Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ας ρωτήσει τα μέλη της παράταξής του» ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Ας ρωτή­σει τα μέλη της παρά­τα­ξής του», σημειώ­νει μετα­ξύ άλλων η Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών, σχε­τι­κά με τα όσα είπε ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας σχε­τι­κά με την εγγρα­φή του Γιώρ­γου Κιμού­λη στο ΣΕΗ.

Συγκε­κρι­μέ­να ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ, συνέ­ντευ­ξή του σε περιο­δι­κό είπε ότι «το 1998 το ΣΕΗ είχε απο­βά­λει διά βίου τον Γιώρ­γο Κιμού­λη για αντι­συ­να­δελ­φι­κή συμπε­ρι­φο­ρά (σ.σ. αφο­ρού­σε την παρα­βί­α­ση του απο­δε­κτού ωρα­ρί­ου προ­βών). Όμως η προη­γού­με­νη διοί­κη­ση παρα­δό­ξως τον ενέ­γρα­ψε ξανά στο σωμα­τείο, δεν γνω­ρί­ζω πώς και για­τί. Ήταν ένα περι­στα­τι­κό που ούτε εγώ δεν θυμό­μουν, μας το θύμι­σαν οι δημοσιογράφοι».

Η Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών σε ανα­κοί­νω­σή της, μετα­ξύ άλλων, αναφέρει:

«Ο Πρό­ε­δρος του ΣΕΗ ανα­ρω­τιέ­ται για­τί “η προη­γού­με­νη διοί­κη­ση του Σωμα­τεί­ου παρα­δό­ξως ενέ­γρα­ψε τον Κιμού­λη ξανά στο σωμα­τείο”. Αν δεν ξέρει λοι­πόν ας ρωτή­σει τα μέλη της παρά­τα­ξής του που τότε ήταν μέλη του ΔΣ του ΣΕΗ και ψήφι­σαν την έντα­ξή του μαζί με 600 ακό­μα ηθοποιούς.

Μιάς όμως και άνοι­ξε η συζή­τη­ση για εργο­δό­τες που παρα­βιά­ζουν τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων ας μας πει ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ, τι έχει κάνει για την υπε­ρά­σπι­ση των εργα­ζο­μέ­νων, για παρά­δειγ­μα τώρα τελευ­ταία όταν καταγ­γέλ­θη­καν ελλι­πή μέτρα ασφα­λεί­ας για τον κορο­νο­ϊό σε γνω­στά studio; Εκτός από το να συνο­μι­λεί με τους εργο­δό­τες και να τους δια­βε­βαιώ­νει ότι το ΣΕΗ δεν έχει καμία σχέ­ση με εξαγ­γελ­μέ­νες κινητοποιήσεις».

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο