Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστρία: Το Κομμουνιστικό Κόμμα (KPÖ) κέρδισε την δημαρχία της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης

Μεγά­λη επι­τυ­χία σημεί­ω­σε το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Αυστρί­ας (KPÖ) κερ­δί­ζο­ντας την πλειο­ψη­φία στις εκλο­γές για τον δήμο της δεύ­τε­ρης μεγα­λύ­τε­ρης πόλης της χώρας, το Γκρατς!

Σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία απο­τε­λέ­σμα­τα, το ΚΚ Αυστρί­ας συγκέ­ντρω­σε 29% των ψήφων, αφή­νο­ντας δεύ­τε­ρο το κεντρο­δε­ξιό — και μέχρι πρό­τι­νος κυρί­αρ­χο — Λαϊ­κό Κόμ­μα (ÖVP) με 25,7%.

Από τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα, οι «Οικο­λό­γοι» έλα­βαν 17%, το ακρο­δε­ξιό-εθνι­κι­στι­κό «Φιλε­λεύ­θε­ρο Κόμ­μα» (FPÖ) 11%, οι σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες του SPÖ 9,8% και το νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρο NEOS 5,1%.

Σε δηλώ­σεις του ο επί 18 χρό­νια δήμαρ­χος του Γκρατς (στη­ρι­ζό­με­νος από το «Λαϊ­κό Κόμ­μα») Ζίγ­κφριντ Ναγκλ ανα­κοί­νω­σε ότι παραι­τεί­ται από το αξί­ω­μα του.

Η υπο­ψή­φια δήμαρ­χος με το ΚΚ Αυστρί­ας Έλκε Καρ σημεί­ω­σε ότι το μέγε­θος της επι­τυ­χί­ας στις δημο­τι­κές εκλο­γές απο­τέ­λε­σε μεγά­λη έκπλη­ξη. «Ορι­σμέ­νοι ξεκι­νούν τις υπο­σχέ­σεις λίγες εβδο­μά­δες πριν τις εκλο­γές. Εμείς είμα­στε εκεί κάθε μέρα, επί χρό­νια, δίπλα στο λαό και ιδιαί­τε­ρα στους πιο φτω­χούς», δήλω­σε η Καρ.

Με περισ­σό­τε­ρους από 220.000 ψηφο­φό­ρους, η πόλη του Γκρατς έχει ανα­δει­χθεί σε σημα­ντι­κό εκλο­γι­κό προ­πύρ­γιο για το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Αυστρί­ας, παρά το γεγο­νός ότι τα ποσο­στά του κόμ­μα­τος στο υπό­λοι­πο της Αυστρί­ας είναι χαμηλά.

Ωστό­σο, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα δεν πρό­κει­ται να ανα­λά­βει μόνο του την διοί­κη­ση του δήμου του Γκρατς καθώς θα χρεια­στεί να συμ­μα­χή­σει με άλλες παρα­τά­ξεις προ­κει­μέ­νου να σχη­μα­τί­σει δημο­τι­κή αρχή συνασπισμού.

Το KPÖ (που συμ­με­τέ­χει στο «Κόμ­μα της Ευρω­παϊ­κής Αρι­στε­ράς», από κοι­νού με τον ΣΥΡΙΖΑ και το γερ­μα­νι­κό Die Linke) δέχε­ται έντο­νη κρι­τι­κή για την στα­δια­κή απο­μά­κρυν­ση του από τις ιδε­ο­λο­γι­κές αρχές του μαρ­ξι­σμού-λενι­νι­σμού και την υιο­θέ­τη­ση σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών πολι­τι­κών θέσε­ων σε μια σει­ρά τομείς. Η κρι­τι­κή αυτή προ­έρ­χε­ται κυρί­ως από το Κόμ­μα Εργα­σί­ας της Αυστρί­ας (PdA), το οποίο ιδρύ­θη­κε το 2013 από πρώ­ην μέλη του KPÖ που δια­φώ­νη­σαν με την οπορ­του­νι­στι­κή πολι­τι­κή του κόμματος.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο