Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Αντιδράσεις προκάλεσε η θανάτωση χιμπατζή που είχε διαφύγει

Κύμα αντι­δρά­σε­ων έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η θανά­τω­ση χιμπα­τζή ο οποί­ος είχε δια­φύ­γει από τον περι­φραγ­μέ­νο χώρο στον οποίο βρι­σκό­ταν εντός του Αττι­κού Ζωο­λο­γι­κού Πάρκου.

Πολ­λοί χρή­στες του Twitter κατέ­κρι­ναν στην από­φα­ση να θανα­τω­θεί το ζώο, ενώ αρκε­τοί επέ­κρι­ναν το γεγο­νός ότι αντί να βρί­σκε­ται στο φυσι­κό του περι­βάλ­λον, ο χιμπα­τζής ήταν έγκλει­στος στον ζωο­λο­γι­κό κήπο.

Μιλώ­ντας στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ΣΚΑΪ μετά τον σάλο που προ­κλή­θη­κε, ο ιδρυ­τής του Αττι­κού Ζωο­λο­γι­κού Πάρ­κου Ζαν Ζακ Λεσουάρ ανέ­φε­ρε ότι ήταν αδύ­να­το να γίνει νάρ­κω­ση του χιμπα­τζή, λόγω της κατά­στα­σης στην οποία βρι­σκό­ταν το ζώο.

Ο ίδιος σημεί­ω­σε ότι για περί­που 20 λεπτά έγι­νε προ­σπά­θεια να οδη­γη­θεί από πλαϊ­νή πόρ­τα στο εσω­τε­ρι­κό του πάρ­κου, καθώς και ότι υπήρ­χαν οι ενέ­σεις για να ναρ­κω­θεί, ωστό­σο όπως τόνι­σε, ο χιμπα­τζής θα μπο­ρού­σε να επι­τε­θεί σε ανθρώ­πους εάν ένιω­θε πως απειλείται.

Ο κ. Λεσουάρ είπε ακό­μη ότι υπάρ­χουν διε­θνή πρω­τό­κολ­λα για τη δια­χεί­ρι­ση τέτοιων κατα­στά­σε­ων, ότι οι χιμπα­τζή­δες είναι πρώ­τοι στη λίστα με τα επι­κίν­δυ­να ζώα σε περί­πτω­ση δια­φυ­γής και πως πρό­κει­ται για μια πολύ δύσκο­λη ημέ­ρα για την κοι­νω­νία του Αττι­κού Ζωο­λο­γι­κού Πάρκου.

«Για εμάς είναι τρα­γι­κό συμ­βάν. Σαν να πρέ­πει εσείς να σκο­τώ­σε­τε το σκυ­λί σας διό­τι πρό­κει­ται να κάνει επί­θε­ση σε κάποιον. Είναι ακρι­βώς το ίδιο. Εσείς θα έχε­τε μια φοβε­ρή στε­να­χώ­ρια, αλλά είστε υπο­χρε­ω­μέ­νος να πάρε­τε κάποια μέτρα», πρό­σθε­σε ο κ. Λεσουάρ.

Ο ιδρυ­τής του Αττι­κού Πάρ­κου σημεί­ω­σε ότι διε­νερ­γεί­ται έρευ­να για το πώς διέ­φυ­γε από τον χώρο με τους χιμπα­τζή­δες το ζώο, ενώ τόνι­σε ότι υπάρ­χουν τρεις σει­ρές από ηλε­κτρο­φό­ρα καλώ­δια και μια τάφρος με νερό. Σε πρώ­το στά­διο, εκτι­μά­ται ότι δέχθη­κε επί­θε­ση από ομά­δα άλλων χιμπατζήδων.

Σημειώ­νε­ται ότι η Πανελ­λή­νια Φιλο­ζω­ι­κή και Περι­βαλ­λο­ντο­λο­γι­κή Ομο­σπον­δία οργα­νώ­νει σήμε­ρα, Κυρια­κή, συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από Αττι­κό Ζωο­λο­γι­κό Πάρ­κο, στις 5 μ.μ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο