Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττική: Αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης του κέντρου προσφύγων στο Λαύριο

Αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης του κέντρου προ­σφύ­γων στο Λαύ­ριο έγι­νε από τις 6 το πρωί σήμερα.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στο κέντρο προ­σφύ­γων διέ­με­ναν 58 άνθρω­ποι κουρ­δι­κής κατα­γω­γής που μετα­φέ­ρο­νται στην προ­σφυ­γι­κή δομή της Μαλακάσας.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ σχε­δί­α­ζε το κλεί­σι­μο του κέντρου προ­σφύ­γων στο Λαύ­ριο με πρό­σχη­μα τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση του χώρου από τον δήμο. Ωστό­σο, το όλο θέμα σχε­τί­ζε­ται με τις σχέ­σεις Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας καθώς η Άγκυ­ρα κατ’ επα­νά­λη­ψη έχει ζητή­σει να κλεί­σει το κέντρο επει­δή φιλο­ξε­νεί Κούρ­δους πρό­σφυ­γες που συν­δέ­ο­νται με το PKK.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο