Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του Τραμπ — Στις 4/4 αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ αντι­με­τω­πί­ζει ποι­νι­κή δίω­ξη για την υπό­θε­ση της εξα­γο­ράς της σιω­πής μιας πορ­νο­στάρ το 2016 κι ανα­μέ­νε­ται να παρα­δο­θεί, πιθα­νόν την Τρί­τη, στη δικαιο­σύ­νη στη Νέα Υόρ­κη, εξέ­λι­ξη χωρίς ιστο­ρι­κό προη­γού­με­νο για πρώ­ην πρό­ε­δρο των ΗΠΑ, που ο ενδια­φε­ρό­με­νος κατήγ­γει­λε χθες Πέμ­πτη κάνο­ντας λόγο για «πολι­τι­κό διωγ­μό» και δια­τρα­νώ­νο­ντας την «αθω­ό­τη­τά του».

Ο πρώ­ην ένοι­κος του Λευ­κού Οίκου, που ονει­ρεύ­ε­ται να επι­στρέ­ψει στην προ­ε­δρία το 2024, ανα­μέ­νε­ται να ακού­σει να του απαγ­γέλ­λο­νται κατη­γο­ρί­ες από τον εισαγ­γε­λέα του Μαν­χά­ταν Άλβιν Μπραγκ για την κατα­βο­λή λίγο πριν από τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2016 ποσού 130.000 δολα­ρί­ων στην ηθο­ποιό πορ­νο­γρα­φι­κών ται­νιών Στόρ­μι Ντά­νιελς, το πραγ­μα­τι­κό όνο­μα της οποί­ας είναι Στέ­φα­νι Κλίφορντ.

«Επι­κοι­νω­νή­σα­με από­ψε με δικη­γό­ρο του κ. Τραμπ για να συντο­νι­στεί η παρά­δο­σή του ενώ­πιον του εισαγ­γε­λέα του Μαν­χά­ταν (σ.σ. Άλβιν Μπραγκ) για την απαγ­γε­λία κατη­γο­ριών ενώ­πιον δικα­στη­ρί­ου» της Νέας Υόρ­κης, ανέ­φε­ρε σε επι­γραμ­μα­τι­κή ανα­κοί­νω­σή του εκπρό­σω­πος της εισαγ­γε­λί­ας, μετά την άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης κατό­πιν ψηφο­φο­ρί­ας σώμα­τος ενόρκων.

Το κατη­γο­ρη­τή­ριο παρα­μέ­νει για την ώρα «σφρα­γι­σμέ­νο» και η ημε­ρο­μη­νία της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας δεν έχει ορι­στεί ακό­μη, κατά την ανακοίνωση.

Το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο CNN έκα­νε λόγο για κάπου τριά­ντα κατη­γο­ρί­ες για απά­τη στο πλαί­σιο της μυστι­κής κατα­βο­λής του ποσού των 130.000 δολα­ρί­ων στην ηθο­ποιό στα τέλη του 2016.

Ο 45ος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ξεσπά­θω­σε καταγ­γέλ­λο­ντας για νιο­στή φορά πως υφί­στα­ται «πολι­τι­κό διωγ­μό», «κυνή­γι μαγισ­σών» και πως η δίω­ξη σε βάρος του δεν απο­τε­λεί παρά «ανά­μι­ξη στις εκλο­γές» του 2024. Αυτή η ιστο­ρία θα απο­βεί «σε βάρος του Τζο Μπάι­ντεν», του δια­δό­χου και πιθα­νού αντι­πά­λου του στις προ­σε­χείς προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, προέβλεψε.

Ο κ. Τραμπ κατη­γο­ρεί τον δημο­κρα­τι­κό νυν πρό­ε­δρο πως του «έκλε­ψε» τη νίκη στις εκλο­γές του 2020 εδώ και πάνω από δύο χρό­νια, χωρίς να έχει παρου­σιά­σει ποτέ κάποιο τεκ­μή­ριο γι’ αυτό.

«Αντίκειται προς τις αξίες της Αμερικής»

Μέσω του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης που δημιούρ­γη­σε, του Truth Social, ο θυελ­λώ­δης μεγι­στά­νας, που έφε­ρε μεγά­λες ανα­τρο­πές από το 2015 κι έπει­τα στο αμε­ρι­κα­νι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα κι έθε­σε επα­νει­λημ­μέ­να υπό αμφι­σβή­τη­ση την διά­κρι­ση των εξου­σιών, πολυ­βό­λη­σε αντι­πά­λους που δεν κατο­νό­μα­σε: «με διώ­κουν (…) επει­δή ξέρουν πως θα είμαι στο πλευ­ρό του αμε­ρι­κα­νι­κού λαού και ότι δεν μπο­ρώ να έχω δίκαιη δίκη στη Νέα Υόρ­κη», υπο­στή­ρι­ξε ο κ. Τραμπ ανα­φε­ρό­με­νος στη γενέ­τει­ρά του, παρα­δο­σια­κά οχυ­ρό των δημοκρατικών.

Ο κυβερ­νή­της της Φλό­ρι­ντας Ρον Ντε­Σά­ντις, κατά πολ­λούς ο σημα­ντι­κό­τε­ρος αντί­πα­λος του πρώ­ην προ­έ­δρου στην εσω­κομ­μα­τι­κή κούρ­σα των ρεπου­μπλι­κά­νων ‑παρό­τι δεν έχει επι­ση­μο­ποι­ή­σει ακό­μη την υπο­ψη­φιό­τη­τά του στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024- έκα­νε λόγο για ενέρ­γεια που «αντί­κει­ται προς τις αξί­ες της Αμε­ρι­κής». Τόνι­σε πως δεν θα ενέ­κρι­νε «αίτη­μα έκδο­σης» του πρώ­ην προ­έ­δρου, που κατοι­κεί στην πολι­τεία του, στις αρχές της Νέας Υόρκης.

Ανε­πι­φύ­λα­κτα υπέρ του κ. Τραμπ τάχθη­κε επί­σης ο ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων Κέβιν Μακάρ­θι, κατά τον οποίο «ο αμε­ρι­κα­νι­κός λαός δεν πρό­κει­ται να ανε­χθεί αυτή την αδι­κία». Ο κ. Μακάρ­θι διε­μή­νυ­σε ακό­μη πως η Βου­λή θα φρο­ντί­σει να «λογο­δο­τή­σει» ο εισαγ­γε­λέ­ας Μπραγκ για αυτή την «κατά­χρη­ση εξου­σί­ας άνευ προηγουμένου».

«Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Η Στόρ­μι Ντά­νιελς, που συνερ­γά­στη­κε με τη δικαιο­σύ­νη τα τελευ­ταία σχε­δόν έξι χρό­νια, σχο­λί­α­σε ειρω­νι­κά μέσω Twitter πως δεν θα ήθε­λε να «της χυθεί η σαμπά­νια». Ο δικη­γό­ρος της Κλαρκ Μπρού­στερ συμπλή­ρω­σε «κανέ­νας δεν είναι υπε­ρά­νω του νόμου».

Από πλευ­ράς Δημο­κρα­τι­κών, ο βου­λευ­τής Άνταμ Σιφ υπο­γράμ­μι­σε πως «η άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης και η σύλ­λη­ψη πρώ­ην προ­έ­δρου είναι κάτι χωρίς προη­γού­με­νο σε όλη την αμε­ρι­κα­νι­κή ιστορία».

Επί χρό­νια, η αμε­ρι­κα­νι­κή δικαιο­σύ­νη επι­διώ­κει να εξα­κρι­βώ­σει αν ο 76χρονος ρεπου­μπλι­κά­νος έκα­νε ψευ­δείς δηλώ­σεις (πλημ­μέ­λη­μα) ή αν παρα­βί­α­σε τη νομο­θε­σία για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των προ­ε­κλο­γι­κών εκστρα­τειών (κακούρ­γη­μα) όταν κατέ­βα­λε το ποσό στην κυρία Κλί­φορντ, λίγο και­ρό πριν από την εκλο­γι­κή του νίκη τον Νοέμ­βριο του 2016.

Ώστε να μην προ­χω­ρή­σει σε απο­κα­λύ­ψεις σχε­τι­κά με εξω­συ­ζυ­γι­κή σχέ­ση που φέρε­ται να είχε μαζί της ο ενδια­φε­ρό­με­νος δέκα χρό­νια νωρίτερα.

Την επό­με­νη εβδο­μά­δα, ο κ. Τραμπ θα «παρα­δο­θεί» στη δικαιο­σύ­νη, θα ακού­σει να του απαγ­γέλ­λο­νται κατη­γο­ρί­ες, θα «συλ­λη­φθεί» συμ­βο­λι­κά, θα φωτο­γρα­φη­θεί και θα ληφθούν τα απο­τυ­πώ­μα­τά του. Θα κλη­θεί να δηλώ­σει αθώ­ος ή ένοχος.

Ο άνθρω­πος-κλει­δί πίσω από αυτή την υπό­θε­ση ακού­ει στο όνο­μα Μάικλ Κόεν: ο πρώ­ην δικη­γό­ρος εξ απορ­ρή­των του Ντό­ναλντ Τραμπ μετα­τρά­πη­κε σε μεγά­λο εχθρό του. Αυτός πλή­ρω­σε την κυρία Κλί­φορντ το 2016 κι έχει κατα­θέ­σει πως τα χρή­μα­τα του επι­στρά­φη­καν. Αφού εξέ­τι­σε την ποι­νή φυλά­κι­σης που του είχε επι­βλη­θεί, συνερ­γά­στη­κε στην έρευ­να από τα τέλη του 2018 και προ­σήλ­θε επα­νει­λημ­μέ­να να κατα­θέ­σει ενώ­πιον του σώμα­τος ενόρκων.

Δεχό­με­νος το τελευ­ταίο διά­στη­μα καται­γι­σμό φρα­στι­κών πυρών από τον κ. Τραμπ, που τον χαρα­κτη­ρί­ζει «ζώο» και «ρατσι­στή», καθώς και από άλλους ρεπου­μπλι­κά­νους, που του προ­σά­πτουν «πολι­τι­κά­κί­νη­τρα», ο εισαγ­γε­λέ­ας Μπραγκ επι­σή­μα­νε πως ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος «δημιούρ­γη­σε ψευ­δείς προσ­δο­κί­ες» νωρί­τε­ρα αυτόν τον μήνα, όταν δια­λα­λού­σε πως θα «συλ­λαμ­βα­νό­ταν» και καλού­σε τους υπο­στη­ρι­κτές του να ξεση­κω­θούν, με πρό­θε­ση να δημιουρ­γή­σει σάλο, κάνο­νας λόγο για παρα­κώ­λυ­ση και «ανά­μι­ξη» στην έρευνα.

Στο Μαν­χά­ταν, γύρω από το δικα­στή­ριο και γύρω από τον Trump Tower, τα πρά­μα­τα ήταν ήσυ­χα χθες βράδυ.

Αναμένεται να παραδοθεί στη δικαιοσύνη την Τρίτη

Ο πρώ­ην πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ανα­μέ­νε­ται να παρα­δο­θεί οικειο­θε­λώς στη δικαιο­σύ­νη της Νέας Υόρ­κης για να του απαγ­γελ­θούν κατη­γο­ρί­ες την Τρί­τη 4η Απρι­λί­ου, δήλω­σε δικη­γό­ρος του, σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα New York Times.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο