Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ας τον μαζέψει κάποιος

Στον από­πα­το κι ακό­μα παρα­πέ­ρα έχει φτά­σει ο καθη­με­ρι­νός γκαι­μπε­λί­στι­κος μονό­λο­γος Πορ­το­σάλ­τε με τα γαυ­γί­σμα­τα απευ­θεί­ας από πρε­σβεία μεριά, ο οποί­ος έφτα­σε σήμε­ρα το πρωί να λέει ότι όποιος δεν είναι με τη μεριά του ΝΑΤΟ στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό μακε­λειό είναι με τους βια­στές των Ουκρα­νών παι­διών «όπως το ΚΚΕ που συμπλέ­ει με τους χρυσαυγ;iτες»!

Την ντρο­πή βέβαια την έχει χάσει προ πολ­λού το θολω­μέ­νο του μυα­λου­δά­κι που όσο πάει και θολώ­νει βλέ­πο­ντας τη ΝΑΤΟι­κή πρα­μά­τεια του να τρώ­ει πόρ­τα από σημα­ντι­κό κομ­μά­τι του λαού.

Άμα πάντως θέλει να ακού­σει για ειδε­χθή εγκλή­μα­τα μπο­ρεί να βάλει τους νατοϊ­κούς συν­δαι­τη­μό­νες του ‑τα φιλα­ρά­κια ως χτες του Πού­τιν- να του διη­γη­θούν ιστο­ρί­ες από τη Γιου­γκο­σλα­βία, το Ιράκ, το Αφγα­νι­στάν, τη Συρία και τη Λιβύη. Κι αν θέλει να δει συμπλεύ­σεις με τους φασί­στες ας βάλει σε βίντεο τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα στη Βου­λή στα ναζι­στι­κά κατα­κά­θια του Αζόφ.

Από την άλλη και μια ψυχο­θε­ρα­πεία θα βοη­θού­σε σίγουρα.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο