Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττική και Κρήτη: Τι θα ισχύσει 27 και 28 Γενάρη για σχολεία, τηλεργασία, καταστήματα και εμβολιασμούς

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που Γιάν­νη Οικο­νό­μου για την περι­φέ­ρεια Αττι­κής και την Κρή­τη ισχύ­ουν τα ακόλουθα:

1. Αύριο Πέμ­πτη 27 και μεθαύ­ριο Παρα­σκευή 28 Ιανουα­ρί­ου, ύστε­ρα από συνεν­νό­η­ση με τις περι­φέ­ρειες τα σχο­λεία δεν θα λει­τουρ­γή­σουν δια ζώσης, αλλά με τηλεκπαίδευση.

2. Αύριο Πέμ­πτη 27 και μεθαύ­ριο Παρα­σκευή 28 Ιανουα­ρί­ου, θα παρα­μεί­νουν κλει­στοί οι βρε­φο­νη­πια­κοί και παι­δι­κοί σταθ­μοί, τα κέντρα δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης παι­διών, τα κέντρα δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης παι­διών και ατό­μων με ανα­πη­ρία και τα κέντρα διη­μέ­ρευ­σης — ημε­ρή­σιας Φροντίδας.

3. Για αύριο Πέμ­πτη 27 Ιανουα­ρί­ου υπάρ­χει ισχυ­ρή σύστα­ση για τηλερ­γα­σία στον ιδιω­τι­κό τομέα όπου είναι δυνα­τόν, ενώ στο Δημό­σιο θα υπάρ­ξει τηλερ­γα­σία ανά­λο­γα με τις ανά­γκες των υπη­ρε­σιών και τυχόν προ­βλή­μα­τα πρόσβασης.

4. Αύριο Πέμ­πτη 27 και μεθαύ­ριο 28 Ιανουα­ρί­ου, δεν θα λει­τουρ­γή­σουν τα δικαστήρια.

5. Για αύριο Πέμ­πτη 27 Ιανουα­ρί­ου, τα κατα­στή­μα­τα δύνα­ται να λει­τουρ­γή­σουν από 10.00 έως 18.00.

6. Για αύριο Πέμ­πτη 27 Ιανουα­ρί­ου, δεν επι­τρέ­πο­νται οι υπη­ρε­σί­ες δια­νο­μής (delivery) και οι ταχυ­δρο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες (courier).

7. Αύριο Πέμ­πτη 27 Ιανουα­ρί­ου, δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νοι παι­δι­κοί εμβο­λια­σμοί στο mega εμβο­λια­στι­κό κέντρο Προ­μη­θέ­ας και στο Παί­δων Πεντέ­λης. Οι υπό­λοι­ποι εμβο­λια­σμοί παι­διών, καθώς και οι εμβο­λια­σμοί ενη­λί­κων θα γίνουν κανο­νι­κά. Για όσους δεν προ­σέλ­θουν σε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ραντε­βού, θα στα­λεί σε κάθε περί­πτω­ση sms για νέο ραντεβού.

(Φωτο Αρχεί­ου)

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο