Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστηρό Lockdown σε Ασπροπύργο, Ελευσίνα και Μάνδρα

Την επι­βο­λή σκλη­ρού lockdown στον Ασπρό­πυρ­γο, στην Ελευ­σί­να και στην Μάν­δρα ανα­κοί­νω­σε από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη όπου βρί­σκε­ται ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς. Η εφαρ­μο­γή των μέτρων ξεκι­νά αύριο στις 6 το πρωί και θα έχει διάρ­κεια 7 ημερών.

«Η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει δύσκο­λη σε ορι­σμέ­νες περιο­χές λόγω αυξη­μέ­νου ιικού φορ­τί­ου», τόνι­σε ανα­φέ­ρο­ντας ότι επι­βάλ­λε­ται απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας από τις 6 το από­γευ­μα έως τις 5 το πρωί, εξαι­ρου­μέ­νων των εργα­ζο­μέ­νων που θα φέρουν έγγρα­φο από τον εργο­δό­τη τους.

Επί­σης, ανα­στέλ­λε­ται η λει­τουρ­γία του click away στη λια­νι­κή και κλεί­νουν εκ νέου τα κομ­μω­τή­ρια, τα κατα­στή­μα­τα περι­ποί­η­σης νυχιών και τα βιβλιοπωλεία.

Ανα­κοί­νω­σε επί­σης την ανα­στο­λή εκκλη­σια­στι­κών τελε­τών με εξαί­ρε­ση τις κηδεί­ες παρου­σία στε­νών συγγενών.

Ανα­στέλ­λε­ται επί­σης η λει­τουρ­γία όλων των λαϊ­κών αγο­ρών στις συγκε­κρι­μέ­νες περιοχές.

Σε τεστ θα υπο­βάλ­λο­νται μικρο­πω­λη­τές ως προ­ϋ­πό­θε­ση για την μετά­βα­ση σε άλλες περιοχές

Η εφαρ­μο­γή των μέτρων ξεκι­νά αύριο στις 6 το πρωί και θα έχει διάρ­κεια 7 ημερών.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο