Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττική: Κλειστά και αύριο σχολεία λόγω της χιονόπτωσης

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν και αύριο Παρα­σκευή, 11 Μάρ­τη, σχο­λεία στην Αττι­κή, μετά από την από­φα­ση της Περι­φέ­ρειας λόγω της χιονόπτωσης.

Συγκε­κρι­μέ­να, τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης που θα παρα­μεί­νουν κλει­στά είναι όσα ανή­κουν στον Βόρειο Τομέα της Αττι­κής, στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (εκτός του δήμου Βάρης — Βού­λας — Βου­λιαγ­μέ­νης), στο δήμο Φυλής αλλά και εκεί­να που υπά­γο­νται στις Δημο­τι­κές ενό­τη­τες Βιλί­ων και Ερυ­θρών του δήμου Μάν­δρας — Ειδυλ­λί­ας και του δήμου Ν. Φιλα­δέλ­φειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Αντί­θε­τα, ανοι­χτά θα είναι τα σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης στις Περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες Κεντρι­κού, Νότιου και Δυτι­κού Τομέα Αθη­νών, Πει­ραιώς και Νήσων.

Όσα παρα­μεί­νουν κλει­στά, ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σουν με τηλεκπαίδευση.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο