Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττική Οδός: Μετά από 24 ώρες… παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της «Αττικές Διαδρομές ΑΕ»

Μετά από ένα 24ωρο και αφού προ­κλή­θη­κε χάος με χιλιά­δες εγκλω­βι­σμέ­νους οδη­γούς, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., Βασί­λειος Χαλ­κιάς, απο­φά­σι­σε να υπο­βά­λει την παραί­τη­σή του στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της εται­ρεί­ας, που συνε­δρί­α­σε εκτά­κτως σήμερα.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση, στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., που συνε­δρί­α­σε εκτά­κτως, σήμε­ρα, Τρί­τη 25 Ιανουα­ρί­ου 2022, ο Βασί­λειος Χαλ­κιάς, Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος και μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της εται­ρεί­ας, από την ίδρυ­σή της το 1999, υπέ­βα­λε την παραί­τη­σή του.

Στην επι­στο­λή του, όπως γνω­στο­ποιεί­ται, ο κ. Χαλ­κιάς δήλω­σε: «Προ ολί­γου δια­σφα­λί­στη­κε η ασφα­λής απο­μά­κρυν­ση και των τελευ­ταί­ων ανθρώ­πων που εγκλω­βί­στη­καν στην Αττι­κή Οδό. Ως όμως προϊ­στά­με­νος ενός ολό­κλη­ρου μηχα­νι­σμού αισθά­νο­μαι την ανά­γκη να διευ­κο­λύ­νω την εται­ρεία και να υπο­βάλ­λω την παραί­τη­σή μου από μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και τη θέση του Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου ευχό­με­νος τα καλύ­τε­ρα στον αντι­κα­τα­στά­τη μου. Ήταν τιμή μου που υπη­ρέ­τη­σα τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. σε αυτό το εμβλη­μα­τι­κό έργο της Αττι­κής Οδού».

Η θέση του Β. Χαλ­κιά, που ήταν στο συγκε­κρι­μέ­νο πόστο από το 1999, ανα­λαμ­βά­νει ο Φ. Παπα­δη­μη­τρί­ου, Διευ­θυ­ντής Κυκλο­φο­ρί­ας της εται­ρεί­ας, μέχρι την επι­λο­γή νέου Διευ­θύ­νο­ντος Συμβούλου.

Θαυ­μά­στε το αστι­κό κρά­τος τους!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο