Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυθεντικό το βίντεο με τον ελεύθερο σκοπευτή που εκτελεί Παλαιστίνιο — «Αξίζει παράσημο» δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός επι­βε­βαί­ω­σε σήμε­ρα την αυθε­ντι­κό­τη­τα του βίντεο που δεί­χνει έναν Ισραη­λι­νό ελεύ­θε­ρο σκο­πευ­τή να πυρο­βο­λεί από μακριά έναν Παλαι­στί­νιο στα σύνο­ρα με τη Λωρί­δα της Γάζας διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως είχε τρα­βη­χτεί τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη, ενώ ο ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Αβίγκ­ντορ Λίμπερ­μαν υπο­στή­ρι­ξε πως ο εν λόγω ισραη­λι­νός στρα­τιώ­της αξί­ζει παράσημο.

«Αφού επι­χει­ρή­θη­κε να δια­λυ­θούν οι ταρα­χο­ποιοί (…) μια σφαί­ρα εβλή­θη προς την κατεύ­θυν­ση ενός από τους Παλαι­στί­νιους που ήταν ύπο­πτος ως αρχη­γός των ταρα­χο­ποιών. Επλή­γη στη γάμπα», υπο­στή­ρι­ξε ο στρα­τός σε ανα­κοί­νω­ση που εξέδωσε.

Ο Λίμπερ­μαν από την πλευ­ρά του υπο­στή­ρι­ξε μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους πως «ο ελεύ­θε­ρος σκο­πευ­τής θα πρέ­πει να παρα­ση­μο­φο­ρη­θεί και αυτός που τρά­βη­ξε το βίντεο να υποβαθμιστεί».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο