Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξήθηκε ο πληθωρισμός — Απλησίαστο το λάδι, στα ύψη τα φρούτα

Επι­τα­χύν­θη­κε τον Μάρ­τιο εφέ­τος ο ρυθ­μός αύξη­σης του πλη­θω­ρι­σμού, καθώς δια­μορ­φώ­θη­κε στο 3,2% από 2,9% τον Φεβρουά­ριο και ένα­ντι 4,6% τον Μάρ­τιο πέρυ­σι. Η επι­τά­χυν­ση αυτή σημειώ­θη­κε παρά τη νέα μεγά­λη μεί­ω­ση στην τιμή του φυσι­κού αερί­ου (39,1%), καθώς συνε­χί­στη­καν οι ανα­τι­μή­σεις στα είδη δια­τρο­φής (π.χ. ελαιό­λα­δο +67,2%, ή φρού­τα +12,7%), αλλά και σε ευρύ­τα­τη γκά­μα προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών (π.χ. είδη ένδυ­σης και υπό­δη­σης +5,8%, ή πακέ­το δια­κο­πών +8,6%).

Ειδι­κό­τε­ρα, στη διάρ­κεια ενός έτους κατα­γρά­φη­καν οι εξής ανα­τι­μή­σεις: Ψωμί και δημη­τρια­κά (1%), Κρέ­α­τα- γενι­κά (3%), Ψάρια- γενι­κά (5,7%), Ελαιό­λα­δο (67,2%), Φρού­τα- γενι­κά (12,7%), Λαχα­νι­κά- γενι­κά (4,1%), Ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά (4,7%), Λοι­πά τρό­φι­μα (4,4%), Μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρού­των (11,4%) και Αλκο­ο­λού­χα ποτά μη σερ­βι­ρι­ζό­με­να (3,9%).

Επί­σης, σε: Ένδυ­ση και υπό­δη­ση (5,8%), Ενοί­κια κατοι­κιών (4%), Επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας (3,1%), Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (12,4%), Στε­ρεά καύ­σι­μα (6,9%), Οικια­κές υπη­ρε­σί­ες (2,3%), Φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα (5,5%), Ιατρι­κές- οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (5,7%), Νοσο­κο­μεια­κή περί­θαλ­ψη (3,6%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (1,1%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (0,7%), Ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του (3,8%), Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά (0,6%), Συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς (2,8%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (7,6%), Εξο­πλι­σμό επε­ξερ­γα­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών (5,1%), Μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα (6,1%), Δρα­στη­ριό­τη­τες αθλη­τι­κές και ελεύ­θε­ρου χρό­νου (4,6%), Κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα (6,3%), Πακέ­το δια­κο­πών (8,6%), Προ­σχο­λι­κή και πρω­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (4%), Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (3,6%), Τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (2,8%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία (6,5%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (4,7%), Κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας (4,2%), ‘Αλλα προ­σω­πι­κά είδη (2,8%), Ασφά­λι­στρα υγεί­ας (14%) και Ασφά­λι­στρα οχη­μά­των (2,1%).

Από την άλλη πλευ­ρά, υπήρ­ξε μεί­ω­ση τιμών σε: Φυσι­κό αέριο (39,1%), Ηλε­κτρι­σμό (4,6%), ‘Αλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας (2,5%), Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (2,1%), Τηλε­φω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες (2%) και Γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά (1,2%).

Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξη­ση του γενι­κού δεί­κτη τιμών κατα­να­λω­τή τον Μάρ­τιο προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

*5,3% στην ομά­δα «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), ελαιό­λα­δο, φρού­τα (γενι­κά), λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρού­των. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά.

*1,8% στην ομά­δα «Αλκο­ο­λού­χα ποτά και καπνός», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα αλκο­ο­λού­χα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

*5,8% στην ομά­δα «Ένδυ­ση και υπό­δη­ση», λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

*0,6% στην ομά­δα «Στέ­γα­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας, πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης, στε­ρεά καύ­σι­μα. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών σε: ηλε­κτρι­σμό, φυσι­κό αέριο.

*4,4% στην ομά­δα «Υγεία», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: φαρ­μα­κευ­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, ιατρι­κές- οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, νοσο­κο­μεια­κή περίθαλψη.

*2% στην ομά­δα «Μετα­φο­ρές», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του, καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά, συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αεροπλάνο.

*3,3% στην ομά­δα «Ανα­ψυ­χή- Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εξο­πλι­σμό επε­ξερ­γα­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών, μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα, δρα­στη­ριό­τη­τες αθλη­τι­κές και ελεύ­θε­ρου χρό­νου, κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα, πακέ­το διακοπών.

*3,5% στην ομά­δα «Εκπαί­δευ­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: δίδα­κτρα προ­σχο­λι­κής και πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, δίδα­κτρα τρι­το­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

*6,4% στην ομά­δα «Ξενο­δο­χεία- Καφέ- Εστια­τό­ρια», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία- κυλι­κεία, ξενο­δο­χεία- μοτέλ- πανδοχεία.

*1,3% στην ομά­δα «‘Αλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: κομ­μω­τή­ρια και κατα­στή­μα­τα προ­σω­πι­κής φρο­ντί­δας, άλλα προ­σω­πι­κά είδη, ασφά­λι­στρα υγεί­ας, ασφά­λι­στρα οχη­μά­των. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα άλλα είδη ατο­μι­κής φροντίδας.

2. Από τις μειώ­σεις των δει­κτών κατά:

*1,8% στην ομά­δα «Επι­κοι­νω­νί­ες», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών στις τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

Παράλ­λη­λα, ο γενι­κός δεί­κτης αυξή­θη­κε 1,5% και τον Μάρ­τιο σε σύγκρι­ση με τον Φεβρουά­ριο 2024, ένα­ντι αύξη­σης 1,2% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Όσον αφο­ρά στον εναρ­μο­νι­σμέ­νο πλη­θω­ρι­σμό, αυτός αυξή­θη­κε 3,4% τον Μάρ­τιο εφέ­τος σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο δεί­κτη του Μαρ­τί­ου 2023, ένα­ντι αύξη­σης 5,4% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση το 2023 με το 2022. Ενώ, μετα­ξύ Μαρ­τί­ου και Φεβρουα­ρί­ου παρου­σί­α­σε αύξη­ση 1,8%, ένα­ντι αύξη­σης 1,6% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο