Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας για τις γυναίκες με καθυστερημένη έναρξη περιόδου ή με πρόωρη εμμηνόπαυση

Οι γυναί­κες που άργη­σαν να έχουν την πρώ­τη περί­ο­δο (εμμη­νόρ­ροια) τους, οι οποί­ες εισέρ­χο­νται πρό­ω­ρα σε εμμη­νό­παυ­ση ή έχουν κάνει υστε­ρε­κτο­μή (χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση αφαί­ρε­σης της μήτρας), αντι­με­τω­πί­ζουν αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο για εκδή­λω­ση άνοιας, σύμ­φω­να με μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Είναι η πρώ­τη μελέ­τη που κάνει συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στα λιγό­τε­ρα ανα­πα­ρα­γω­γι­κά χρό­νια, άρα σε μικρό­τε­ρη έκθε­ση της γυναί­κας σε επί­πε­δα ορμο­νών οιστρο­γό­νων, και στον αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο για την εμφά­νι­ση άνοιας.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής την δρα Πάο­λα Γκίλ­σαντζ του ιατρι­κού κέντρου Kaiser Permanente του Όκλαντ της Καλι­φόρ­νια, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Neurology” της Αμε­ρι­κα­νι­κής Ακα­δη­μί­ας Νευ­ρο­λο­γί­ας, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 6.137 γυναί­κες σχε­τι­κά με την πρώ­τη περί­ο­δο τους, την έναρ­ξη της εμμη­νό­παυ­σης και το αν είχαν κάνει υστερεκτομή.

Η μέση ηλι­κία της πρώ­της περιό­δου ήταν τα 13 έτη, της εμμη­νό­παυ­σης τα 45 έτη, της διάρ­κειας ανα­πα­ρα­γω­γι­κής ζωής τα 32 έτη, ενώ η μία στις τρεις (ποσο­στό 34%) είχε κάνει υστε­ρε­κτο­μή. Στη συνέ­χεια, οι γυναί­κες αυτές παρα­κο­λου­θή­θη­καν κατά πόσο εμφά­νι­σαν άνοια αργό­τε­ρα στη ζωή τους, κάτι που τελι­κά συνέ­βη στο 42%.

Δια­πι­στώ­θη­κε ότι όσες γυναί­κες είχαν την πρώ­τη περί­ο­δο τους στα 16 χρό­νια τους ή αργό­τε­ρα, είχαν κατά μέσο όρο 23% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο για άνοια στο μέλ­λον, σε σχέ­ση με όσες είχαν εμμη­νόρ­ροια πριν τα 13. Επί­σης όσες είχαν εμμη­νό­παυ­ση πριν την ηλι­κία των 47 ετών, είχαν 19% μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα άνοιας, σε σχέ­ση με τις γυναί­κες που είχαν εμμη­νό­παυ­ση μετά τα 47.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο