Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατζέντα … σκόνης

Ποια είναι τα καυ­τά ζητή­μα­τα που κυριαρ­χούν στη ζωή του λαού και που πρέ­πει αντι­κει­με­νι­κά να απο­τε­λέ­σουν κρι­τή­ριο ψήφου στις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιούνη;

Η κλι­μά­κω­ση της πολε­μι­κής εμπλο­κής της Ελλά­δας στα σχέ­δια ΝΑΤΟ — ΗΠΑ — ΕΕ στα ανοι­χτά ιμπε­ρια­λι­στι­κά μέτω­πα, στους πολέ­μους στην Ουκρα­νία και τη Μ. Ανα­το­λή, οι φόβοι για γενι­κευ­μέ­νη ανά­φλε­ξη και οι επι­πτώ­σεις της είναι το νού­με­ρο ένα θέμα μπρο­στά και στις εκλογές.

Πρό­κει­ται για τις στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές της αστι­κής τάξης, στις οποί­ες στοι­χί­ζο­νται η κυβέρ­νη­ση και όλα τα άλλα κόμ­μα­τα. Το ΚΚΕ είναι η μονα­δι­κή δύνα­μη που απο­κα­λύ­πτει στον λαό τους κιν­δύ­νους, πρω­το­στα­τώ­ντας στην πάλη για να στα­μα­τή­σει τώρα κάθε συμ­με­το­χή στο μακε­λειό, κάθε στή­ρι­ξη στους χασά­πη­δες της Μέσης Ανα­το­λής, που συνε­χί­ζουν τη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού, κάθε συμ­με­το­χή στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας και στή­ρι­ξη στο αντι­δρα­στι­κό καθε­στώς Ζελένσκι.

Η σφο­δρή επί­θε­ση στο εισό­δη­μα, η ακρί­βεια που εξα­νε­μί­ζει τον μισθό στα μισά του μήνα. Κι εδώ, οι εργα­ζό­με­νοι μπο­ρούν να είναι σίγου­ροι ότι η ΕΕ και οι κυβερ­νή­σεις της ετοι­μά­ζο­νται για κλι­μά­κω­ση της επί­θε­σης, με τον «εμπλου­τι­σμό» του Σύμ­φω­νου Στα­θε­ρό­τη­τας, τα θηριώ­δη πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα, το στράγ­γι­σμα δηλα­δή του λαού.

Όλα αυτά δηλαδή που δεν αμφισβητεί κανένα κόμμα,
από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ
μέχρι την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας.
Όλοι εκτός από το ΚΚΕ.

ΕΕ του πολέμου

Είναι επί­σης οι συνέ­πειες από τη ζωή και τη δου­λειά — λάστι­χο, την «ευέ­λι­κτη» εργα­σία, τις απο­λύ­σεις, την ανα­σφά­λεια που φέρ­νει η θωρά­κι­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, την οποία προ­ω­θούν η ΕΕ, τα κόμ­μα­τα και οι κυβερ­νή­σεις της. Οι χώροι δου­λειάς — παγί­δες θανά­του, με έναν νεκρό κάθε δεύ­τε­ρη μέρα, όπως συμ­βαί­νει τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες, είναι ένας ακό­μα αδιά­ψευ­στος μάρ­τυ­ρας ότι οι εργα­ζό­με­νοι πλη­ρώ­νουν με τη ζωή τους την ανά­πτυ­ξη της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας με τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και οι δρα­μα­τι­κές της επι­πτώ­σεις στη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων, που καλού­νται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη, «καί­ει» επί­σης τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Αντί­στοι­χα και στην Παιδεία.

Και ενώ όλα τα παρα­πά­νω φέρ­νουν σε διαρ­κή «ασφυ­ξία» τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία, η ομο­φω­νία της κυβέρ­νη­σης και των άλλων κομ­μά­των είναι εκκω­φα­ντι­κή, προ­δί­δο­ντας τη στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση σ’ αυτά που έχει ανά­γκη το κεφά­λαιο, κλι­μα­κώ­νο­ντας την ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση στον λαό.

Γι’ αυτό η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι 
σηκώνουν σκόνη με τους ψευτοκαβγάδες τους 
για οτιδήποτε άλλο εκτός 
από αυτά που βασανίζουν πραγματικά τον λαό.

Προ­σπα­θούν να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν προ­ε­κλο­γι­κά από τα πραγ­μα­τι­κά κρι­τή­ρια ψήφου, κάνο­ντας θέμα της αντι­πα­ρά­θε­σης άλλο­τε τις «κρουα­ζιέ­ρες» και τα μαρ­γα­ρι­τά­ρια του Κασ­σε­λά­κη, άλλο­τε την Ολυ­μπια­κή Φλό­γα (!) και τη «μη προ­βλε­πό­με­νη» συμ­με­το­χή κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών στη λαμπα­δη­δρο­μία, κι άλλο­τε τα γρον­θο­κο­πή­μα­τα στη Βου­λή, με πρω­τα­γω­νι­στές γνω­στά φασι­στι­κά στοι­χεία, που το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα υπο­θάλ­πει ως εφε­δρεία του.

Όμως, αυτή η προ­κλη­τι­κή προ­σπά­θεια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού είναι ταυ­τό­χρο­να και κρι­τή­ριο ψήφου. Για να κατα­ψη­φι­στούν οι πρω­τα­γω­νι­στές της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης και της «ατζέ­ντας κου­κου­λώ­μα­τος», τόσο η κυβέρ­νη­ση, όσο και τα κόμ­μα­τα της «συμπο­λι­τευό­με­νης αντι­πο­λί­τευ­σης» στην κυβέρ­νη­ση και στην ΕΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Ελλη­νι­κή Λύση και οι άλλοι.

Με ακό­μα πιο δυνα­τό ΚΚΕ να δοθεί απά­ντη­ση σε αυτήν την απο­κρου­στι­κή «αντι­πα­ρά­θε­ση», να μη χαρι­στούν οι εργα­ζό­με­νοι στα κόμ­μα­τα που από τη μια τους τσα­κί­ζουν και από την άλλη καλ­λιερ­γούν τη σύγ­χυ­ση για να στρα­φεί η προ­σο­χή σε οτι­δή­πο­τε δεν θίγει την πολι­τι­κή τους και τα κέρ­δη των ομίλων.

Με ισχυ­ρό το ΚΚΕ μπο­ρεί να συνα­ντη­θεί η γνή­σια λαϊ­κή αγω­νία με την πάλη ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ, φωτί­ζο­ντας την πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δο με πυξί­δα τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του λαού, την πάλη ενά­ντια στο κεφά­λαιο και την πολι­τι­κή του.

Το άρθρο αυτό ανα­δη­μο­σιεύ­ε­ται από την στήλη
«Η Άπο­ψή μας» του Ριζο­σπά­στη 26-Απρ-2024

“ΤΩΡΑ ΚΚΕ” Ξεκί­νη­σε η προ­ε­κλο­γι­κή καμπά­νια του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές στα social media

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο