Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυθαίρετα και αναίτια οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα στον υπουργό Υγείας της Κούβας

Η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας κατήγ­γει­λε χθες Δευ­τέ­ρα ότι η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ αρνή­θη­κε να χορη­γή­σει στον υπουρ­γείο Υγεί­ας της χώρας βίζα για να μπο­ρέ­σει να συμ­με­τά­σχει σε μια σύνο­δο του Πανα­με­ρι­κα­νι­κού Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (Pan-American Health Organization, PAHO) και ότι έχει παρα­βιά­σει επα­νει­λημ­μέ­να τις υπο­χρε­ώ­σεις της ως χώρα που φιλο­ξε­νεί στο έδα­φός της τον συγκε­κρι­μέ­νο διε­θνή οργα­νι­σμό. Η πρε­σβεία της Κού­βας στην Ουά­σινγ­κτον ενη­μέ­ρω­σε μέσω ηλε­κτρο­νι­κού ταχυ­δρο­μεί­ου όλους όσοι είχαν προ­σκλη­θεί σε μια εκδή­λω­ση με τον υπουρ­γό Υγεί­ας Χοσέ Άνχελ Πορ­τάλ Μιρά­ντα στο περι­θώ­ριο της επί­σκε­ψής του στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα για την ακύ­ρω­σή της, εξη­γώ­ντας ότι ο λόγος είναι δεν χορη­γή­θη­καν βίζες από τις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές ούτε στον ίδιο ούτε στα υπό­λοι­πα μέλη της κου­βα­νι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας. Ο PAHO είναι παράρ­τη­μα του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) αρμό­διο για την αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο. «Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ για άλλη μια φορά αυθαί­ρε­τα και αναί­τια παρα­βιά­ζει τις υπο­χρε­ώ­σεις της ως χώρα όπου φιλο­ξε­νεί­ται ένας διε­θνής οργα­νι­σμός», ανα­φέ­ρει το μήνυ­μα της πρε­σβεί­ας, το οποίο περι­ήλ­θε σε γνώ­ση του πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων Ρόιτερς.

Αφορ­μή για την απα­ρά­δε­κτη άρνη­ση το αλλη­λέγ­γυο πρό­γραμ­μα ιατρι­κών απο­στο­λών της Κού­βας σε άλλες χώρες το οποίο τυγ­χά­νει παγ­μό­σμιας ανα­γνώ­ρι­η­σς και σεβα­σμού, αλλά ενο­χλεί τις ΗΠΑ που ψάχνουν τρό­πο να το δυσφη­μί­σουν και απαξιώσουν.

Νωρί­τε­ρα αυτόν τον μήνα η Ουά­σινγ­κτον διέ­τα­ξε την απέ­λα­ση από την επι­κρά­τεια των ΗΠΑ δύο στε­λε­χών της αντι­προ­σω­πεί­ας της Κού­βας στα Ηνω­μέ­να Έθνη, προ­σά­πτο­ντάς τους ότι απο­πει­ρά­θη­καν να «διε­ξα­γά­γουν επι­χεί­ρη­ση άσκη­σης επιρ­ρο­ής» που υπο­στή­ρι­ξε πως θα έβλα­πτε την «εθνι­κή ασφά­λεια» της χώρας. Εξάλ­λου, το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ανα­κοί­νω­σε ότι επι­βάλ­λει περιο­ρι­σμούς στη χορή­γη­ση θεω­ρή­σε­ων εισό­δου σε κου­βα­νούς αξιω­μα­τού­χους που χαρα­κτη­ρί­ζει υπεύ­θυ­νους για τις πρα­κτι­κές «εκμε­τάλ­λευ­σης» των εργα­ζο­μέ­νων στις υγειο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες της νήσου, ανα­φε­ρό­με­νη στα προ­γράμ­μα­τα της Αβά­νας στο πλαί­σιο των οποί­ων στέλ­νο­νται για­τροί και νοση­λευ­τές στο εξωτερικό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο