Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστρία: Εγκρίθηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός — Πρόστιμα έως 3.600 ευρώ, πώς θα εφαρμόζεται το μέτρο

Η Αυστρία έγι­νε η πρώ­τη χώρα στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση που κατέ­στη­σε υπο­χρε­ω­τι­κό τον εμβο­λια­σμό για όλους τους ενηλίκους.

Παρα­μέ­νουν ωστό­σο ερω­τη­μα­τι­κά κατά πόσον η κίνη­ση αυτή θα πεί­σει όσους παρα­μέ­νουν σκε­πτι­κι­στές απέ­να­ντι στον εμβο­λια­σμό και πόσο μακριά θα θελή­σει να φτά­σει η κυβέρ­νη­ση στην επι­βο­λή του μέτρου.

Χθες η άνω Βου­λή της χώρας απο­φά­σι­σε, με ψήφους 47 – 12, υπέρ της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας του εμβο­λια­σμού, εγκρί­νο­ντας και τυπι­κά τον νόμο που προ­βλέ­πει ότι κάθε ενή­λι­κος άνω των 18 που αρνεί­ται να εμβο­λια­σθεί, θα αντι­με­τω­πί­ζει πρό­στι­μα έως 3.600 ευρώ με την εξαί­ρε­ση για τις εγκύ­ους και τους σοβα­ρά άρρω­στους ανθρώπους.

Ο νόμος θα τεθεί σε εφαρ­μο­γή αμέ­σως μόλις υπο­γρα­φεί από τον πρό­ε­δρο της χώρας Αλε­ξά­ντερ Βαν ντερ Μπέ­λεν τις επό­με­νες ημέ­ρες, η δε εφαρ­μο­γή του παρα­κο­λου­θεί­ται με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον από άλλα έθνη που εξε­τά­ζουν τον ενδε­χό­με­νο λήψης ανά­λο­γων μέτρων.

Η εφαρ­μο­γή του νόμου θα γίνει σε τρία στάδια:

1. Κάθε νοι­κο­κυ­ριό της χώρας θα ενη­με­ρω­θεί ταχυ­δρο­μι­κώς για τον νέο νόμο έως τα μέσα Μαρτίου.

2. Μετά την ημε­ρο­μη­νία αυτή, η αστυ­νο­μία θα ξεκι­νά να ελέγ­χει το καθε­στώς ανο­σο­ποί­η­σης των Αυστρια­κών πολι­τών μέσα από συγκε­κρι­μέ­να σημεία ελέγ­χου (spot checks) και να εκδί­δουν πρό­στι­μα 600 ευρώ, που θα φθά­νουν έως τα 3.600 σε περί­πτω­ση μη συμμόρφωσης.

3. Στην τρί­τη φάση, όσοι δεν θα μπο­ρούν να επι­δεί­ξουν πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού έως μία συγκε­κρι­μέ­νη ημε­ρο­μη­νία, θα τους επι­βάλ­λε­ται αυτο­μά­τως πρόστιμο.

Παρα­μέ­νει αβέ­βαιο κατά πόσον η αυστρια­κή κυβέρ­νη­ση θα θελή­σει να εφαρ­μό­σει τις προ­βλέ­ψεις του νόμου έως αυτό το επί­πε­δο. Υπό εξέ­τα­ση βρί­σκε­ται επί­σης το χρο­νι­κό διά­στη­μα, μετά την παρέ­λευ­ση του οποί­ου θα επι­βάλ­λο­νται αυτο­μά­τως τα πρόστιμα.

«Υπάρ­χει μια αίσθη­ση ότι ολό­κλη­ρη η Ευρώ­πη μας παρα­κο­λου­θεί», δηλώ­νει στον Guardian o Κλε­μάνς Σου­μάν (Clemens Schuhmann), δημο­σιο­γρά­φος της εφη­με­ρί­δας Oberösterreichische Nachrichten.

Ωστό­σο, η επι­βο­λή της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας μπο­ρεί να συνε­πά­γε­ται τον κίν­δυ­νο περαι­τέ­ρω διχα­σμού μίας κοι­νω­νί­ας που έχει ήδη πολω­θεί κατά την διάρ­κεια της πανδημίας.

«Οσοι εμβο­λια­στούν λόγω της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας, θα είναι εκεί­νοι που δεν έχουν την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα να πλη­ρώ­σουν τα πρό­στι­μα», λέει ο Σου­μάν. «Ο κίν­δυ­νος είναι κάποιοι άλλοι να ριζο­σπα­στι­κο­ποι­η­θούν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο και να προ­τι­μή­σουν να πάνε φυλα­κή παρά να κάνουν το εμβόλιο».

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Guardian

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο