Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ασυναγώνιστος Πετρούνιας, πιστός στο ραντεβού του με τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ήταν αδύ­να­το ν΄ απου­σιά­σει από τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο ο κορυ­φαί­ος αθλη­τής του κόσμου στο αγώ­νι­σμα των κρί­κων. Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας εκτε­λώ­ντας άψο­γα το πρό­γραμ­μά του στον τελι­κό του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής της Ντό­χα πήρε το χρυ­σό μετάλ­λιο και το κυριό­τε­ρο συγκέ­ντρω­σε τους βαθ­μούς που χρεια­ζό­ταν (15.500) για να δώσει το «παρών» στο κορυ­φαίο αθλη­τι­κό γεγο­νός του πλανήτη.

Σε έναν από τους κρι­σι­μό­τε­ρους αγώ­νες της καριέ­ρας του, έτσι όπως είχαν εξε­λι­χθεί τα πράγ­μα­τα μετά την επέμ­βα­ση που έκα­νε στον ώμο και τους σημα­ντι­κούς αγώ­νες που έχα­σε στη συνέ­χεια, ο «άρχο­ντας των κρί­κων» όχι μόνο φώνα­ξε «παρών», αλλά έπει­σε και τον πιο δύσπι­στο πως ήταν και παρα­μέ­νει ασυναγώνιστος.

Πήρε το χρυ­σό μετάλ­λιο, αλλά το κυριό­τε­ρο συγκέ­ντρω­σε τους βαθ­μούς που χρεια­ζό­ταν (πάνω από 15.334) για να πάει στο Τόκιο. Ήταν άψο­γος σε όλο το πρό­γραμ­μα που εκτέ­λε­σε, δεν έκα­νε το παρα­μι­κρό λάθος και στο φινά­λε «καρ­φώ­θη­κε» στο έδα­φος πανη­γυ­ρί­ζο­ντας με τον προ­πο­νη­τή του.

Τα λεπτά αγω­νί­ας που κύλη­σαν μετα­τρά­πη­καν σε αγκα­λιές με τους ανθρώ­πους της ελλη­νι­κής απο­στο­λής όταν ανα­κοι­νώ­θη­κε η βαθ­μο­λο­γία του, που ήταν 15.500. Πλέ­ον, χωρίς να έχει το άγχος… στις πλά­τες του θα πάει στο Τόκιο για να πάρει το δεύ­τε­ρο συνε­χό­με­νο χρυ­σό σε Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες, μετά από εκεί­νο στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Δεύ­τε­ρος ήταν στον τελι­κό ο Βρα­ζι­λιά­νος Αρτούρ Ζανέ­τι με 14.933 βαθ­μούς και τρί­τος ο Ιρα­νός Μαχντί Αχμάντ Κοχά­νι με 14.800 βαθμούς.

Νωρί­τε­ρα, ο Αντώ­νης Ταντα­λί­δης, κατέ­κτη­σε το χάλ­κι­νο μετάλ­λιο στον τελι­κό των ασκή­σε­ων εδά­φους της ίδιας διορ­γά­νω­σης. Πρό­κει­ται για την κορυ­φαία έως τώρα στιγ­μή του Έλλη­να γυμνα­στή στην καριέ­ρα του σε διε­θνές επί­πε­δο. Ο 24χρονος γυμνα­στής εκτέ­λε­σε άψο­γα το πρό­γραμ­μά του και συγκέ­ντρω­σε 14.700 βαθ­μούς, ακο­λου­θώ­ντας στο βάθρο δύο αθλη­τές με πλή­θος μεταλ­λί­ων στο αγώ­νι­σμα, τον Ισραη­λι­νό Αρτέμ Ντολ­γκο­πιάτ (15.033 β.) και τον Ισπα­νό Ρέι Θαπά­τα (14.933 β.).

Να σημειω­θεί ότι στον προ­χθε­σι­νό (23/06) προ­κρι­μα­τι­κό ο αθλη­τής του Θεό­φι­λου Λαλε­χού είχε πάρει την 4η θέση με μία ακό­μη πολύ καλή εμφά­νι­ση (14.266 βαθμούς).

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα του τελι­κού στους κρίκους:

Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας 15.500 β.
Αρτούρ Ζανέ­τι (Βρα­ζι­λία) 14.933 β.
Μαχντί Άχμαντ Κοχά­νι (Ιράν) 14.800 β.
Ιμπρα­ΐμ Τσο­λάκ (Τουρ­κία) 14.766 β.
Κάιο Σόου­ζα (Βρα­ζι­λία) 14,566 β
Ίγκορ Ραντι­βί­λοφ (Ουκρα­νία) 14,533 β.
Αλί Ζαχράν (Αίγυ­πτος), 14,333 β.
Αχμέτ Οντέρ (Τουρ­κία) 14,200 β.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο