Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αστυνομική λογοτεχνία και …αντισοβιετισμός! (Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Πάγος» του Καρίλ Φερέ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Από την αρχή να ξεκα­θα­ρί­σω ότι έχω δια­βά­σει όλα του τα βιβλία του συγ­γρα­φέα που κυκλο­φό­ρη­σαν στα Ελλη­νι­κά. Να τονί­σω ακό­μη ότι δια­θέ­τει λογο­τε­χνι­κές αρε­τές, κατα­πιά­νε­ται με κοι­νω­νι­κά θέμα­τα της επο­χής μας, η αστυ­νο­μι­κή πλο­κή των έργων του δένε­ται πάντα με ιστο­ρι­κά-πολι­τι­στι­κά και πολι­τι­σμι­κά στοι­χεία στους τόπους που αυτά δια­δρα­μα­τί­ζο­νται. Δια­βά­ζο­νται δηλα­δή ευχά­ρι­στα και προ­σφέ­ρουν και γνώσεις.

Όμως στο τελευ­ταίο του βιβλίο του «Πάγος» (εκδό­σεις Αγρα σε μετά­φρα­ση της Αργυ­ρώς Μακά­ρωφ) δυστυ­χώς κατα­φεύ­γει σε αγο­ραίο αντι­σο­βιε­τι­σμό-αντι­κομ­μου­νι­σμό!

Κάτι τέτοιο συμ­βαί­νει και με άλλους συγ­γρα­φείς που έγρα­ψαν τα τελευ­ταία χρό­νια αστυ­νο­μι­κά με πλο­κή που είχε σχέ­ση με ιστο­ρι­κές περιό­δους π.χ «Δημο­κρα­τία της Βαϊ­μά­ρης», ή μετά τον Β’ παγκό­σμιο πόλε­μο (π.χ  Kutscher, Κερ) που ώρες-ώρες  βάζουν στο μυα­λό μας ότι απλά η αστυ­νο­μι­κή ιστο­ρία είναι η «κάλυ­ψη» για να τοπο­θε­τη­θούν με βάση τη ιδε­ο­λο­γία του για την  περί­φη­μη θεω­ρία των «δύο άκρων» κλπ.

Στο συγκε­κρι­μέ­νο βιβλίο ο Καρίλ Φερέ μας μετα­φέ­ρει στον Αρκτι­κό κύκλο σε μια πόλη-εργο­στά­σιο από τις πιο μολυ­σμέ­νες στον πλα­νή­τη που παλιό­τε­ρα ήταν τόπος εξο­ρί­ας, τα περί­φη­μα «γκου­λάγκ». Ο χώρος και οι πρω­τα­γω­νι­στές της ιστο­ρί­ας του δίνουν ευκαι­ρία να σχο­λιά­σει κα μάλι­στα πολύ σκλη­ρά την μετα­σο­βιε­τι­κή κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­κή κατά­στα­ση. Μόνο που αυτή κατά τη γνώ­μη του συγ­γρα­φέα δεν είναι δια­φο­ρε­τι­κή αλλά ουσια­στι­κά συνέ­χεια της κατά­στα­σης που υπήρ­χε πριν…

Και δεν στα­θού­με στις χοντροει­δείς- αντι­σο­βιε­τι­κές θέσεις, αλλά στις πιο εκλε­πτυ­σμέ­νες που προ­πα­γαν­δι­στι­κά μπο­ρεί άλλω­στε να γίνουν πιο «εύπε­πτες» στον ανα­γνώ­στη που συχνά δεν γνω­ρί­ζει. Παρα­θέ­τω ορι­σμέ­να σκόρ­πια σημεία:

-        σελ 59: «…χωρίς καν να υπο­ψιά­ζε­ται ότι η ΕΣΣΔ και οι αξί­ες της θα κατέρ­ρε­αν πολύ γρή­γο­ρα σαν πύρ­γος από τραπουλόχαρτα…Με τον ερχο­μό της καπι­τα­λι­στι­κής επο­χής, που γελοιο­ποιού­σε τις εκστρα­τεί­ες προ­γραμ­μα­τι­σμού των μη ρεα­λι­στι­κών στό­χων του Στάλιν…»

-        — σελ. 60: «…ο κομ­μου­νι­σμός είχε υπο­σχε­θεί μία κοι­νω­νία ισό­τη­τας, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα προ­κα­λού­σε γέλια, σαν τη κόρη του Μπρέζ­νιεφ, την Γκα­λί­να που είχε οργα­νώ­σει κύκλω­μα δια­κί­νη­σης δια­μα­ντιών και τα έκρυ­βε στα κλου­βιά τη θηρί­ων, στο τσίρ­κο του συζύ­γου της για να περά­σουν τα σύνο­ρα. Το φολ­κλόρ της επο­χής, ότι δηλα­δή τα μαγα­ζιά ήταν άδεια όμως όλα τα υπό­λοι­πα δωρε­άν- βρε­φο­νη­πια­κοί σταθ­μοί, παι­δεία, θέρ­μαν­ση , ψυχα­γω­γία, κατοι­κία, γκού­λάγκ. Οι προ­στα­τευό­με­νοι του κόμ­μα­τος με ιδιαί­τε­ρη κλί­ση στην πολυ­τέ­λεια κρα­τού­σαν τα δυτι­κά προ­ϊ­ό­ντα για τον εαυ­τό του, με τη δια­φο­ρά όμως ότι αυτοί οι απα­ρα­τσίκ ήταν τότε κατά μέσο όρο έξι φορές από έναν εργά­τη, αντί για τρια­κό­σιες χιλιά­δες φορές πλου­σιό­τε­ροι που είναι σήμερα..»

-        Σελ. 370 : «…Στα δεκα­ο­κτώ του χρό­νια, όταν ως απλό στρα­τιώ­της είχε φυλα­κι­στεί μετά τη σφα­γή στο Κατίν που σφρά­γι­σε τον κατα­κερ­μα­τι­σμό της Πολω­νί­ας. Δεκά­δες χιλιά­δες αξιω­μα­τι­κοί εκτε­λέ­στη­καν απ’ τον Κόκ­κι­νο Στρα­τό στο δάσος, ήρω­ες πολέ­μου που είχαν επι­τε­θεί με άλο­γα στα τανκς των ναζί για να προ­στα­τέ­ψουν τους δικούς τους, αυτοί του­φε­κί­στη­καν σαν προ­δό­τες ή εγκλη­μα­τί­ες και πετά­χτη­καν σωρη­δόν σε ομα­δι­κούς τάφους- φυσι­κά και τα θυμόταν…Εξορισμένος, η χώρα του σβη­σμέ­νη απ’ το χάρ­τη ο Ιτσεκ είχε μετα­φερ­θεί από στρα­τό­πε­δο, σε στρα­τό­πε­δο, από θανά­τους σε θανάτους…Η σοβιε­τι­κή μηχα­νή αλέσματος…»

-        Σελ. 459: «…Ούτε λέξη για τη γερ­μα­νο­σο­βιε­τι­κή συμ­φω­νία που δια­μέ­λι­σε την Πολω­νία ή για τις εκκα­θα­ρί­σεις που απο­δε­κα­τί­ζο­ντας τους αξιω­μα­τι­κούς του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, είχαν στεί­λει εκα­τομ­μύ­ρια στρα­τιώ­τες στα ναζι­στι­κά στρα­τό­πε­δα. Από εκεί, όταν οι δεσμο­φύ­λα­κες τους δεν άφη­ναν να πεθά­νουν από την πεί­να, οι επι­ζή­σα­ντες «προ­δό­τες της πατρί­δας» πήραν κατευ­θεί­αν τον δρό­μο των γκουλάγκ…της ηρω­ι­κής νοσο­κό­μας για­γιάς της, που φυλα­κί­στη­κε επει­δή έκλε­ψε λίγα μήλα σε έναν λιμό που προ­κλή­θη­κε από την ιδε­ο­λο­γι­κή ανι­κα­νό­τη­τα του Στάλιν…»

Φυσι­κά δεν είναι οι μόνες «χοντρά­δες». Απλά επι­βε­βαιώ­νει ότι «δεν πρέ­πει να φοβό­μα­στε πολύ αυτόν που στις 100 λέξεις οι 99 είναι ψέμα­τα, αλλά κυρί­ως αυτόν που πράτ­τει το αντί­θε­το. Δηλα­δή αν από τις 100 λέξεις η μία ένα ψέμα.  Έτσι άλλω­στε περ­νά πιο εύκο­λα προπαγανδιστικά!»

29 στιγ­μές, του Αλέ­κου Χατζηκώστα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο