Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξημένος ο κίνδυνος κατάγματος στο ισχίο για τις γυναίκες που κάνουν φυτοφαγική διατροφή

Οι γυναί­κες που κάνουν φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή, έχουν 33% μεγα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο να πάθουν κάταγ­μα στο ισχίο (γοφό), σε σχέ­ση με όσες τρώ­νε κρέ­ας τακτι­κά (του­λά­χι­στον πέντε φορές την εβδο­μά­δα), δεί­χνει μια νέα βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευνα.

Οι ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου του Λιντς, με επι­κε­φα­λής τον Τζέιμς Γου­έ­μπ­στερ, οι οποί­οι έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο ιατρι­κό περιο­δι­κό «BMC Medicine», ανέ­λυ­σαν στοι­χεία για 26.318 γυναί­κες ηλι­κί­ας 35 έως 69 ετών, από τις οποί­ες οι 822 (σχε­δόν το 3%) είχαν πάθει κάταγ­μα ισχί­ου στη διάρ­κεια περί­που 22 ετών.

Αφού ελή­φθη­σαν υπό­ψη άλλοι παρά­γο­ντες όπως το κάπνι­σμα, βρέ­θη­κε ότι οι φυτο­φά­γες γυναί­κες ήταν η ομά­δα με τον πιο αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο για το εν λόγω κάταγ­μα. Οι επι­στή­μο­νες τόνι­σαν την ανά­γκη το ζήτη­μα να μελε­τη­θεί περαι­τέ­ρω, ώστε να εξη­γη­θούν καλύ­τε­ρα οι ακρι­βείς αιτί­ες που η φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο κατάγ­μα­τος του ισχίου.

Ο Γου­έ­μπ­στερ δήλω­σε ότι «η μελέ­τη μας δεν απο­τε­λεί προει­δο­ποί­η­ση προς τους ανθρώ­πους να εγκα­τα­λεί­ψουν τις φυτο­φα­γι­κές δια­τρο­φι­κές συνή­θειές τους. Οι φυτο­φα­γι­κές δίαι­τες μπο­ρεί να δια­φέ­ρουν σημα­ντι­κά από άνθρω­πο σε άνθρω­πο και να είναι υγιει­νές ή ανθυ­γιει­νές, όπως συμ­βαί­νει και με τις δίαι­τες που περι­λαμ­βά­νουν ζωι­κά προ­ϊ­ό­ντα. Είναι πάντως ανη­συ­χη­τι­κό ότι οι φυτο­φα­γι­κές δίαι­τες συχνά έχουν χαμη­λό­τε­ρα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά που συν­δέ­ο­νται με την υγεία των οστών και των μυών. Τέτοιες θρε­πτι­κές ουσί­ες, όπως η πρω­τε­ΐ­νη, το ασβέ­στιο κ.α., είναι γενι­κά πιο άφθο­νες στο κρέ­ας και στα άλλα ζωι­κά προ­ϊ­ό­ντα από ό,τι στα φυτά. Η χαμη­λή λήψη τέτοιων ουσιών μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε μικρό­τε­ρη οστι­κή πυκνό­τη­τα και χαμη­λό­τε­ρη μυϊ­κή μάζα, κάτι που καθι­στά κάποιον πιο ευά­λω­το στον κίν­δυ­νο κατάγ­μα­τος στο ισχίο».

Οι φυτο­φα­γι­κές δίαι­τες (Vegetarian) έχουν γίνει ολο­έ­να πιο δημο­φι­λείς τα τελευ­ταία χρό­νια, καθώς θεω­ρού­νται πιο υγιει­νή επι­λο­γή και ότι μειώ­νουν τους κιν­δύ­νους για διά­φο­ρες χρό­νιες παθή­σεις όπως δια­βή­τη, καρ­διο­πά­θεια και καρ­κί­νο. Ευνο­ού­νται επί­σης από την εντει­νό­με­νη επί­κλη­ση των επι­στη­μό­νων να περιο­ρι­στεί η κατα­νά­λω­ση κρέ­α­τος, επει­δή επι­βα­ρύ­νει την κλι­μα­τι­κή αλλαγή.

Συνε­πώς, σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές, γίνε­ται όλο και πιο σημα­ντι­κό να μελε­τη­θεί κατά πόσο η φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει πρό­βλη­μα δημό­σιας υγεί­ας όσον αφο­ρά τα κατάγ­μα­τα. Η καθη­γή­τρια Τζά­νετ Κέιντ της Σχο­λής Επι­στή­μης της Δια­τρο­φής του Λιντς δήλω­σε ότι «τα κατάγ­μα­τα του ισχί­ου απο­τε­λούν ήδη ένα παγκό­σμιο πρό­βλη­μα υγεί­ας με σημα­ντι­κό οικο­νο­μι­κό κόστος, προ­κα­λώ­ντας απώ­λεια ανε­ξαρ­τη­σί­ας του ασθε­νούς, μεί­ω­ση της ποιό­τη­τας ζωής του και αύξη­ση κιν­δύ­νου για άλλα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας. Η νέα μελέ­τη απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό βήμα για να κατα­νοη­θεί καλύ­τε­ρα ο δυνη­τι­κός κίν­δυ­νος από τις φυτο­φα­γι­κές δίαι­τες σε βάθος χρό­νου και τι μπο­ρεί να γίνει για να μετρια­στούν αυτοί οι κίνδυνοι».

Η μελέ­τη βρή­κε ότι ο μέσος δεί­κτης μάζας σώμα­τος είναι ελα­φρώς μικρό­τε­ρος στους φυτο­φά­γους από ό,τι στους κρε­α­το­φά­γους. Προη­γού­με­νη μελέ­τη έχει συσχε­τί­σει τον χαμη­λό δεί­κτη μάζας σώμα­τος με αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο για κάταγ­μα του ισχί­ου. Οι λιπο­βα­ρείς άνθρω­ποι έχουν γενι­κά χει­ρό­τε­ρη οστι­κή και μυι­κή υγεία, συνε­πώς αν είναι και φυτο­φά­γοι, ο κίν­δυ­νος κατάγ­μα­τος είναι μεγα­λύ­τε­ρος. Υπό διε­ρεύ­νη­ση είναι κατά πόσο τα ευρή­μα­τα της μελέ­της ισχύ­ουν εξί­σου για τους άνδρες.

Πηγή: ΑΠΕ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο