Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξήσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων — Η τρίτη το 2022 — 34% η συνολική αύξηση

Σε αυξή­σεις των τιμών των ακτο­πλοϊ­κών εισι­τη­ρί­ων από 4% έως 8% μεσο­σταθ­μι­κά για ορι­σμέ­να μόνο ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για και κυρί­ως από το λιμά­νι του Πει­ραιά, προ­χώ­ρη­σαν από χθες Παρα­σκευή 1η Ιου­λί­ου οι ακτο­πλοϊ­κές εταιρείες.

Από το λιμά­νι της Ραφή­νας οι τιμές των ατο­μι­κών εισι­τη­ρί­ων με συμ­βα­τι­κά πλοία για Άνδρο, Τήνο και Μύκο­νο παρα­μέ­νουν οι ίδιες, όπως και για πολ­λά δρο­μο­λό­για από το Λαύριο.

Καλό είναι, πάντως, οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν πριν από την έκδο­ση του ακτο­πλοϊ­κού τους εισι­τη­ρί­ου να πραγ­μα­το­ποιούν έρευ­να αγο­ράς μέσω των ταξι­διω­τι­κών πρακτορείων.

Σημειώ­νε­ται ότι η αύξη­ση αυτή είναι η τρί­τη που γίνε­ται μέσα στο 2022.

Η πρώ­τη είχε γίνει τον Απρί­λιο του 2022 και η αύξη­ση στις τιμές των ακτο­πλοϊ­κών εισι­τη­ρί­ων δια­μορ­φω­νό­ταν μεσο­σταθ­μι­κά από 10% έως 12%, ενώ η δεύ­τε­ρη στις 15 Ιου­νί­ου και κυμαί­νο­νταν από 5% έως 10%. Και η τωρι­νή δεν θα είναι η τελευ­ταία όπως στε­λέ­χη των εται­ρειών παραδέχονται.

Από πέρυ­σι έως φέτος τα ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια έχουν αυξη­θεί περί­που από 25% έως 34%

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο