Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατομική έκθεση του Κώστα Ευαγγελάτου στο Παρίσι

“OFFRANDES SECULAIRES”-“ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΕΣ”

Ατομική έκθεση του Κώστα Ευαγγελάτου

στο CENTRE DE SEVRES, 35Bis, rue de Serves, 75006 Paris. 
Metro: Sèvres-Babylone, Paris.

Τα έργα του ζωγρά­φου, περ­φόρ­μερ, λογο­τέ­χνη και θεω­ρη­τι­κού της τέχνης Κώστας Ευαγ­γε­λά­του θα παρου­σια­στούν στο Παρί­σι τον Νοέμ­βριο του 2017 στο CENTRE DE SEVRES, με τίτλο: OFFRANDES SECULAIRES- ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΕΣ.

Στο περί­φη­μο CENTRE DE SEVRES στη Λεω­φό­ρο των Σεβρών (6ο δια­μέ­ρι­σμα του Παρι­σιού), θα παρου­σιά­σει φέτος χαρα­κτη­ρι­στι­κά δείγ­μα­τα των φάσε­ων της εικα­στι­κής του πορεί­ας της τελευ­ταί­ας πεντα­ε­τί­ας που έχει φιλο­τε­χνή­σει στην Αθή­να και το Αργο­στό­λι. Ζωγρα­φι­κές συν­θέ­σεις, κατα­σκευ­ές με σύμ­βο­λα, γεω­με­τρι­κής δομής, ζωγρα­φι­κά πανώ θα απαρ­τί­ζουν την 9η ατο­μι­κή έκθε­ση στο Παρί­σι του γνω­στού καλ­λι­τέ­χνη. Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος το 1988 εξέ­θε­σε ατο­μι­κά έργα για πρώ­τη φορά στη Γαλ­λία στον Πύρ­γο του Νάθαν ντε Ρότσιλντ, Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Les Fontaines» στο Σαντι­γύ με επιτυχία. 

Έκτο­τε έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει οκτώ ατο­μι­κές εκθέ­σεις σε γκα­λε­ρί και εκθε­σια­κούς χώρους στο Παρί­σι, που έχουν λάβει επαι­νε­τι­κές κρι­τι­κές και προ­σέλ­κυ­σαν το ενδια­φέ­ρον των φιλό­τε­χνων. (Οι εκθέ­σεις του “Εννοια­κά πρό­σω­πα και σώμα­τα” , 2008 και “Συλ­λή­ψεις στο Αττι­κό φως”  2010 στο LA MAISON DE LA GRECE, έγι­ναν με την τιμη­τι­κή Αιγί­δα της Ελλη­νι­κής Πρε­σβεί­ας στη Γαλλία.)

Έχει  επί­σης λάβει μέρος σε πολ­λές ομα­δι­κές και διε­θνείς εκθέ­σεις σε Γαλ­λι­κές πόλεις: Αμιέ­νη, Αβι­νιόν, Μεντόν, Λίλ, Παρί­σι (Κολ­λέ­γιο Ζακ Καρτιέ,1/2000, με αφορ­μή το Μιλέ­νιουμ, Πολυ­χώ­ρος Tέχνης Κρι­στιάν Πεζώ, με τη γκα­λε­ρί Melkart, μ “Migra®tion, 2007. 

Παράλ­λη­λα έχουν κυκλο­φο­ρή­σει στη γαλ­λι­κή γλώσ­σα τα ποι­η­τι­κά του έργα: LA CHAMBRE- ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, σε μετά­φρα­ση του Ελλη­νι­στή Μπε­νουά Ωντρεσ­σύ, Παρί­σι 2004 και 2007. έκδο­ση τέχνης (αφιε­ρω­μέ­νη στη μνή­μη του συγ­γρα­φέα Ηλία Πετρό­που­λου, ο οποί­ος είχε χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τολ­μη­ρά έργα του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του σε τρεις “λαο­γρα­φι­κές” πραγ­μα­τεί­ες του). 

Η συλ­λο­γή ποι­η­μά­των CHEMINS ENCHEVETRES — ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ, 2011 και 2012 καθώς και η συνο­πτι­κή ποι­η­τι­κή ανθο­λο­γία OFFRANDES SECULAIRES — ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΝΔΕΣ 2015. Τον ίδιο τίτλο έχει και η τωρι­νή εικα­στι­κή του έκθε­ση που περι­λαμ­βά­νει  συμ­βο­λι­κές και αφαι­ρε­τι­κές συνθέσεις. 

Η εικα­στι­κή και δια­δρα­στι­κή παρου­σία του στο Παρί­σι τον Νοέμ­βριο του 2017 τεί­νει να ολο­κλη­ρώ­σει «στον κατάλ­λη­λο τόπο, στον ανά­λο­γο χώρο και στην ώρι­μη περί­ο­δο του, ένα σημα­ντι­κό φάσμα της σύγ­χρο­νης εικα­στι­κής κατά­θε­σης και διαρ­κούς αισθη­τι­κής έρευ­νας και  δια­λε­κτι­κής ανα­ζή­τη­σης του».

Τα εγκαί­νια θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Δευ­τέ­ρα 6 Νοεμ­βρί­ου στις 18:30 και θα διαρ­κέ­σει μέχρι και τις 10 Νοεμ­βρί­ου 2017

Ο καλ­λι­τέ­χνης θα είναι παρών και θα ξενα­γεί από τις 17:30–20:00, την Παρα­σκευή από 16:30–19:00.

H έκθε­ση θα είναι ανοι­κτή καθη­με­ρι­νά μέχρι και την Παρα­σκευή 10 Νοεμβρίου.

 

“Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος εκφρά­ζει τη φιλο­σο­φία του με την οπτι­κή αντί­λη­ψή του, όπως την αντι­λαμ­βά­νε­ται ο ίδιος και την στι­χουρ­γι­κή του έμπνευ­ση, όπως αυτή ρέει από τις έλι­κες του μυα­λού του και του συναι­σθη­μα­τι­κού του κόσμου.
Τα πρω­το­πο­ρια­κά εικα­στι­κά έργα του και ο εμπνευ­σμέ­νος «δωρι­κός» ποι­η­τι­κός του λόγος, θα μπο­ρού­σαν να χαρα­κτη­ρι­στούν ως τεκ­μή­ρια ιδε­α­λι­στι­κού δια­φω­τι­σμού για τον άνθρω­πο, που τόσο πολύ – ιδιαί­τε­ρα στη σημε­ρι­νή επο­χή – έχει ανά­γκη για την δόμη­ση της υπαρ­ξια­κής του ταυ­τό­τη­τας. Θα μπο­ρού­σε να πει κανείς, ότι η απο­τυ­πω­μέ­νη στον καμ­βά με τον χρω­στή­ρα του, «ασά­λευ­τη» εικό­να, στα μάτια του θεα­τή γίνε­ται «ζωντα­νή» αίσθη­ση και μαζί με τον ποι­η­τι­κό του λόγο δημιουρ­γούν αισθή­μα­τα ψυχι­κής ανά­τα­σης και πνευ­μα­τι­κής μεταρσίωσης.
Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος, στα δημιουρ­γι­κά έργα του, προ­σπα­θεί να απο­τυ­πώ­σει άφθαρ­τες αξί­ες, αλλά και εκεί­νες που στην πορεία χάνο­νται. Αλή­θεια, τι είναι η ζωγρα­φι­κή και ο ποι­η­τι­κός λόγος; Θα μπο­ρού­σα να πω ότι είναι «ιδέα», που η μετα­μο­ντέρ­να υψη­λή τεχνο­λο­γία (τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη) δεν θα μπο­ρέ­σει ποτέ να δημιουργήσει.
Δεν ξέρω αν οι Εικα­στι­κές Τέχνες, η Λογο­τε­χνία και ο Ποι­η­τι­κός Λόγος μπο­ρούν να αλλά­ξουν τον κόσμο· ένα όμως είναι βέβαιο ότι στη σημε­ρι­νή επο­χή της συνε­χώς εξε­λισ­σό­με­νης υψη­λής τεχνο­λο­γί­ας, έχου­με μεγά­λη ανά­γκη από τον πνευ­μα­τι­κό και τον καλ­λι­τε­χνι­κό κόσμο, για την δια­τή­ρη­ση των άφθαρ­των ανθρω­πι­στι­κών αξιών.”
(Από­σπα­σμα κρι­τι­κής ανα­φο­ράς του Φώτη Παυ­λά­του, ομ. Καθη­γη­τή Ιατρι­κής του Παν/μίου Αθη­νών, διε­θνούς Επι­στη­μο­νι­κού Ερευ­νη­τή και Λογοτέχνη)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο