Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αστυνομοκρατούμενο το Πανεπιστήμιο UCLA στο Λος Άντζελες

Μετά την επί­θε­ση φιλοϊσ­ραη­λι­νών αντι­δια­δη­λω­τών στους φοι­τη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νιας (UCLA), σει­ρά είχε η αστυ­νο­μία να εισβά­λει στους χώρους του Πανε­πι­στη­μί­ου, καθώς συνε­χί­ζε­ται αδιά­κο­πα η επι­χεί­ρη­ση της τάχα «προ­ο­δευ­τι­κής» κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν να χτυ­πή­σει τις κινη­το­ποι­ή­σεις που δυνα­μώ­νουν στα Πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ, ενά­ντια στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος του Ισρα­ήλ και στην πολύ­μορ­φη συνε­νο­χή των ΗΠΑ στο έγκλημα.

Η αστυ­νο­μία βρί­σκε­ται στο UCLA και έχει κηρύ­ξει τη συγκέ­ντρω­ση υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη «παρά­νο­μη», κάτι που ανοί­γει τον δρό­μο στην κατα­στο­λή. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι στην αστυ­νο­μι­κή δύνα­μη που βρί­σκε­ται μέσα στο Πανε­πι­στή­μιο, περι­λαμ­βά­νο­νται μονά­δες της Αστυ­νο­μί­ας του Λος Άντζε­λες (LAPD), της αστυ­νο­μί­ας των εθνι­κών οδών της Καλι­φόρ­νιας, αλλά και του τμή­μα­τος του Σερί­φη του Λος Άντζελες!

Παρ’ όλα αυτά, η αντι­πο­λε­μι­κή κατα­σκή­νω­ση του UCLA συνε­χί­ζει, ενώ είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι χθες, ανή­με­ρα της Πρω­το­μα­γιάς, στο πλευ­ρό των φοι­τη­τών βρέ­θη­καν και εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, όπως το συν­δι­κά­το Roofers Local 36.

Παράλ­λη­λα, η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν δίνει νέα «όπλα» στις Πολι­τεια­κές και πανε­πι­στη­μια­κές αρχές, να «χτυ­πή­σουν» το διευ­ρυ­νό­με­νο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και κατα­δί­κης της πολύ­μορ­φης στή­ρι­ξης του κράτους-δολοφόνου.

Η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων ενέ­κρι­νε χθες Τετάρ­τη με ψηφο­φο­ρία της τη διεύ­ρυν­ση του ορι­σμού του αντι­ση­μι­τι­σμού που χρη­σι­μο­ποιεί το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, κλι­μα­κώ­νο­ντας την προ­σπά­θεια συκο­φά­ντη­σης του φοι­τη­τι­κού κινήματος.

Η πρό­τα­ση νόμου που εγκρί­θη­κε χθες από κοι­νο­βου­λευ­τι­κούς και των δυο κομ­μά­των πρα­κτι­κά επι­χει­ρεί να στιγ­μα­τί­σει τις κινη­το­ποι­ή­σεις κατά της γενο­κτο­νί­ας του Παλαι­στι­νια­κού λαού, ως ρατσι­στι­κές και αντισημιτικές.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο