Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυξητική τάση παρουσιάζει ο αριθμός των αυτοκτονιών στην Ελλάδα

Περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι πεθαί­νουν από αυτο­κτο­νί­ες παρά από τον πόλε­μο καθώς κάθε 40 δευ­τε­ρό­λε­πτα ένας άνθρω­πος σε όλο τον κόσμο θέτει τέρ­μα στη ζωή του. Αυτό κατα­δει­κνύ­ει η έρευ­να του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας που δημο­σιεύ­θη­κε χθες ενό­ψει μάλι­στα και της σημε­ρι­νής Παγκό­σμιας Ημέ­ρας  για την Πρό­λη­ψη της Αυτοκτονίας.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία του Παρα­τη­ρη­τη­ρί­ου Αυτο­κτο­νιών του Κέντρου Ημέ­ρας για την Πρό­λη­ψη της Αυτο­κτο­νί­ας ‚«Κλί­μα­κα», περισ­σό­τε­ροι από 500 άνθρω­ποι αυτο­κτο­νούν τα τελευ­ταία χρό­νια στη χώρα.

Τα τελευ­ταία επί­ση­μα στοι­χεία για τον αριθ­μό των αυτο­κτο­νιών στην Ελλά­δα προ­έρ­χο­νται από την ΕΛΣΤΑΤ και αφο­ρούν την χρο­νιά του 2016. Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ οι θάνα­τοι από αυτο­κτο­νία για το 2016 ανήλ­θαν σε 484. Παράλ­λη­λα, όπως επι­ση­μαί­νει το Παρα­τη­ρη­τή­ριο Αυτο­κτο­νιών του Κέντρου Ημέ­ρας για την Πρό­λη­ψη της Αυτο­κτο­νί­ας  της ΜΚΟ «Κλί­μα­κα» κατά τα έτη 2017, 2018 και μέχρι τις 31/8/2019:

-Ο αριθ­μός των αυτο­κτο­νιών παρου­σιά­ζει μία στα­θε­ρή αυξη­τι­κή τάση.

-Η πλειο­ψη­φία των αυτο­χεί­ρων ήταν άνδρες.

-Άτο­μα ηλι­κί­ας 60–64 και 80 ετών και άνω σημειώ­νουν τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσο­στά αυτο­κτο­νιών και ακο­λου­θούν τα άτο­μα παρα­γω­γι­κής ηλι­κί­ας που ανή­κουν στις ηλι­κια­κές ομά­δες των 45 — 49 και 50 — 59.

-Οι περι­φέ­ρειες με το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό θνη­σι­μό­τη­τας από αυτο­κτο­νία είναι η Κρή­τη,  η Θεσ­σα­λία και η Αττική.

-Η πιο συχνή μέθο­δος αυτο­κτο­νί­ας κατά την τελευ­ταία τριε­τία παρα­μέ­νει ο απαγχονισμός.

-Η  χρο­νι­κή περί­ο­δος κατά την οποία σημειώ­θη­καν τα υψη­λό­τε­ρα ποσο­στά αυτο­κτο­νιών είναι κατά τους ανοι­ξιά­τι­κους και καλο­και­ρι­νούς μήνες. (Μάρ­τιος έως Αύγουστος).

autoktonies 1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο