Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού για τις γυναίκες που κάνουν εξωσωματικές μετά τα 40

Οι γυναί­κες μετά την ηλι­κία των 40 ετών που προ­σπα­θούν να κάνουν παι­δί με εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση, κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο από καρ­κί­νο του μαστού, σύμ­φω­να με μια νέα επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Οι ερευ­νη­τές, που έκα­ναν σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση στο ετή­σιο συνέ­δριο της Ευρω­παϊ­κής Εται­ρεί­ας Ανθρώ­πι­νης Ανα­πα­ρα­γω­γής και Εμβρυο­λο­γί­ας στη Βιέν­νη, ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 58.534 γυναί­κες που είχαν κατα­φύ­γει στην υπο­βοη­θού­με­νη ανα­πα­ρα­γω­γή. Δια­πι­στώ­θη­κε ότι όσες είχαν γεν­νή­σει με εξω­σω­μα­τι­κή μετά τα 40, είχαν κατά μέσο όρο 65% μεγα­λύ­τε­ρη πιθα­νό­τη­τα να δια­γνω­σθούν αργό­τε­ρα με καρ­κί­νο του μαστού.

Η θερα­πεία της υπο­γο­νι­μό­τη­τας ενερ­γο­ποιεί τις ωοθή­κες, πράγ­μα που αυξά­νει τα επί­πε­δα των οιστρο­γό­νων στο σώμα της γυναί­κας, με απο­τέ­λε­σμα να αυξά­νε­ται η πιθα­νό­τη­τα ανά­πτυ­ξης καρ­κι­νι­κών κυτ­τά­ρων στο μαστό. Πάντως, σύμ­φω­να με τη βρε­τα­νι­κή «Ιντι­πέ­ντεντ», η πιθα­νό­τη­τα διά­γνω­σης με καρ­κί­νο του μαστού είναι μικρή (περί­που 0,8%) για τις γυναί­κες που γεν­νούν με εξω­σω­μα­τι­κή μετά τα 40.

Μια άλλη έρευ­να, που παρου­σιά­σθη­κε στο ίδιο συνέ­δριο, δεί­χνει ότι η συνή­θεια κατά­ψυ­ξης για μερι­κές εβδο­μά­δες όλων των γονι­μο­ποι­η­μέ­νων εμβρύ­ων πριν την εμφύ­τευ­ση τους στη μήτρα δεν αυξά­νει τις πιθα­νό­τη­τες επι­τυ­χί­ας της εξω­σω­μα­τι­κής. Η μέθο­δος αυτή γίνε­ται όλο και πιο δημο­φι­λής διε­θνώς στις κλι­νι­κές γονι­μό­τη­τας και π.χ. στις ΗΠΑ περί­που το ένα τέταρ­το των κύκλων των εξω­σω­μα­τι­κών γίνε­ται πια με αυτή τη στρα­τη­γι­κή της κατά­ψυ­ξης όλων των εμβρύων.

Κανο­νι­κά, μετά την εξω­σω­μα­τι­κή γονι­μο­ποί­η­ση των ωαρί­ων, ένα ή δύο από αυτά μετά από λίγες μέρες μετα­φέ­ρο­νται στη μήτρα, ενώ τα υπό­λοι­πα μπαί­νουν στην κατά­ψυ­ξη για μελ­λο­ντι­κές προ­σπά­θειες. Αλλά ολο­έ­να περισ­σό­τε­ρες κλι­νι­κές κατα­ψύ­χουν όλα τα έμβρυα και περι­μέ­νουν αρκε­τές εβδο­μά­δες προ­τού επι­χει­ρή­σουν την πρώ­τη εμφύ­τευ­ση, θεω­ρώ­ντας ότι η ανα­μο­νή θα ευνο­ή­σει τις πιθα­νό­τη­τες σύλληψης.

Όμως, μια νέα έρευ­να σε 460 γυναί­κες σε ισπα­νι­κές, σου­η­δι­κές και δανι­κές κλι­νι­κές έδει­ξε ότι η κατά­ψυ­ξη των εμβρύ­ων οδή­γη­σε σε ποσο­στό 26% επι­τυ­χούς εγκυ­μο­σύ­νης, ένα­ντι 29% με την παρα­δο­σια­κή μέθο­δο. «Νομί­ζω ότι αυτό απο­τε­λεί επαρ­κή από­δει­ξη πως δεν υπάρ­χει κανέ­να όφε­λος από τη στρα­τη­γι­κή της καθο­λι­κής κατά­ψυ­ξης», δήλω­σε η επι­κε­φα­λής ερευ­νή­τρια Σάχα Στόρμ­λουντ του Πανε­πι­στη­μια­κού Νοσο­κο­μεί­ου της Κοπεγ­χά­γης, σύμ­φω­να με το New Scientist.

Μια τρί­τη έρευ­να, από μια μεγά­λη κινε­ζι­κή τρά­πε­ζα σπέρ­μα­τος, που παρου­σιά­σθη­κε στη Βιέν­νη, δεί­χνει ότι η χρο­νι­κή διάρ­κεια κρυο­συ­ντή­ρη­σης των σπερ­μα­το­ζω­α­ρί­ων δεν επη­ρε­ά­ζει το ποσο­στό επι­τυ­χί­ας της εξω­σω­μα­τι­κής. Αρκε­τές χώρες θέτουν ένα χρο­νι­κό όριο στη φύλα­ξη του σπέρ­μα­τος του δωρη­τή, αλλά η ανά­λυ­ση σε σχε­δόν 120.000 δείγ­μα­τα σπέρ­μα­τος δωρη­τών δεί­χνει ότι τελι­κά δεν έχει τόσο μεγά­λη σημασία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο