Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αυγή»: «Ζελεδάκια χασίς για τα παιδάκια, ώστε να είναι πιο ευδιάθετα και δημιουργικά», σε λίγο στην Αθήνα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Στις 18 Φεβρουα­ρί­ου 2019 στην εφη­με­ρί­δα Αυγή υπάρ­χει τρι­σέ­λι­δο αφιέ­ρω­μα στην κάν­να­βη και δια­φη­μί­ζει και επι­χει­ρη­μα­τί­ες που έχουν ανοί­ξει κατα­στή­μα­τα και εισά­γουν προ­ϊ­ό­ντα κάνναβης.

Το άρθρο μας ενη­με­ρώ­νει χωρίς καμία ανα­φο­ρά στις όποιες συνέ­πειες της χρή­σης κάν­να­βης με γλα­φυ­ρό και χαρού­με­νο ύφος πως:

  • Ο χώρος της κάν­να­βης γίνε­ται μέρα με τη μέρα όλο και ένα πιο ελκυ­στι­κό περι­βάλ­λον για τον απλό επι­χει­ρη­μα­τι­κό κόσμο. Το ένα μετά το άλλο ανοί­γουν τα κατα­στή­μα­τα με προ­ϊ­ό­ντα κάν­να­βης στην Αθή­να από νέους κυρί­ως ανθρώ­πους, που στέ­κο­νται απε­νο­χο­ποι­η­μέ­να δίπλα σε άλλα συνοι­κια­κά μαγα­ζιά και μέσα σε μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα έχουν κατα­φέ­ρει να χτί­σουν τη δική τους πελα­τεία, όπως και σχέ­σεις με τη γειτονιά.
  • Η καν­να­βι­διό­λη υπάρ­χει σε απλά άνθη, εκχυ­λί­σμα­τα, λάδια, κρέ­μες και, τώρα έχουν βγει επί­σης και­νού­ρια βρώ­σι­μα προ­ϊ­ό­ντα, όπως τσί­χλες και σοκο­λά­τες, που θα έρθουν και αυτά σε λίγο καιρό.
  • Επί­σης ότι το λάδι της κάν­να­βης, των σπό­ρων της κάν­να­βης είναι από τις καλύ­τε­ρες πηγές φυτι­κών πρωτεϊνών.
  • Η μητέ­ρα που θηλά­ζει το μωρό μέσω του μητρι­κού θηλα­σμού δίνει καν­να­βι­δοει­δή CBD και THC, συμ­βάλ­λο­ντας έτσι σημα­ντι­κά στην ανά­πτυ­ξη και στη δομή των κυτ­τά­ρων του παι­διού. Με το THC κοι­μί­ζει το μωρά­κι, με το CBD το κάνει να γελά­ει, δηλώ­νει ο ένας από τους ιδιοκτήτες.

Το άρθρο ανα­φέ­ρε­ται ακό­μη και στις δυσκο­λί­ες εισα­γω­γής των προ­ϊ­ό­ντων των επι­χει­ρη­μα­τιών, τρία χρό­νια μετά την ψήφι­ση του νόμου για την κλω­στι­κή κάν­να­βη και επι­δί­δε­ται σε προ­κλη­τι­κή δια­φή­μι­ση των προ­ϊ­ό­ντων που κατά την γνώ­μη του συντά­κτη του άρθρου μέσω αυτών « άνθρωποι που ασχο­λού­νταν από πριν μπο­ρούν να κάνουν το όνει­ρό τους πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με λιγό­τε­ρο φόβο και με λιγό­τε­ρες δυσκο­λίες».

«Το CBD μπο­ρείς να το πάρεις εκτός από στα­γό­νες κάτω από τη γλώσ­σα, σε κάψου­λες, σε υπό­θε­τα, σε τσί­χλες, και σιγά σιγά θα βγαί­νουν πολύ πιο ευφά­ντα­στοι τρό­ποι. Όπως ζελε­δά­κια για τα παι­δά­κια, ώστε να είναι πιο ευδιά­θε­τα και δημιουργικά».

Όπου νάναι θα τα δια­θέ­τει στο κατά­στη­μά του μας υπό­σχε­ται ο εισαγωγέας.

Αντί για οποιο­δή­πο­τε σχό­λιο για το τι περι­μέ­νει εμάς και τα παι­διά μας  αν δεν αντι­στα­θού­με στις “μοντέρ­νες” ιδέ­ες και ορέ­ξεις του καπι­τα­λι­σμού, δανει­ζό­μα­στε τους στί­χους που Κ. Βάρ­να­λη όπως τους ταξι­νό­μη­σε σε άρθρο του ο Ηρα­κλής Κακαβάνης:

«Με τη Θρη­σκεία και την Πατρίδα
την ίδια απλώ­νου­μεν αρίδα,
τον ίδιον έχου­με σκοπό.
Κερ­νού­με το λαό χασίσι,
όνει­ρα, ψέμα­τα και μίση
— δε ντρέ­πο­νται για να ντραπώ.

Αργό­τε­ρα, μάλ­λον στην δεκα­ε­τία του 1960 στο ποί­η­μά του «Εξο­ρία» που ανα­φέ­ρε­ται στην τρί­μη­νη εξο­ρία του στον Αϊ-Στράτη:

Μαζί μας, τελευ­ταί­οι, με το βαπόρι
πρε­ζά­κη­δες, αλά­νια, λαθρεμπόροι.

Ξεπί­τη­δες, για να φανεί, πως ίσια
λογιού­νται η Λευ­τε­ριά και τα χασίσια.

και στο ποί­η­μα της δεκα­ε­τί­ας του 1950 «Στη λεύ­τε­ρη Κίνα»Ποι­η­τι­κά» 1959):

Σε θέλουν σκλά­βα να χτυ­πάς το κού­τε­λο στο χώμα!
Χασί­σι αν θες, μετά χαράς, αλλ’ όχι ελευτερία!»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο