Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ασφαλιστικό — Εργασιακά, τι προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο;

Γρά­φει ο Δον Τομα­σί­νο //

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Πέναλ­τι για όσους επι­λέ­ξουν να βγουν πρό­ω­ρα στη σύντα­ξη προ­βλέ­πει το κυβερ­νη­τι­κό σχέ­διο. Στα­δια­κά η αύξη­ση των ορί­ων ηλι­κί­ας. Διε­τής ανα­στο­λή στη ρήτρα μηδε­νι­κού ελλείμ­μα­τος. Οι συγ­χω­νεύ­σεις ταμεί­ων και τι ετοι­μά­ζε­ται για εργα­σια­κά και κατώ­τα­το μισθό.

Από το 2016, στα­δια­κά, έως το 2022 κατά ένα εξά­μη­νο κάθε έτος και στη συνέ­χεια κατά ένα έτος κάθε έτος, θα αυξη­θούν τα όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης σε όσους μπο­ρούν να κάνουν χρή­ση των ειδι­κών δια­τά­ξε­ων και να βγουν στη σύντα­ξη πριν τα 62.

Βέβαια, για όσους επι­μέ­νουν να βγαί­νουν πρό­ω­ρα στη σύντα­ξη, θα υπάρ­χει ένα πέναλ­τι μεί­ω­σης των συντά­ξε­ων κατά 10 ποσο­στιαί­ες μονά­δες επι­πλέ­ον του 6% που ήδη ισχύ­ει για κάθε έτος πρό­ω­ρης εξό­δου πριν από το 62 έτος ηλικίας.

Η κυβέρ­νη­ση δεσμεύ­ε­ται να ξεκι­νή­σει διά­λο­γο, ήδη ανα­φέ­ρει πως έχει σχε­δόν ολο­κλη­ρώ­σει ανα­λο­γι­στι­κή μελέ­τη για το διά­στη­μα από το 2015 έως το 2050 και τάσ­σε­ται υπέρ της στα­δια­κής (μέσα σε 3 χρό­νια) δημιουρ­γί­ας 3 ταμεί­ων. Επι­μέ­νει στην κατάρ­γη­ση της ρήτρας μηδε­νι­κού ελλείμ­μα­τος, έως το 2016 και σίγου­ρα μέχρι την ολο­κλή­ρω­ση του νέου ασφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος, ενώ δεν θα εφαρ­μό­σει το νέο τρό­πο υπο­λο­γι­σμού των κύριων συντά­ξε­ων, για το 2015.

Στα εργα­σια­κά, επι­μέ­νει στην ψήφι­ση του σχε­δί­ου νόμου για τα εργα­σια­κά, καθώς και την επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού στα 751 ευρώ, στα­δια­κά έως το τέλος του 2016.

Ανα­λυ­τι­κά, οι προ­τά­σεις για το ασφα­λι­στι­κό είναι:

Πρό­ω­ρες συνταξιοδοτήσεις

Από το 2016 και έως το 2025 θα αυξά­νο­νται στα­δια­κά τα όρια ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης όσων συντα­ξιο­δο­τού­νται πριν από το 62ο έτος ηλι­κί­ας. Από το 2016 έως το 2022 η αύξη­ση θα είναι ένα εξά­μη­νο ανά έτος, ενώ από το 2023 έως το 2025 η αύξη­ση θα είναι ένα έτος ανά έτος. Θα γίνουν σεβα­στά θεμε­λιω­μέ­να δικαιώ­μα­τα καθώς και ομά­δες ασφα­λι­σμέ­νων όπως μητέ­ρες με ανή­λι­κα, εργα­ζό­με­νοι σε ΒΑΕ και ΑΜεΑ. Σε περί­πτω­ση πρό­ω­ρης απο­χώ­ρη­σης, η σύντα­ξη θα μειώ­νε­ται έως και 10% άνω του 6%που προ­βλέ­πε­ται σήμε­ρα ως πέναλ­τι για την πρό­ω­ρη συνταξιοδότηση.

Ανα­στο­λή εφαρ­μο­γής της ρήτρας μηδε­νι­κού ελλείμ­μα­τος στις επι­κου­ρι­κές για τα έτη 2015–2016 και σε κάθε περί­πτω­ση, έως ότου ολο­κλη­ρω­θεί η νέα ασφα­λι­στι­κή μεταρρύθμιση.

Δεν εφαρ­μό­ζο­νται για το 2015 οι δια­τά­ξεις του νόμου 3863 για τον νέο τρό­πο υπο­λο­γι­σμού των κύριων συντάξεων.

Θα ληφθούν μέτρα για την ανα­σφά­λι­στη εργασία.

Ήδη ολο­κλη­ρώ­νε­ται ανα­λο­γι­στι­κή μελέ­τη για το διά­στη­μα 2015–2016. Γίνε­ται ανα­λυ­τι­κή ανα­φο­ρά στις παρα­δο­χές βάσει των οποί­ων ολο­κλη­ρώ­νε­ται η μελέτη.

Οι ενο­ποι­ή­σεις ταμεί­ων θα γίνουν στα­δια­κά και σε δύο φάσεις, από το 2015 και σε διά­στη­μα 3 ετών, θα ενερ­γο­ποι­η­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες για την δημιουρ­γία 3 ταμεί­ων. Έως τις 31/12/2016, η πρώ­τη φάση οργα­νω­τι­κών ενο­ποι­ή­σε­ων θα έχει ολο­κλη­ρω­θεί. Στό­χος είναι να μειω­θεί το κόστος κατά 30%.

Για τα εργα­σια­κά, η πρό­τα­ση ανα­φέ­ρει τα εξής:

Συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεσμεύ­ε­ται να επα­να­φέ­ρει τις δια­δι­κα­σί­ες συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων στο επί­πε­δο αυτών που ισχύ­ουν στις υπό­λοι­πες ευρω­παϊ­κές χώρες και μετά από την απο­δο­χή του σχε­δί­ου από το Διε­θνές Γρα­φείο Εργα­σί­ας (ILO). Θα υπάρ­ξει διά­λο­γος με τους κοι­νω­νι­κούς εταί­ρους και θα ακο­λου­θη­θούν οι διε­θνείς πρακτικές.

Μέσω του ίδιου νομο­σχε­δί­ου, ο κατώ­τα­τος μισθός θα αυξη­θεί στα­δια­κά και έως το τέλος του 2016 θα φθά­σει στα επί­πε­δα του 2010 (ήτοι 751 ευρώ). Από εκεί και πέρα, θα δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται ελεύ­θε­ρα μέσω των συμ­με­τε­χό­ντων στις συλ­λο­γι­κές διαπραγματεύσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο