Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατζέρ Ιχτιάρ: «Ο Φυγάς»

Παρου­σιά­ζει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης //

Ακό­μα μία δημιουρ­γία από την Ατζέρ Ιχτιάρ, αυτή τη φορά για το προ­σφυ­γι­κό ζήτη­μα, με αφορ­μή την καθη­με­ρι­νή επα­φή των κατοί­κων της Μυτι­λή­νης με τους πρό­σφυ­γες και τις οικο­γέ­νειες τους κι εμπνευ­σμέ­νο από την κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στα νησιά του Αιγαίου.

Ο Φυγάς

Μου είπαν πρέ­πει να φύγω
μα, εγώ δεν ήθελα
και ηττήθηκα!

Περ­πά­τη­σα χιλιόμετρα
τον δρό­μο της προσφυγιάς
με μια ελπί­δα στην καρδιά.

Μεγά­λοι δρόμοι
Άπει­ροι άνθρωποι
όπου κι αν πήγα
κλει­στά τα σύνο­ρα μου είπαν!

Μου είπαν πρέ­πει να φύγω
μα, εγώ δεν ήθελα
και ηττήθηκα
με μια ελπί­δα στην καρδιά
στον δρό­μο της προσφυγιάς!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο