Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατελιέ στον χρόνο — Δέκα γυναίκες εικαστικοί [Ιανουάριος – Απρίλιος 2019]

Το Μου­σείο Φρυ­σί­ρα, με την έκθε­ση «Ατε­λιέ στον χρό­νο», παρου­σιά­ζει δέκα δια­κε­κρι­μέ­νες γυναί­κες εικα­στι­κούς, των οποί­ων το έργο απο­τε­λεί σημείο ανα­φο­ράς της σύγ­χρο­νης ελλη­νι­κής τέχνης.

Οι συμ­με­τέ­χου­σες δεν επι­λέ­χθη­καν επει­δή είναι γυναί­κες, αλλά επει­δή το καλ­λι­τε­χνι­κό τους έργο στο σύνο­λό του έχει μια συνέ­χεια και μια συνέ­πεια στον χρό­νο και συμπυ­κνώ­νει σύγ­χρο­νες ανα­ζη­τή­σεις, μέσα από ποι­κί­λα εκφρα­στι­κά μέσα, στυλ και υλικά.

Τα έργα των δέκα καλ­λι­τε­χνών συνο­μι­λούν δημιουρ­γι­κά σε διά­φο­ρα επί­πε­δα, συν­θέ­το­ντας ένα πολύ­πλευ­ρο καλ­λι­τε­χνι­κό απο­τέ­λε­σμα, αντα­νά­κλα­ση της σχέ­σης τους με την τέχνη ως εργα­λείο προ­σω­πι­κής έκφρα­σης, αλλά και της μακρο­χρό­νιας παράλ­λη­λης πορεί­ας τους.

Καλ­λι­τέ­χνες

Αντι­γό­νη Καβ­βα­θά, Μαρι­γώ Κάσ­ση, Πελα­γία Κυρια­ζή, Αφρο­δί­τη Λίτη, Εύα Μελά, Ελέ­νη Μωρα­ΐ­τη, Βάλ­λυ Νομί­δου, Σπυ­ρι­δού­λα Πολί­τη, Δέσποι­να Τσά­κνη, Μαί­ρη Χρηστέα

Kassi Marigo, Warrior figure, 2016, handmade waxed papers, watercolour paper, dry pastel, spray, gauze, 150x110cm

Kavvatha Antigoni, The dog, 2006-2007, diptych, charcoal on paper, 180x180m-1

Kyriazi Pelagia, Inferno, 1990-1995, charcoal, chalk, pastel, 130x139cm

Liti Aphrodite, Bunny, 2010, bronze and murano tiles, variable dimensions

Mela Eva, Refugees, 2016, mixed media on paper, 150x205cm

Christea Mary, Video still from _Drawing the black_, 2017

Moraiti Eleni, Song of songs, 2016, acrylic and ink, 65x50cm

Nomidou Vally, Little girl in bed, 2006, (child) life-size paper sculpture

Politi Spiridoula, From the series _Made by Loula in Gr, 2018, acrylic and acrylic ink on canvas, 100x100cm

Tsakni Despina, Knitting, 2011, oil on canvas, 160x180cm

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο