Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστηροποιούνται όροι αποφυλάκισης και ποινές για ειδεχθή εγκλήματα

Με τις νέες τρο­πο­ποι­ή­σεις που ενέ­κρι­νε σήμε­ρα το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα και τον Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μία αυστη­ρο­ποιού­νται τα βαριά ιδια­ζό­ντως ειδε­χθή εγκλή­μα­τα, τα σεξουα­λι­κά εγκλή­μα­τα, και τα εγκλή­μα­τα κατά των ανη­λί­κων και έμφυ­λης βίας και παράλ­λη­λα, αυξά­νε­ται ο χρό­νος της υφ΄ όρων από­λυ­σης των βαρυ­ποι­νι­τών και ισοβιτών.

Οι τροποποιήσεις επί των δύο εν λόγω Κωδίκων κινούνται σε τέσσερεις βασικούς άξονες, που είναι:

Πρώ­τον, στην αυστη­ρο­ποί­η­ση του πλαι­σί­ου των ποι­νών για συγκε­κρι­μέ­να εγκλή­μα­τα ιδιαί­τε­ρης ποι­νι­κής απαξίας,

Δεύ­τε­ρον, στην αυστη­ρο­ποί­η­ση της από­λυ­σης των κατα­δί­κων υπό όρο όπως και της άρσης της από­λυ­σης εγκλη­μα­τιών που τελούν κατ’ επα­νά­λη­ψη σοβα­ρά κακουργήματα,

Τρί­τον, στην επα­να­φο­ρά και διεύ­ρυν­ση του αξιο­ποί­νου στα κοι­νώς επι­κίν­δυ­να αδι­κή­μα­τα όπως εμπρη­σμό, έκρη­ξη, πλημ­μύ­ρα κ.λπ., στα αδι­κή­μα­τα σχε­τι­κά με την υιο­θε­σία και στην ανα­δια­μόρ­φω­ση του πλαι­σί­ου των ποι­νών για τα αδι­κή­μα­τα της κλο­πής και της υπε­ξαί­ρε­σης (στην πλημ­με­λη­μα­τι­κή τους μορ­φή), και

Τέταρ­τον, στην κατ΄ από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα διε­ξα­γω­γή της ανά­κρι­σης και την εισα­γω­γή στο ακρο­α­τή­ριο υπο­θέ­σε­ων εξαι­ρε­τι­κής φύσης ή επί κακουρ­γη­μά­των που αφο­ρούν εγκλή­μα­τα κατά της γενε­τή­σιας ελευ­θε­ρί­ας και οικο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης της γενε­τή­σιας ζωής.

Οι τρο­πο­λο­γί­ες επί των δυο Κωδί­κων, μετα­ξύ των άλλων, προβλέπουν:

- Για τα αδι­κή­μα­τα της εσχά­της προ­δο­σί­ας, της ανθρω­πο­κτο­νί­ας, του ομα­δι­κού βια­σμού και του βια­σμού σε βάρος ανη­λί­κου και της θανα­τη­φό­ρας ληστεί­ας, προ­βλέ­πε­ται μόνο η ποι­νή της ισο­βί­ου καθείρξεως.

- Η παρα­γρα­φή για τα εγκλή­μα­τα κατά της γενε­τή­σιας ελευ­θε­ρί­ας όταν αυτά τελού­νται σε βάρος ανη­λί­κου θα αρχί­ζει από την ενη­λι­κί­ω­σή του και για ένα έτος, εφό­σον η πρά­ξη είναι πλημ­μέ­λη­μα και για τρία έτη εφό­σον η πρά­ξη είναι κακούργημα.

- Το αδί­κη­μα της προ­σβο­λής της γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας και η προ­σβο­λή της γενε­τή­σιας ευπρέ­πειας για τους ανη­λί­κους θα διώ­κε­ται πλέ­ον αυτεπαγγέλτως.

- Η προ­σβο­λή της γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας, όταν τελεί­ται σε χώρο εργα­σί­ας, κ.λπ. τιμω­ρεί­ται πλέ­ον μόνο με φυλά­κι­ση (καταρ­γή­θη­κε η δυνα­τό­τη­τα της εναλ­λα­κτι­κής κατα­δί­κης με χρη­μα­τι­κή ποι­νή) και διώ­κε­ται αυτεπάγγελτα.

- Το αδί­κη­μα της αιμο­μι­ξί­ας επα­νέρ­χε­ται στην κακουρ­γη­μα­τι­κή μορ­φή του, από πλημ­μέ­λη­μα που ήταν.

- Το αδί­κη­μα των γενε­τή­σιων πρά­ξε­ων με ανη­λί­κους ή ενώ­πιον τους, τιμω­ρεί­ται πλέ­ον μόνο ως κακούργημα.

- Η παλαιά διά­τα­ξη του άρθρου 310 παρά­γρα­φος 1 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα για τη βαριά σωμα­τι­κή βλά­βη επαναφέρεται.

- Αυστη­ρο­ποιεί­ται η διά­τα­ξη για τη σωμα­τι­κή βλά­βη από αμέ­λεια και προ­στί­θε­ται νέα διά­τα­ξη σύμ­φω­να με την οποία συνι­στά επι­βα­ρυ­ντι­κή περί­στα­ση η τέλε­ση σωμα­τι­κής βλά­βης σε βάρος υπαλ­λή­λου κατά την εκτέ­λε­ση της εργασίας.

- Επα­να­φέ­ρε­ται η διά­τα­ξη για την απρό­σφο­ρη από­πει­ρα, η οποία είχε καταρ­γη­θεί με την αλλα­γή του Ποι­νι­κού Κώδι­κα τον Ιού­νιο του 2019.

Υφ΄ όρων απόλυση από τις φυλακές

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στις τρο­πο­λο­γί­ες, για την υφ΄ όρων από­λυ­ση των κατα­δι­κα­σθέ­ντων προβλέπεται:

· Σε περί­πτω­ση πρό­σκαι­ρης κάθειρ­ξης για τα εγκλή­μα­τα του νόμου περί ναρ­κω­τι­κών (δια­κε­κρι­μέ­νη μορ­φή), συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τέλε­ση τρο­μο­κρα­τι­κών πρά­ξε­ων, εσχά­τη προ­δο­σία, ανθρω­πο­κτο­νία, ληστεία, εκβί­α­ση, βια­σμό και όλα κατά της γενε­τή­σιας ελευ­θε­ρί­ας εγκλή­μα­τα, δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα για από­λυ­ση υπό όρο μόνο αν έχουν εκτι­θεί με ευερ­γε­τι­κό υπο­λο­γι­σμό τα 4/5 της ποινής.

· Την ίδια στιγ­μή για τα παρα­πά­νω εγκλή­μα­τα, για τις περι­πτώ­σεις κατα­δί­κης σε ισό­βια κάθειρ­ξη, το κατώ­τα­το όριο παρα­μο­νής στις φυλα­κές του κατα­δί­κου αυξά­νε­ται από τα 16 χρό­νια (πραγ­μα­τι­κής έκτι­σης) που ισχύ­ει σήμε­ρα στα 18 χρό­νια.

Ακό­μη, απα­γο­ρεύ­ε­ται η από­λυ­ση με τον όρο της κατ’ οίκον έκτι­σης της ποι­νής με βρα­χιο­λά­κι (ηλε­κτρο­νι­κή επι­τή­ρη­ση) σε μεί­ζο­νος ποι­νι­κής απα­ξί­ας αδι­κή­μα­τα, όπως είναι ναρ­κω­τι­κά, ανθρω­πο­κτο­νία, ληστεία, εγκλή­μα­τα κατά της γενε­τή­σιας ελευ­θε­ρί­ας, κ.λπ.

Επί­σης, σύμ­φω­να με τις προ­τει­νό­με­νες ρυθ­μί­σεις διευ­ρύ­νε­ται το αξιό­ποι­νο για τις παρα­βά­σεις σχε­τι­κά με την υιο­θε­σία, ενώ τιμω­ρεί­ται τόσο εκεί­νος που δίνει το παι­δί του σε υιο­θε­σία, όσο εκεί­νος που υιο­θε­τεί και εκεί­νος που μεσο­λα­βεί στην υιο­θε­σία απο­κο­μί­ζο­ντας ο ίδιος ή προ­σπο­ρί­ζο­ντας σε άλλον παρά­νο­μο περιου­σια­κό όφελος.

Τέλος, αυστη­ρο­ποιεί­ται το πλαί­σιο των ποι­νών στα αδι­κή­μα­τα της κλο­πής και της υπε­ξαί­ρε­σης (στην πλημ­με­λη­μα­τι­κή τους μορ­φή), όπως αυστη­ρο­ποιού­νται οι δια­τά­ξεις για τα κοι­νώς επι­κίν­δυ­να εγκλή­μα­τα, δηλα­δή για τον εμπρη­σμό, τον εμπρη­σμό δασών, την πλημ­μύ­ρα, την έκρη­ξη κ.λπ.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Σε ό,τι αφο­ρά τον Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικονομίας:

Προ­βλέ­πε­ται αρμο­διό­τη­τα και του εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου να δια­τάσ­σει τη διε­ξα­γω­γή της ανά­κρι­σης και την εισα­γω­γή της υπό­θε­σης στο ακρο­α­τή­ριο κατ’ από­λυ­τη προ­τε­ραιό­τη­τα για υπο­θέ­σεις εξαι­ρε­τι­κής φύσης ή επί κακουρ­γη­μά­των που αφο­ρούν εγκλή­μα­τα κατά της γενε­τή­σιας ελευ­θε­ρί­ας και οικο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης της γενε­τή­σιας ζωής.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο