Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττίλας, 43 χρόνια μετά την εισβολή

43 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τη μαύ­ρη επέ­τειο της 20ής Ιου­λί­ου του 1974, όταν η Τουρ­κία εισέ­βα­λε παρά­νο­μα στην Κύπρο σκορ­πώ­ντας το θάνα­το και την καταστροφή.

Οι σει­ρή­νες ήχη­σαν και σήμε­ρα, στις 5:30 το πρωί, ώρα κατά την οποία άρχι­σε η εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στην Κύπρο.

Η Τουρ­κία κατέ­λα­βε σχε­δόν το 37% του εδά­φους στο νησί ενώ γύρω στις 150 χιλιά­δες άνθρω­ποι προσφυγοποιήθηκαν.

Ακό­μα και σήμε­ρα, 43 χρό­νια μετά, υπάρ­χουν εκα­το­ντά­δες αγνο­ού­με­νοι ενώ συνε­χί­ζο­νται οι κηδεί­ες των νεκρών που ταυ­το­ποιού­νται με τη μέθο­δο DNA.

Την κερ­κό­πορ­τα του Αττί­λα είχε ανοί­ξει το προ­δο­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της Χού­ντας και των εγκά­θε­των της στο νησί, της ΕΟΚΑ Β.

Κύπρος: Πρα­ξι­κό­πη­μα – Εισβο­λή : Δύο όψεις του ιδί­ου νομίσματος

 

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο