Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ασπρη μέρα

Πεντέλη τώρα (30  Δεκέμβρη 2014)

Πεντέ­λη τώρα (30 Δεκέμ­βρη 2014)

Να που έπρε­πε να πέσει ο Σαμα­ράς για… να δού­με άσπρη μέρα!
Δυστυ­χώς. όμως, ο Σαμα­ράς φεύ­γο­ντας δεν θα πάρει και τον «χει­μώ­να» μαζί του. Χώρια που οι πιθα­νό­τη­τες να επι­στρέ­ψει από την πίσω πόρ­τα (μετε­κλο­γι­κές «συμ­μα­χί­ες» λέγο­νται) δεν απο­κλεί­ο­νται. Ο μόνος ικα­νός να διώ­ξει τον «χει­μώ­να» είναι ο λαός. Αυτός και μόνον αυτός μπο­ρεί να κλεί­σει όλες τις πόρ­τες στους υπη­ρέ­τες-δια­χει­ρι­στές του κεφα­λαί­ου και να εδραιώ­σει τη δική του, παντο­τι­νή άνοιξη.
Με δύνα­μη μπρο­στά, λοι­πόν, στον αγώ­να… για να ζεσταθούμε.

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο