Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττική Οδός: Παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένα ΙΧ — Συνεχίζεται το «μπαλάκι» των ευθυνών

Συνε­χί­ζο­νται ακό­μα και τώρα οι προ­σπά­θειες για τον απε­γκλω­βι­σμό των οχη­μά­των που έχουν παρα­μεί­νει εγκλω­βι­σμέ­να από τη Δευ­τέ­ρα, σε διά­φο­ρα σημεία της Αττι­κής Οδού.

Δυνά­μεις του Στρα­τού, της Αστυ­νο­μί­ας και της Πυρο­σβε­στι­κής κλή­θη­καν να προ­χω­ρή­σουν σε επι­χεί­ρη­ση από το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας να συν­δρά­μουν προ­κει­μέ­νου να φύγουν οι χιλιά­δες οδη­γοί που έμει­ναν για πάνω από 12 ώρες μέσα στα αυτο­κί­νη­τά τους, ξεχα­σμέ­νοι τόσο από το κρά­τος όσο και από την δια­χει­ρί­στρια εταιρεία.

Αυτο­κί­νη­τα παρα­μέ­νουν ακό­μα και τώρα ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να σε αρκε­τά σημεία της Αττι­κής Οδού, όπως στα τμή­μα­τα από Βρι­λήσ­σια μέχρι Ανθού­σα στο ρεύ­μα προς Αερο­δρό­μιο, από την Κάν­τζα έως τη Λεω­φό­ρο Μαρα­θώ­νος στο ρεύ­μα προς Ελευ­σί­να και στο Δυτι­κό κλά­δο της Περι­φε­ρεια­κής Υμητ­τού από τη σήραγ­γα Κοντό­πευ­κου μέχρι τη Σήραγ­γα Βρι­λησ­σί­ων, με τους οδη­γούς να φτά­νουν στα οχή­μα­τα και από εκεί να τα απομακρύνουν.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, από σήμε­ρα και κάθε μέρα θα υπάρ­χουν οχή­μα­τα της Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στο «δακτυ­λί­δι» της Λ. Κηφι­σί­ας (από τις 9 π.μ. έως τις 7 μ.μ.) για να μετα­φέ­ρουν τους οδη­γούς στα αυτο­κί­νη­τά τους που είναι ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να και να τα παραλάβουν.

Από την πλευ­ρά της, η δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία ‑του 1,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ κέρ­δους την ημέ­ρα- ανα­κοί­νω­σε πως θα απο­ζη­μιώ­σει με το ποσό των 2.000 ευρώ το κάθε όχη­μα που εγκλωβίστηκε.

Ωστό­σο, με δηλώ­σεις του ο διευ­θυ­ντής κυκλο­φο­ρί­ας της Αττι­κής Οδού, Φ. Παπα­δη­μη­τρί­ου, έρι­ξε το μπα­λά­κι των ευθυ­νών στην κυβέρ­νη­ση για το μπά­χα­λο που δημιουρ­γή­θη­κε λέγο­ντας πως είχα­με 5.000 φορ­τη­γά από τις 7 χτες το πρωί στην Αττι­κή Οδό και πως η πολι­τεία δεν ήθε­λε να κόψει την εφο­δια­στι­κή αλυ­σί­δα. Πρό­σθε­σε ότι την εντο­λή για δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στην Αττι­κή οδό δίνει η Τρο­χαία. Από την άλλη μεριά, η κυβέρ­νη­ση συγκρο­τεί επι­τρο­πή διε­ρεύ­νη­σης των ευθυ­νών αλλά όχι της δικές της και σίγου­ρα όχι τις δια­χρο­νι­κές πολι­τι­κές ευθύ­νες για την παρά­δο­ση υπο­δο­μών σε ιδιω­τι­κές εταιρείες.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες θέλουν στο «χορό» των απο­ζη­μιώ­σε­ων να έχουν μπει και οι ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες με τα νομι­κά τους τμή­μα­τα να συντάσ­σουν τις σχε­τι­κές αγω­γές για την απο­ζη­μί­ω­ση των οδη­γών αλλά και τις ζημιές που έχουν υπο­στεί τα αυτοκίνητα.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο