Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ατόφιος Γκαιμπελισμός από «Καθημερινή» και «Τα Νέα»

Όταν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δε συμ­φω­νεί με γνω­στούς κυβερ­νη­τι­κούς παπα­γά­λους που αρθρο­γρα­φούν σε «Καθη­με­ρι­νή» και «Τα Νέα» τόσο το χει­ρό­τε­ρο για την πραγματικότητα.

Τι κι αν έχουν βγει ανα­κοι­νώ­σεις, τι κι αν έχουν γίνει παρεμ­βά­σεις, τι και αν οι φωτο­γρα­φί­ες απο­τυ­πώ­νουν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, δύο μέρες μετά, συνε­χί­ζο­νται οι προ­βο­κά­τσιες και τα fake news για τα γεγο­νό­τα στο λιμά­νι του Πειραιά.

Καθό­λου τυχαίο στο παρά πέντε της ψήφι­σης του αντερ­γα­τι­κού εκτρώ­μα­τος στη Βου­λή, βάζουν λυτούς και δεμέ­νους, να χτυ­πή­σουν τον κύριο οργα­νω­τή της πάλης του ελλη­νι­κού λαού, το ΚΚΕ.

Δεν είναι όμως η πρώ­τη φορά!

Ας βγά­λουν συμπε­ρά­σμα­τα οι ανα­γνώ­στες τους για την εγκυ­ρό­τη­τα των ειδή­σε­ων που τους ταΐ­ζουν. Σας έχου­με πάρει χαμπάρι!

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο