Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξημένος ο κίνδυνος εγκεφαλικού για όσους εργάζονται πάνω από δέκα ώρες τη μέρα

Οι άνθρω­ποι που δου­λεύ­ουν πολ­λές ώρες, πάνω από δέκα τη μέρα, έχουν περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να πάθουν εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο, ιδιαί­τε­ρα όταν εργά­ζο­νται τόσες ώρες για περισ­σό­τε­ρα από δέκα χρό­νια, σύμ­φω­να με μια νέα γαλ­λι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Οι ερευ­νη­τές συνέ­λε­ξαν στοι­χεία σχε­τι­κά με την ηλι­κία, το φύλο, το κάπνι­σμα και το ωρά­ριο εργα­σί­ας από ερω­τη­μα­το­λό­για 143.592 συμ­με­τε­χό­ντων ηλι­κί­ας 18–69 ετών. Έγι­ναν ξεχω­ρι­στές συνε­ντεύ­ξεις για άτο­μα με παρά­γο­ντες καρ­διαγ­γεια­κού κιν­δύ­νου και προη­γού­με­να εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια. Ως πολ­λές ώρες εργα­σί­ας ορί­στη­καν οι δέκα ώρες ημε­ρη­σί­ως για του­λά­χι­στον 50 ημέ­ρες το χρόνο.

Από το σύνο­λο των συμ­με­τε­χό­ντων οι 1.224 υπέ­στη­σαν εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια. Ένα ποσο­στό 29% (42.542 συμ­με­τέ­χο­ντες), ανέ­φε­ραν πολ­λές ώρες εργα­σί­ας, ενώ το 10% (14.481 συμ­με­τέ­χο­ντες), ανέ­φε­ραν πολ­λές ώρες εργα­σί­ας για δέκα ή περισ­σό­τε­ρα χρόνια.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της μελέ­της που δημο­σιεύ­τη­καν στο περιο­δι­κό «Stroke» της Αμε­ρι­κα­νι­κής Εται­ρεί­ας Καρ­διάς, δεί­χνουν πως οι συμ­με­τέ­χο­ντες που εργά­ζο­νταν πολ­λές ώρες, είχαν 29% υψη­λό­τε­ρο κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης εγκε­φα­λι­κού επει­σο­δί­ου, ενώ ο κίν­δυ­νος για εκεί­νους που εργά­ζο­νταν πολ­λές ώρες για δέκα ή περισ­σό­τε­ρα χρό­νια, ήταν αυξη­μέ­νος κατά 45%.

«Η συσχέ­τι­ση των παρα­τε­τα­μέ­νων ωρών εργα­σί­ας με το εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο φάνη­κε ισχυ­ρό­τε­ρη στα άτο­μα κάτω των 50 ετών, ένα εύρη­μα που χρή­ζει περαι­τέ­ρω διε­ρεύ­νη­σης», δήλω­σε ο συντά­κτης της μελέ­της δρ Αλε­ξίς Ντε­σκα­θά, ερευ­νη­τής στο Νοσο­κο­μείο του Παρι­σιού, στο Πανε­πι­στή­μιο των Βερ­σαλ­λιών και της Ανζέ και στο γαλ­λι­κό Εθνι­κό Ινστι­τού­το Υγεί­ας και Ιατρι­κής Έρευ­νας (Inserm).

Προη­γού­με­νες μελέ­τες έχουν εντο­πί­σει δια­φο­ρές στην επί­δρα­ση πού έχουν οι αυξη­μέ­νες εργα­το­ώ­ρες στην εμφά­νι­ση εγκε­φα­λι­κού επει­σο­δί­ου. Συγκε­κρι­μέ­να, οι ιδιο­κτή­τες επι­χει­ρή­σε­ων, οι αγρό­τες, οι διευ­θυ­ντές, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες και οι μάνα­τζερ δια­τρέ­χουν μικρό­τε­ρο κίν­δυ­νο. Οι ερευ­νη­τές σημεί­ω­σαν ότι αυτό το εύρη­μα μπο­ρεί να οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι οι ομά­δες αυτές έχουν γενι­κά μεγα­λύ­τε­ρα περι­θώ­ρια λήψης απο­φά­σε­ων σε σχέ­ση με άλλους εργα­ζό­με­νους. Επι­πλέ­ον, άλλες μελέ­τες έχουν δεί­ξει ότι οι ακα­νό­νι­στες αλλα­γές δου­λειάς, η νυχτε­ρι­νή εργα­σία και η πίε­ση είναι υπεύ­θυ­νες για ανθυ­γιει­νές συν­θή­κες εργασίας.

Ο δρ. Ντε­σκα­θά τόνι­σε πως και ανά­με­σα στο προ­σω­πι­κό ιατρι­κής φρο­ντί­δας και υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης οι εργα­το­ώ­ρες είναι συχνά ιδιαί­τε­ρα υψη­λές, αυξά­νο­ντας τον κίν­δυ­νο εγκε­φα­λι­κού επεισοδίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο