττι­κής «παρου­σιά­ζε­ται ως καβγάς», διεκ­δι­κώ­ντας για τον εαυ­τό του το ρόλο του θύμα­τος. Βέβαια, όπως ο ίδιος απο­κα­λύ­πτει, αυτήν τη …μονο­με­ρή επί­θε­ση την πυρο­δό­τη­σε ο ίδιος, απα­ντώ­ντας με χυδαί­ους χαρα­κτη­ρι­σμούς και προ­κλή­σεις στην παρέμ­βα­ση του Γιάν­νη Πρω­τού­λη, μέλους του ΠΓ της ΚΕ και περι­φε­ρεια­κού συμ­βού­λου Αττι­κής, ο οποί­ος υπε­ρα­σπί­στη­κε από το βήμα το δικαί­ω­μα των εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων στο Αιγά­λεω να μη δου­λέ­ψουν παρα­πά­νω τη μέρα που ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος ζητά­ει παρά­τα­ση του ωρα­ρί­ου από την Περι­φέ­ρεια για να συμ­με­τά­σχει στους γιορ­τα­σμούς για τη φωτα­γώ­γη­ση του χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου δέν­δρου. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά καθ’ όλη τη διάρ­κεια της δια­μαρ­τυ­ρί­ας από την πλευ­ρά της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» για τις χυδαιό­τη­τές του, ο Τζή­με­ρος συνέ­χι­ζε να προ­κα­λεί, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας χαρα­κτη­ρι­σμούς και ύβρεις. Το γεγο­νός εξάλ­λου ότι ο περι­φε­ρειάρ­χης Πατού­λης έσπευ­σε να τον περι­βά­λει με τη στορ­γή και την κατα­νό­η­σή του μετά το περι­στα­τι­κό, δεί­χνει ότι οι αθλιό­τη­τες και ο αντι­κομ­μου­νι­σμός του έχουν την ανο­χή, αν όχι την ενθάρ­ρυν­ση, της διοί­κη­σης και άλλων δυνά­με­ων μέσα στο Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο. Ας αφή­σει λοι­πόν τις κλά­ψες και τις απει­λές ο Τζή­με­ρος, που απο­κα­λύ­πτει ολο­έ­να και πιο συχνά τον χρυ­σαυ­γί­τη που κρύ­βει μέσα του.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο