Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αστροφυσικοί, μαθηματικοί, στατιστικολόγοι δίπλα στους προπονητές — Πώς η ψηφιοποίηση αλλάζει το ποδόσφαιρο

Το ποδό­σφαι­ρο αξιο­ποιεί εδώ και χρό­νια την ανά­λυ­ση δεδο­μέ­νων. Πλέ­ον, μπο­ρούν να υπο­λο­γι­στούν τα πάντα, όπως και η πιθα­νό­τη­τα νίκης. Γίνε­ται όμως το άθλη­μα καλύ­τε­ρο έτσι;

Εάν η Μπο­ρού­σια Ντόρ­τμουντ είχε εμπι­στευ­τεί περισ­σό­τε­ρο τα δεδο­μέ­να, ίσως ο Γιούρ­γκεν Κλοπ να ήταν ακό­μη ο προ­πο­νη­τής της BVB – ή του­λά­χι­στον να είχε μεί­νει για μεγα­λύ­τε­ρο χρο­νι­κό διά­στη­μα στον σύλ­λο­γο και όχι μόνο μέχρι το καλο­καί­ρι του 2015. Αν και αυτή είναι μία τολ­μη­ρή υπό­θε­ση, η ιστο­ρία πίσω από αυτήν μας λέει πολ­λά για την ψηφιο­ποί­η­ση του ποδοσφαίρου.

Tα xG της Ντόρτμουντ και η φυγή του Κλοπ

Όταν στο πρώ­το μισό της σεζόν 2014/15 η Ντόρ­τμουντ βρι­σκό­ταν απροσ­δό­κη­τα στον πάτο της Μπου­ντε­σλί­γκα, ο μπλό­γκερ Κόλιν Τρέ­νορ εξη­γού­σε σε ανά­λυ­σή του στο statsbomb.com το εξής: η ομά­δα του Κλοπ έπρε­πε να έχει σκο­ρά­ρει 25 φορές αντί για 17, αλλά και να έχει δεχθεί μόλις 17 γκολ αντί για 26. Με άλλα λόγια, με το πέρας των πρώ­των 17 αγω­νι­στι­κών η Ντόρ­τμουντ θα έπρε­πε να βρί­σκε­ται στην 4η θέση του βαθ­μο­λο­γι­κού πίνα­κα – και όχι στην προτελευταία.

Ο Τρέ­νορ βάσι­σε την ανά­λυ­σή του στην τεχνο­λο­γία των προ­βλε­πό­με­νων γκολ ή αλλιώς Expected Goals (xG): μία τεχνο­λο­γία που υπο­λο­γί­ζει βάσει των ευκαι­ριών που παρου­σιά­ζο­νται σε κάθε αγώ­να το πόσα γκολ θα έπρε­πε «αντι­κει­με­νι­κά» να έχει σκο­ρά­ρει ή να δεχθεί η εκά­στο­τε ομά­δα. Συν­δυά­ζο­ντας τα στοι­χεία από περισ­σό­τε­ρους αγώ­νες προ­κύ­πτει αντι­στοί­χως ο μέσος όρος των υπέρ και των κατά xG.

Το συμπέ­ρα­σμα του Τρέ­νορ ήταν πως για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα η BVB ήταν ουσια­στι­κά ασυ­νή­θι­στα άτυ­χη, με απο­τέ­λε­σμα να χάσει δυσα­νά­λο­γα πολ­λούς βαθ­μούς δεδο­μέ­νης της εικό­νας της στο γήπε­δο. Και πράγ­μα­τι στον δεύ­τε­ρο γύρο η Ντόρ­τμουντ ανέ­τρε­ψε την κατά­στα­ση, εξα­σφα­λί­ζο­ντας τελι­κά την 7η θέση και μαζί την παρου­σία της στα προ­κρι­μα­τι­κά του Europa League. Όμως ο απο­χω­ρι­σμός με τον Κλοπ είχε πλέ­ον αποφασιστεί.

Η συγκε­κρι­μέ­νη ιστο­ρία είναι μία από τις πολ­λές που δεί­χνουν την ολο­έ­να και μεγα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή της συλ­λο­γής και ανά­λυ­σης δεδο­μέ­νων στο ποδό­σφαι­ρο. Σήμε­ρα μάλι­στα, τα xG απο­τε­λούν μία ευρέ­ως γνω­στή μέθο­δο αξιο­λό­γη­σης, την οποία γνω­ρί­ζουν σχε­δόν όλοι οι θεα­τές της Μπου­ντε­σλί­γκα και των ποδο­σφαι­ρι­κών διοργανώσεων.

Πλέ­ον οι προ­πο­νη­τές εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται όλες τις δια­θέ­σι­μες μετρή­σεις για την προ­ε­τοι­μα­σία της ομά­δας τους, είτε αυτές αφο­ρούν τη δημιουρ­γία ευκαι­ριών, την εκμε­τάλ­λευ­ση των κενών χώρων στο γήπε­δο ή την από­δο­ση του υψη­λού πρέ­σινγκ ανα­λό­γως με τον εκά­στο­τε αντί­πα­λο. Χάρη στα Big Data το ποδό­σφαι­ρο έχει μετα­τρα­πεί σε ένα παι­χνί­δι ανά­λυ­σης δεδο­μέ­νων. Ή μήπως όχι;

Ο απρόβλεπτος ανθρώπινος παράγοντας

«Πρώ­τη φορά ήρθα σε επα­φή με αυτή τη μαζι­κή συλ­λο­γή δεδο­μέ­νων το 2014, όταν ήμουν προ­πο­νη­τής στη Φού­λαμ (Αγγλία)», λέει ο Φέλιξ Μάγκατ, ο οποί­ος αντι­με­τω­πί­ζει το ζήτη­μα με σκε­πτι­κι­σμό. «Είναι μία πλά­νη η πεποί­θη­ση πως τα δεδο­μέ­να μπο­ρούν να μας πουν κάτι, διό­τι το ποδό­σφαι­ρο εξα­κο­λου­θεί να παί­ζε­ται από ανθρώ­πους. Και οι άνθρω­ποι είμα­στε κάθε μέρα δια­φο­ρε­τι­κοί». Ο ίδιος δεν ξέρει πόσα ακρι­βώς δεδο­μέ­να είναι πλέ­ον δια­θέ­σι­μα, «αλλά σίγου­ρα είναι πάρα πολ­λά». Ο καθέ­νας μπο­ρεί να ερμη­νεύ­ει τα δεδο­μέ­να όπως θέλει. «Αλλά υπάρ­χει μία συγκε­κρι­μέ­νη πλη­ρο­φο­ρία: ο βαθ­μο­λο­γι­κός πίνα­κας. Και αυτός δεν λέει ψέμα­τα», τονί­ζει ο Μάγκατ.

Είχε επο­μέ­νως άδι­κο ο Κόλιν Τρέ­νορ; Δεν είναι λίγοι αυτοί που δια­φω­νούν με τον Μάγκατ. Μετα­ξύ αυτών είναι και όλοι οι μεγά­λοι σύλ­λο­γοι. Σε κάθε γήπε­δο της Μπου­ντε­σλί­γκα υπάρ­χουν κάμε­ρες που κατα­γρά­φουν 3,6 εκα­τομ­μύ­ρια δεδο­μέ­να θέσης σε κάθε αγώ­να – δηλα­δή κάθε κίνη­ση τόσο των ποδο­σφαι­ρι­στών, όσο και της μπά­λας. Αυτά δια­τί­θε­νται ζωντα­νά στην Μπου­ντε­σλί­γκα από τη Γερ­μα­νι­κή Ποδο­σφαι­ρι­κή Λίγκα (DFL). Και δίπλα σε κάθε προ­πο­νη­τή υπάρ­χει πια ένας ανα­λυ­τής που του τα μετα­φέ­ρει. Πώς όμως βοη­θούν πρα­κτι­κά όλες αυτές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες κάποιον, προ­κει­μέ­νου να κερ­δί­σει ένα παιχνίδι;

Οι πιο πολύπλοκες μετρήσεις είναι καθοριστικές

«Μετα­ξύ των μετρή­σε­ων περι­λαμ­βά­νο­νται ο αριθ­μός των πασών, των χιλιο­μέ­τρων, της κατο­χής που κάνει μία ομά­δα. Πρό­κει­ται όμως για απλοϊ­κές μετρή­σεις που δεν μας λένε ποια ομά­δα κερ­δί­ζει ή χάνει σε έναν αγώ­να», λέει ο αθλη­τι­κός επι­στή­μο­νας Ντά­νιελ Μέμερτ από το Ινστι­τού­το Επι­στή­μης Προ­πό­νη­σης και Αθλη­τι­κής Πλη­ρο­φο­ρι­κής του Αθλη­τι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου της Κολω­νί­ας. Ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα είναι ο ημι­τε­λι­κός του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου του 2014 μετα­ξύ Γερ­μα­νί­ας και Βρα­ζι­λί­ας: σε εκεί­νον τον αγώ­να η Σελε­σάο ήταν καλύ­τε­ρη σε πολ­λές από αυτές τις κατη­γο­ρί­ες. Όμως τελι­κά έχα­σε με 7–1.

Ο Μέμερτ και η ομά­δα του, αντι­θέ­τως, έχουν απο­δεί­ξει επι­στη­μο­νι­κά πως οι πιθα­νό­τη­τες επι­κρά­τη­σης για μία ομά­δα αυξά­νο­νται όταν αυτή έχει κατά το δυνα­τόν μεγα­λύ­τε­ρο έλεγ­χο του χώρου στο πεδίο των 30 μέτρων από το τέρ­μα του αντι­πά­λου – δηλα­δή στο αμυ­ντι­κό του τρί­το. Μεγα­λύ­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες νίκης έχει και η ομά­δα που πρε­σά­ρει καλύ­τε­ρα. «Οι πιο περί­πλο­κες μετρή­σεις έχουν αξία», εξη­γεί ο Μέμερτ.

Σήμε­ρα, δεν είναι μόνο οι κορυ­φαί­οι σύλ­λο­γοι όπως η κάτο­χος του Τσά­μπιονς Λιγκ Μάν­τσε­στερ Σίτι που απα­σχο­λούν αστρο­φυ­σι­κούς και άλλους επι­στή­μο­νες, προ­κει­μέ­νου να ξεδια­λέ­ξουν από τα δια­θέ­σι­μα δεδο­μέ­να τα πιο κρί­σι­μα – πολ­λές ομά­δες της Μπου­ντε­σλί­γκα συνερ­γά­ζο­νται επί­σης με μαθη­μα­τι­κούς και στα­τι­στι­κο­λό­γους. Και μάλι­στα δεν βασί­ζο­νται μόνο στα δεδο­μέ­να της DFL, αλλά και εται­ρειών, όπως η Stats Perform και η Impect, πλη­ρώ­νο­ντας εξα­ψή­φια ποσά κάθε σεζόν. Για τα τμή­μα­τα scouting των συλ­λό­γων υπάρ­χουν άλλα προ­γράμ­μα­τα αξιολόγησης.

Ένας τεράστιος επιχειρηματικός κλάδος

Η Μπου­ντε­σλί­γκα απο­τε­λεί ένα μικρό κομ­μά­τι του τερά­στιου αυτού επι­χει­ρη­μα­τι­κού τομέα. Στην αγγλι­κή Πρέ­μιερ Λιγκ υπάρ­χουν ομά­δες που έχουν κλεί­σει εδώ και χρό­νια συμ­φω­νί­ες με τέτοιες εται­ρεί­ες, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λί­σουν απο­κλει­στι­κό­τη­τα στα συλ­λε­χθέ­ντα δεδο­μέ­να. «Φυσι­κά, παί­ζουν ρόλο και τα χρή­μα­τα. Όταν κάποιος έχει πολ­λά χρή­μα­τα στη διά­θε­σή του, μπο­ρεί να αγο­ρά­ζει κάθε λογής δεδο­μέ­να, όπως και τους καλύ­τε­ρους παί­κτες», επι­κρί­νει ο Μάγκατ. «Και όταν τελι­κά κερ­δί­ζει, μπο­ρεί κανείς φυσι­κά να πει πως αυτό οφεί­λε­ται στην ανά­λυ­ση των δεδο­μέ­νων». Από την άλλη πλευ­ρά, όμως, ο συνά­δερ­φός του Γιούρ­γκεν Κλοπ θα μπο­ρού­σε να έμε­νε περισ­σό­τε­ρο στην Ντόρ­τμουντ, εάν εμπι­στευό­ταν κανείς περισ­σό­τε­ρο τα δεδομένα.

Πηγή: Deutsche Welle

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο