Αστυνομικοί προς κυβέρνηση: Δε θα πάρουμε εμείς τα σπίτια του λαού

Με αφορ­μή την από­φα­ση για ενί­σχυ­ση των μέτρων φύλα­ξης των συμ­βο­λαιο­γρα­φεί­ων με αστυ­νο­μι­κούς προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πούν ενέρ­γειες που εμπο­δί­ζουν τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς, οι αστυ­νο­μι­κοί πήραν θέση λέγο­ντας ότι δε θα είναι αυτοί που  εφαρ­μό­σουν μια αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που πλήτ­τει όσους ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των αδυ­να­τούν να εκπλη­ρώ­σουν τις δανεια­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις και κιν­δυ­νεύ­ουν να χάσουν το σπί­τι τους. … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αστυ­νο­μι­κοί προς κυβέρ­νη­ση: Δε θα πάρου­με εμείς τα σπί­τια του λαού.