Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξάνεται ο αριθμός των επιβατών στα πλοία την ώρα που πληθαίνουν οι καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων

Στο 80% από το 60%, που ήταν έως σήμε­ρα, αυξά­νε­ται το πρω­τό­κολ­λο των επι­βα­τών στα πλοία της ακτο­πλο­ΐ­ας και στο 85% από το 65% στα πλοία που δια­θέ­τουν καμπί­νες. Και αυτό τη στιγ­μή που υπάρ­χει έκρη­ξη κρου­σμά­των και εκκλή­σεις για απο­φυ­γή συνω­στι­σμού!!! Παράλ­λη­λα πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες επι­βα­τών για μη τήρη­ση των μέτρων ασφαλείας.

Επί­σης δια­τη­ρεί­ται η τήρη­ση ελά­χι­στης από­στα­σης του 1,5 μέτρου μετα­ξύ των επι­βαι­νό­ντων σε αυτό.

Στις καμπί­νες επι­βα­τών και πλη­ρω­μά­των δύνα­νται να ενδιαι­τώ­νται μέχρι τέσ­σε­ρα άτο­μα εφό­σον είναι συγ­γε­νείς πρώ­του ή δεύ­τε­ρου βαθ­μού, είτε άτο­μα με ανα­πη­ρία μετά του συνο­δού τους.

Ανα­φο­ρι­κά με τα ταχύ­πλοα υδρο­πτέ­ρυ­γα που το πρω­τό­κολ­λο επι­βα­τών ήταν στο 50% μπο­ρεί να αυξη­θεί στο 80%, μόνο εάν αυτά δια­θέ­τουν φίλ­τρα HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφό­σον βεβαιώ­νε­ται, με ευθύ­νη του πλοιο­κτή­τη, του δια­χει­ρι­στή και των πλοιάρ­χων, καθώς και των φορέ­ων κυβερ­νη­τι­κής πιστο­ποί­η­σης αυτών, η τοπο­θέ­τη­ση και η λει­τουρ­γία τους, σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του κατασκευαστή.

Αναστάτωση των επιβατών του πλοίου «WorldChampion» της «SeaJets» από τη μη λειτουργία του κλιματισμού

Ανα­στά­τω­ση προ­κά­λε­σε στους 752 επι­βά­τες του πλοί­ου «WorldChampion» της «SeaJets», που δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για τις αφό­ρη­τες συν­θή­κες και την απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα που επι­κρά­τη­σε νωρί­τε­ρα, εξαι­τί­ας της μη λει­τουρ­γί­ας του κλιματισμού.

Από τη ζέστη και την απο­πνι­κτι­κή ατμό­σφαι­ρα, σύμ­φω­να με τα όσα μετα­δί­δουν ενη­με­ρω­τι­κά sites, πολ­λοί επι­βά­τες είχαν τάση λιπο­θυ­μί­ας, ενώ δημιουρ­γή­θη­κε δυσφο­ρία σε ευπα­θείς ομά­δες και έγκυ­ες γυναίκες.

Σημειώ­νε­ται ότι οι υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες κατέ­στη­σαν δύσκο­λη τη χρή­ση μάσκας και μάλι­στα σε μια περί­ο­δο όπου έχει κρι­θεί απα­ραί­τη­τη λόγω της σημα­ντι­κής αύξη­σης των κρου­σμά­των, ενώ μετά τις καταγ­γε­λί­ες και την κατα­κραυ­γή των επι­βα­τών, κλι­μά­κιο του λιμε­νι­κού επι­βι­βά­στη­κε στο πλοίο, στο λιμά­νι της Σύρου, πραγ­μα­το­ποιώ­ντας έλεγ­χο και δια­πι­στώ­νο­ντας το πρό­βλη­μα. Στη συνέ­χεια, το κλι­μά­κιο του λιμε­νι­κού απο­βι­βά­στη­κε, ενώ το πλοίο απέ­πλευ­σε κανο­νι­κά για το λιμά­νι της Μυκόνου.

Από την πλευ­ρά του, το γρα­φείο τύπου του υπουρ­γεί­ου Εμπο­ρι­κής Ναυ­τι­λί­ας, ναι μεν επι­βε­βαί­ω­σε το πρό­βλη­μα, λέγο­ντας ότι ο έλεγ­χος συνε­χί­ζε­ται και στο λιμά­νι της Μυκό­νου. Ωστό­σο, δεν ήταν σε θέση να πει αν θα επι­βλη­θούν κυρώ­σεις ή όχι στην εται­ρεία. Πάντως το ερώ­τη­μα που προ­κύ­πτει είναι για­τί επε­τρά­πη ο από­πλους του πλοί­ου ενώ παρου­σιά­ζει το σχε­τι­κό πρό­βλη­μα, που ενδε­χο­μέ­νως να απο­τε­λεί προ­πο­μπό και άλλων.

Επι­ση­μαί­νε­ται ότι το πλοίο εκτε­λεί το δρο­μο­λό­γιο Σύρο-Μύκονο-Πάρο-Νάξο-Σαντορίνη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο