Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξάνεται η αποστροφή Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας στην αστική διαχείριση, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση

Με δεδο­μέ­νο ότι τα χαρ­τιά των αστι­κών ΜΜΕ και ΜΚΔ, είναι έτσι κι αλλιώς σημαδεμένα…

Σύμ­φω­να με τη δημο­σκό­πη­ση του ινστι­τού­του OpinionWay, το 68% των Γάλ­λων κρί­νει ότι η «δημο­κρα­τία δεν λει­τουρ­γεί πλέ­ον καλά», ένα ποσο­στό μεγα­λύ­τε­ρο κατά 4 %  μονά­δες σε διά­στη­μα ενός έτους, σύμ­φω­να με το ετή­σιο βαρό­με­τρο που διε­ξά­γε­ται από το Κέντρο Μελε­τών της Πολι­τι­κής Ζωής της Γαλ­λί­ας (Cevipof, που συν­δέ­ε­ται με το Sciences Po).

Η αύξη­ση αυτή είναι επί­σης σημα­ντι­κή στην Ιτα­λία (+5% στο 63%) και κυρί­ως στη Γερ­μα­νία (+8% στο 47%).

Μονά­χα το 18%  των Γάλ­λων εκτι­μά ότι η γνώ­μη τους «λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη» από τους πολι­τι­κούς αξιω­μα­τού­χους. Το ποσο­στό αυτό ανέρ­χε­ται σε 33% στη Γερ­μα­νία, όμως με μια πτώ­ση 12 % μονά­δων σε διά­στη­μα ενός έτους.

“Δυσπιστία” για την πολιτική
νιώθει το 37% των Γάλλων

Όταν σκέ­φτο­νται την πολι­τι­κή, το 37% των Γάλ­λων νιώ­θει καταρ­χάς «δυσπι­στία», ένας στα­θε­ρός αριθ­μός, ένα­ντι 30% στην Ιτα­λία (+1) και 30% επί­σης στη Γερ­μα­νία (+4).

Μονά­χα το 30% (+1) των Γάλ­λων κρί­νει ότι οι εκλεγ­μέ­νοι αξιω­μα­τού­χοι του είναι «μάλ­λον έντι­μοι» ένα­ντι 45% των Γερ­μα­νών (-8) και 26% των Ιτα­λών (-3).

Δυσαρεστημένο το 60% από τον Μακρόν
στη Γαλλία
και το 68% από τον Σολτς στη Γερμανία

Το 60% (+1) των Γάλ­λων δηλώ­νει δυσα­ρε­στη­μέ­νο από τον πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν, την ώρα που οι Γερ­μα­νοί εκφρά­ζουν τη δυσα­ρέ­σκειά τους σε ποσο­στό 68% για τον καγκε­λά­ριό τους Όλαφ Σολτς, ένα ποσο­στό αυξη­μέ­νο κατά 23%. Στην Ιτα­λία, η αντι­δη­μο­τι­κό­τη­τα της επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης Τζόρ­τζια Μελό­νι αυξά­νε­ται επί­σης κατά 9%, φθά­νο­ντας στο 44%.

Το 23% των Γάλλων θα επιθυμούσε
“ο στρατός να κυβερνά τη χώρα” !!

Εντού­τοις, κατα­γρά­φο­νται αντι­φά­σεις μετα­ξύ των ερω­τη­θέ­ντων. Το 83% (+1) των Γάλ­λων δηλώ­νει υπέρ ενός δημο­κρα­τι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, ενώ το 34% (+5) θα ήθε­λε να έχει στην ηγε­σία της χώρας «έναν ισχυ­ρό άνδρα που δεν θα ανη­συ­χεί για το Κοι­νο­βού­λιο ούτε για τις εκλο­γές» και το 23% (+4) θα επι­θυ­μού­σε «ο στρα­τός να κυβερ­νά τη χώρα».

Βάσει της δημο­σκό­πη­σης, το 27% των Γάλ­λων τάσ­σε­ται υπέρ της Δεξιάς, το 22% υπέρ της Αρι­στε­ράς, το 15% στο Κέντρο, το 9% στην ακρο­δε­ξιά και το 4% στην ακρο­α­ρι­στε­ρά. Το ενα­πο­μεί­ναν 23% δεν εντάσ­σε­ται στο πολι­τι­κό φάσμα.

Η δημο­σκό­πη­ση διε­ξή­χθη τον Ιανουά­ριο, σύμ­φω­να με τη μέθο­δο των ποσο­στώ­σε­ων, σε ένα αντι­προ­σω­πευ­τι­κό δείγ­μα 3.514 στη Γαλ­λία, 1.632 στη Γερ­μα­νία και 1.706 στην Ιταλία.

(σημείο γρα­φής)
Η OpinionWay πραγ­μα­το­ποί­η­σε την έρευ­να εφαρ­μό­ζο­ντας δια­δι­κα­σί­ες και κανό­νες του προ­τύ­που ISO 20252 (;;) _ Προ­σω­πι­κή κατά­στα­ση και θέση στην κοι­νω­νία \ 3.514 άτομα
Ερ. Ποιο από τα παρα­κά­τω προ­κρι­μα­τι­κά χαρα­κτη­ρί­ζει καλύ­τε­ρα την τρέ­χου­σα ψυχι­κή σας κατά­στα­ση; Δυνα­τό­τη­τα πολ­λα­πλών απα­ντή­σε­ων – ΟΧΙ _Δυσπιστία _Κούραση _ Κατή­φεια _Ηρεμία _Εμπιστοσύνη _ Ευε­ξία _ Φόβος _ Ενθουσιασμός
Για καθε­μία από τις παρα­κά­τω ομά­δες ανθρώ­πων, θα λέγα­τε ότι τους εμπι­στεύ­ε­στε πολύ, λίγο, όχι πολύ ή καθό­λου; Εμπι­στο­σύ­νη _ Η οικο­γέ­νειά σου _ Οι γεί­το­νές σου _ Άνθρω­ποι άλλης εθνι­κό­τη­τας _ Άνθρω­ποι που έχουν δια­φο­ρε­τι­κή θρη­σκευ­τι­κή άπο­ψη από τη δική σας _ άνθρω­ποι τους οποί­ους συνα­ντάς πρώ­τη φορά;

Είστε ικα­νο­ποι­η­μέ­νος με τη ζωή σας? Η βαθ­μο­λο­γία 0 σημαί­νει ότι δεν είστε καθό­λου ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι και η βαθ­μο­λο­γία 10 σημαί­νει ότι είστε πολύ ικανοποιημένοι.

Εισβο­λή Ισρα­ήλ στην Παλαι­στί­νη: fake ελλη­νι­κές δημο­σκο­πή­σεις στο μικροσκόπιο

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο