Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξημένος ο κίνδυνος για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι απειλές ανά­με­σα σε Ιράν και Ισρα­ήλ για εκα­τέ­ρω­θεν πλήγ­μα­τα «αντι­ποί­νων» ανε­βά­ζουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο την έντα­ση, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τους κιν­δύ­νους για επέ­κτα­ση της σύγκρου­σης στη Μέση Ανατολή.

Σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Wall Street Journal», που επι­κα­λεί­ται πηγή με γνώ­ση της υπό­θε­σης, το Ισρα­ήλ προ­ε­τοι­μά­ζε­ται για «μια άμε­ση επί­θε­ση από το Ιράν» στο νότιο ή βόρειο τμή­μα της χώρας, μέσα στις επό­με­νες 24 έως 48 ώρες.

Η WSJ επι­ση­μαί­νει πάντως — επι­κα­λού­με­νη πρό­σω­πο που ενη­με­ρώ­θη­κε από την ιρα­νι­κή ηγε­σία — ότι ενώ συζη­τού­νται σχέ­δια για επί­θε­ση, δεν έχει ληφθεί ορι­στι­κή απόφαση.

Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, ο ανώ­τα­τος ηγέ­της του Ιράν, Αγια­το­λάχ Αλί Χαμε­νεΐ εξε­τά­ζει διά­φο­ρα σενά­ρια που περι­λαμ­βά­νουν, μετα­ξύ άλλων, και άμε­ση επί­θε­ση στο Ισρα­ήλ με εξε­λιγ­μέ­νους πυραύ­λους μεσαί­ου βεληνεκούς.

Όμως ο Χαμε­νεΐ δεν έχει απο­φα­σί­σει ακό­μη για τα σχέ­δια, προ­σθέ­τει η εφη­με­ρί­δα. Ανα­φέ­ρει ακό­μα ότι υπάρ­χει ανη­συ­χία στην Τεχε­ρά­νη πως μια άμε­ση επί­θε­ση θα μπο­ρού­σε να απο­τύ­χει, με τους πυραύ­λους να ανα­χαι­τί­ζο­νται και το Ισρα­ήλ να απα­ντά με μαζι­κά αντί­ποι­να στη στρα­τη­γι­κή υπο­δο­μή του Ιράν.

Τα σενά­ρια περι­λαμ­βά­νουν επί­σης επι­θέ­σεις από συμ­μά­χους της Τεχε­ρά­νης στη Συρία και το Ιράκ, προ­σθέ­τει η WSJ. Το Ιράν και οι σύμ­μα­χοί του θα μπο­ρού­σαν επί­σης να επι­τε­θούν στο Γκο­λάν ή ακό­μα και στη Γάζα, για να απο­φύ­γουν μια επί­θε­ση εντός του εδά­φους του Ισρα­ήλ. Μια άλλη επι­λο­γή θα ήταν να χτυ­πη­θούν οι ισραη­λι­νές πρε­σβεί­ες, ιδί­ως στον αρα­βι­κό κόσμο, ανα­φέ­ρει η WSJ επι­κα­λού­με­νη πηγές.

Ωστό­σο, μια πηγή ανα­φέ­ρει πλέ­ον ότι η επί­θε­ση θα μπο­ρού­σε να είναι εντός των συνό­ρων του Ισραήλ.

Ένας Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος είχε πει την Πέμ­πτη ότι οι αμε­ρι­κα­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες κατα­δει­κνύ­ουν ιρα­νι­κά αντί­ποι­να εντός ημε­ρών, «πιθα­νόν σε ισραη­λι­νό έδαφος».

Το Ισραήλ θα απαντήσει άμεσα, δηλώνει ο Νετανιάχου

Ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου, μιλώ­ντας από αερο­πο­ρι­κή βάση στο νότιο Ισρα­ήλ την Πέμ­πτη, υπο­σχέ­θη­κε να απα­ντή­σει άμε­σα σε οποια­δή­πο­τε επί­θε­ση στο Ισραήλ.

«Όποιος μας κάνει κακό, θα τον βλά­ψου­με. Είμα­στε έτοι­μοι να καλύ­ψου­με όλες τις ανά­γκες ασφα­λεί­ας του κρά­τους του Ισρα­ήλ, τόσο αμυ­ντι­κά όσο και επι­θε­τι­κά», είπε.

Ενδει­κτι­κό της έντα­σης και αυξα­νό­με­νων κιν­δύ­νων είναι η οδη­γία που εξέ­δω­σε η πρε­σβεία των ΗΠΑ στην Ιερου­σα­λήμ, σύμ­φω­να εμ την οποία οι υπάλ­λη­λοι της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και μέλη των οικο­γε­νειών τους δεν επι­τρέ­πε­ται να μετα­κι­νού­νται εκτός των ζωνών του Τελ Αβίβ, της Ιερου­σα­λήμ και τις Μπε­ερ­σέ­βα «μέχρι νεοτέρας».

Παράλ­λη­λα, η γερ­μα­νι­κή αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Lufthansa ανα­κοί­νω­σε πως παρα­τεί­νει την ανα­στο­λή των πτή­σε­ών της προς και από την Τεχε­ρά­νη, πιθα­νόν «ως αύριο Σάβ­βα­το», εξαι­τί­ας της έντα­σης στην περιοχή.

(Πηγή: 902)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο