Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας την περίοδο του Πάσχα — Τι να προσέξουμε

Στα­δια­κά ανα­πτύσ­σο­νται τα αυξη­μέ­να μέτρα αστυ­νό­μευ­σης και τρο­χαί­ας σε όλη την Ελλά­δα ενό­ψει της εορ­τα­στι­κής περιό­δου του Πάσχα. Στό­χος της ΕΛ.ΑΣ είναι η προ­λη­πτι­κή και απο­τρε­πτι­κή παρου­σία και δρά­ση της αστυ­νο­μί­ας, καθώς και η απο­τε­λε­σμα­τι­κή παρέμ­βα­σή της όπου κρί­νε­ται αναγκαίο.

Σημειώ­νε­ται, ότι σε όλο το διά­στη­μα της εορ­τα­στι­κής περιό­δου έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί η εντα­τι­κο­ποί­η­ση των πεζών και επο­χού­με­νων περι­πο­λιών τάξης και ασφά­λειας για την πρό­λη­ψη και κατα­στο­λή εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών, ιδί­ως ληστειών και κλοπών-διαρρήξεων.

Εντα­τι­κοί θα είναι και οι έλεγ­χοι για την αντι­με­τώ­πι­ση του παρά­νο­μου υπαί­θριου εμπο­ρί­ου, ενώ παράλ­λη­λα εντεί­νο­νται οι δρά­σεις και οι έλεγ­χοι για να αντι­με­τω­πι­στεί με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο το φαι­νό­με­νο της παρά­νο­μης κατο­χής, κατα­σκευ­ής, δια­κί­νη­σης, εμπο­ρί­ας και χρή­σης κρο­τί­δων, φωτο­βο­λί­δων, βεγ­γα­λι­κών, απα­γο­ρευ­μέ­νων πυρο­τε­χνι­κών ειδών, που εγκυ­μο­νούν κιν­δύ­νους για σοβα­ρούς τραυ­μα­τι­σμούς και απώ­λεια ζωής.

Επί­σης, για την ασφα­λή κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των και των πολι­τών, καθώς και την πρό­λη­ψη τρο­χαί­ων δυστυ­χη­μά­των και ατυ­χη­μά­των, ενι­σχυ­μέ­να μέτρα θα ληφθούν από τις Υπη­ρε­σί­ες Τρο­χαί­ας, σε όλο το οδι­κό δίκτυο της χώρας.

Παράλ­λη­λα, το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, με αφορ­μή το γεγο­νός ότι αρκε­τοί πολί­τες θα μετα­κι­νη­θούν κατά την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο, υπεν­θυ­μί­ζει βασι­κές χρή­σι­μες συμ­βου­λές για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση, την πρό­λη­ψη εγκλη­μα­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών και την απο­φυ­γή χρή­σης κρο­τί­δων, βεγ­γα­λι­κών και πυροτεχνημάτων:

Φεύ­γο­ντας από το σπίτι

-Πριν φύγε­τε για δια­κο­πές βεβαιω­θεί­τε ότι οι πόρ­τες και τα παρά­θυ­ρα του σπι­τιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.

-Ενη­με­ρώ­στε για την απου­σία σας ?όνο συγ­γε­νι­κά και φιλι­κά σας πρό­σω­πα ή τους γεί­το­νες που εμπι­στεύ­ε­στε, για να επι­βλέ­πουν την οικία σας και αν υπάρ­χουν ιδιαί­τε­ρα σοβα­ροί λόγοι και το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της περιο­χής σας.

-Μην αφή­νε­τε σημειώ­μα­τα για το πότε πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψε­τε ή για το πόσο και­ρό θα απουσιάζετε.

-Μην αφή­νε­τε μηνύ­μα­τα έξω από την πόρ­τα ή γραμ­μα­το­κι­βώ­τια υπερ­πλή­ρη από έντυ­πα και περιο­δι­κά στο κεφα­λό­σκα­λο. Είναι “κρά­χτες” της απου­σί­ας σας. Απο­φύ­γε­τε επί­σης να αφή­νε­τε σκά­λες, έπι­πλα ή άλλα ογκώ­δη πράγ­μα­τα στον κήπο σας, που θα βοη­θή­σουν τον επί­δο­ξο δρά­στη στην αναρ­ρί­χη­σή του.

-Το σπί­τι ή το δια?έρισ?ά σας να ?η δεί­χνει “εντε­λώς κλει­στό”, υπο­δη­λώ­νο­ντας έτσι την απου­σία σας.

-Τοπο­θε­τή­στε, εάν είναι δυνα­τόν, χρο­νο­δια­κό­πτη αυτό­μα­του φωτισμού.

-Ενερ­γο­ποι­ή­στε, εάν υπάρ­χει, το σύστη­μα συναγερμού.

-Μην αφή­νε­τε μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά ή αντι­κεί­με­να αξί­ας στο σπί­τι σας.

-Σε περί­πτω­ση που ενη­με­ρω­θεί­τε από γεί­το­νες, φιλι­κά ή συγ­γε­νι­κά σας πρό­σω­πα ότι παρα­τη­ρούν κάτι ύπο­πτο στην οικία σας, ?η διστά­σε­τε να ειδο­ποι­ή­στε το “100” ή το Αστυ­νο­μι­κό Τ?ή?α της περιο­χής σας.

-Σε περί­πτω­ση κλο­πής, ειδο­ποι­ή­στε το “100” ή το Τ?ή?α Ασφα­λεί­ας της περιο­χής σας.

Στο ταξί­δι

-Μην αφή­νε­τε ποτέ εκτε­θει­μέ­να τσά­ντα, πορ­το­φό­λι, χρή­μα­τα, πιστω­τι­κές κάρ­τες, κλει­διά μηχα­νής ή αυτο­κι­νή­του, όπου κι αν βρίσκεστε.

-Μην αφή­νε­τε ποτέ ασυ­νό­δευ­τες τις απο­σκευ­ές σας, παρά μόνον όταν μπο­ρεί­τε να τις ασφα­λί­σε­τε σε κάποιο χώρο υποδοχής.

-Σε περί­πτω­ση μετα­κι­νή­σε­ών σας με τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, μην έχε­τε μαζί σας μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά.

-Να πραγ­μα­το­ποιεί­τε τις συναλ­λα­γές σας στα Μηχα­νή­μα­τα Ανά­λη­ψης Χρη­μά­των (ΑΤΜ) με μεγά­λη προ­σο­χή και διακριτικότητα.

-Στην περί­πτω­ση που χρη­σι­μο­ποιεί­τε δικό σας μετα­φο­ρι­κό μέσο (αυτο­κί­νη­το ή μηχα­νή), μην αφή­νε­τε πολύ­τι­μα αντι­κεί­με­να σ’ αυτό ή τοπο­θε­τή­στε αυτά σε μη ορα­τό σημείο.

-Μην αφή­νε­τε ποτέ τα κλει­διά της μηχα­νής ή του αυτο­κι­νή­του σας επά­νω σ’ αυτά, ακό­μη και εάν πρό­κει­ται να λεί­ψε­τε για ελά­χι­στο χρόνο.

-Να φρο­ντί­ζε­τε πάντο­τε να παρ­κά­ρε­τε σε οδούς, εάν είναι δυνα­τόν καλά φωτι­ζό­με­νες τις νυκτε­ρι­νές ώρες και ποτέ σε ερη­μι­κά μέρη. Σε κάθε περί­πτω­ση, μην ξεχνά­τε να ενερ­γο­ποιεί­τε το σύστη­μα συνα­γερ­μού, εφό­σον διαθέτετε.

Οδη­γώ με Ασφά­λεια σημαίνει:

-Μαθαί­νω και εφαρ­μό­ζω τον Κ.Ο.Κ.

-Δεν οδη­γώ όταν έχω κατα­να­λώ­σει οινο­πνευ­μα­τώ­δη ποτά

-Σέβο­μαι τα όρια ταχύτητας

-Δεν κάνω αντι­κα­νο­νι­κά προσπεράσματα

-Δεν παρα­βιά­ζω τον κόκ­κι­νο σηματοδότη

-Στα­μα­τώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα

-Δίνω προ­τε­ραιό­τη­τα στους πεζούς και στα άτο­μα με ειδι­κές ανάγκες

-Σέβο­μαι τα σήμα­τα και τις υπο­δεί­ξεις των τροχονόμων

-Φορώ πάντο­τε ζώνη ασφαλείας

-Τοπο­θε­τώ τα παι­διά στο πίσω κάθι­σμα του αυτο­κι­νή­του και τους φορώ ζώνη ασφαλείας

-Σε περί­πτω­ση που οδη­γώ ή είμαι συνε­πι­βά­της σε μοτο­συ­κλέ­τα, φορώ πάντα κράνος

-Πριν ξεκι­νή­σω για ταξί­δι, ελέγ­χω το όχη­μα που θα οδηγήσω

Στη δια­μο­νή:

-Να ασφα­λί­ζε­τε κατά την έξο­δό σας, το δωμά­τιο του ξενο­δο­χεί­ου ή το ενοι­κια­ζό­με­νο δωμά­τιο — δια­μέ­ρι­σμα όπου δια­μέ­νε­τε, ακό­μη και εάν λεί­ψε­τε για ελά­χι­στο χρόνο.

-Να εξα­σφα­λί­ζε­τε την τοπο­θέ­τη­ση σε ασφα­λές μέρος, στο χώρο της δια­μο­νής σας, των χρη­μά­των ή των αντι­κει­μέ­νων αξί­ας που δεν θα χρεια­στεί­τε στην έξο­δό σας.

Στη δια­σκέ­δα­ση

-Στη δια­σκέ­δα­σή σας σε κέντρα, μπαρ, καφε­τέ­ριες, εστια­τό­ρια, υπαί­θριους χώρους εκδη­λώ­σε­ων, μην αφή­νε­τε ποτέ το πορ­το­φό­λι, το κινη­τό, τα κλει­διά σας έκθε­τα επά­νω σε τρα­πέ­ζι, καθώς και τη ζακέ­τα ή το σακά­κι σας, την τσά­ντα ή το τσα­ντά­κι μέσης επά­νω σε διπλα­νά καθί­σμα­τα ή κρε­μα­σμέ­να σε αυτά.

Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. επι­ση­μαί­νει ότι τα βεγ­γα­λι­κά και τα πυρο­τε­χνή­μα­τα δεν είναι παι­χνί­δια και υπεν­θυ­μί­ζει ότι:

-Η κατα­σκευή, εμπο­ρία, αγο­ρά, κατο­χή και χρή­ση κρο­τί­δων και συσκευών εκτό­ξευ­σης αυτών από οποιον­δή­πο­τε απαγορεύεται.

-Απο­τρέψ­τε τα παι­διά από τη χρή­ση ή την αυτο­σχέ­δια κατα­σκευή τους.

-Ενη­με­ρώ­στε τα παι­διά για τους κιν­δύ­νους σοβα­ρού τραυ­μα­τι­σμού, ακό­μα και ακρωτηριασμού.

-Μην τους επι­τρέ­πε­τε να προ­σεγ­γί­ζουν χώρους παρά­νο­μης καύ­σης των ειδών αυτών, διό­τι κανείς δεν εγγυά­ται ότι δεν θα προ­κλη­θεί ατύχημα.

-Οι ενή­λι­κοι, μην χρη­σι­μο­ποιεί­τε βεγ­γα­λι­κά και πυρο­τε­χνή­μα­τα, για­τί υπάρ­χει κίν­δυ­νος να σας μιμη­θούν τα παιδιά.

-Μην ξεχνά­τε ότι τα βεγ­γα­λι­κά και τα πυρο­τε­χνή­μα­τα δεν είναι παι­χνί­δια, αλλά υλι­κά άκρως επι­κίν­δυ­να και η χρή­ση τους εγκυ­μο­νεί κιν­δύ­νους για την σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την ίδια τη ζωή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο