Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αστυνομικός που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ συνομιλούσε με τη 12χρονη

Με εντο­λή του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη Τάκη Θεο­δω­ρι­κά­κου, ο αστυ­νο­μι­κός που φέρε­ται να εμπλέ­κε­ται στην υπό­θε­ση του 12χρονου κορι­τσιού τίθε­ται αμέ­σως σε πει­θαρ­χι­κό έλεγχο.

Η αστυ­νο­μία εξε­τά­ζει κατά πόσο υπάρ­χει εμπλο­κή του συγκε­κρι­μέ­νου αστυ­νο­μι­κού στην υπό­θε­ση βια­σμού και εκπόρ­νευ­σης της 12χρονης στο Κολωνό.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο εν λόγω αστυ­νο­μι­κός ο οποί­ος υπη­ρε­τεί στη ΓΑΔΑ, είχε εκτε­τα­μέ­νες συνο­μι­λί­ες με τη 12χρονη και είχαν ανταλ­λά­ξει μηνύ­μα­τα. Δεν έχει ακό­μα δια­πι­στω­θεί εάν ο αστυ­νο­μι­κός είχε συνα­ντη­θεί με το κορί­τσι, ενώ δεν έχει διευ­κρι­νι­στεί εάν θα κλη­θεί για έγγρα­φες εξη­γή­σεις ή εάν θα δώσει κατάθεση.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο