Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστρία: Υποχρεωτικός εμβολιασμός για τους άνω των 14 ετών — Πρόστιμο 600 ευρώ ανά τρίμηνο

Πρό­στι­μο ύψους έως και 600 ευρώ ανά τρεις μήνες θα επι­βάλ­λε­ται σε όσους δεν εμβο­λιά­ζο­νται κατά της Covid-19 από την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2022, προ­βλέ­πει σχέ­διο νόμου που ετοι­μά­ζει η αυστρια­κή κυβέρνηση.

Εξαι­ρέ­σεις ‑σύμ­φω­να την αυστρια­κή δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση ÖRF- θα προ­βλέ­πο­νται για τους κάτω των 14 ετών, εγκύ­ους, αναρ­ρώ­σα­ντες από την Covid-19 έως και έξι μήνες μετά το θετι­κό τεστ και για όσους δεν μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν για λόγους υγείας.

Το πρό­στι­μο θα μπο­ρεί να φθά­σει ακό­μη και τα 3.600 ευρώ ανά δόση εμβο­λί­ου που θα προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται από τις αρμό­διες αρχές και δεν θα πραγματοποιείται.

Από την 15η Φεβρουα­ρί­ου όλοι οι μόνι­μοι κάτοι­κοι της Αυστρί­ας που δεν έχουν εμβο­λια­στεί θα λάβουν πρό­σκλη­ση για εμβο­λια­σμό σε συγκε­κρι­μέ­νες ημε­ρο­μη­νί­ες και από την 15η Μαρ­τί­ου θα αρχί­σουν να επι­βάλ­λο­νται πρό­στι­μα. Μετα­ξύ 1ης και της 2ης δόσης θα επι­τρέ­πε­ται διά­στη­μα 14–42 ημε­ρών, ενώ η 3η δόση θα πρέ­πει να χορη­γεί­ται 120–270 ημέ­ρες μετά τη 2η. Με τον ίδιο κανό­να, από σήμε­ρα καθί­στα­νται άκυ­ρα 28.423 πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού στην Αυστρία, καθώς η διάρ­κεια ισχύ­ος τους είχε αρχι­κά ορι­στεί στις 360 ημέ­ρες, ενώ τώρα μειώ­νε­ται στις 270.

Η Αυστρία βρί­σκε­ται από τα μέσα Νοεμ­βρί­ου σε καθο­λι­κό lockdown, το οποίο έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί να διαρ­κέ­σει έως την Κυρια­κή 12η Δεκεμβρίου.

Τα χιο­νο­δρο­μι­κά κέντρα της χώρας λει­τουρ­γούν αυτή τη στιγ­μή μόνο για εμβο­λια­σμέ­νους και ιαθέ­ντες, αλλά δεν μπο­ρεί κανείς να δια­νυ­κτε­ρεύ­σει σε ξενο­δο­χείο ή να επι­σκε­φθεί εστιατόριο.

Στο τέλος της εβδο­μά­δας, ομο­σπον­δία και κρα­τί­δια θα πρέ­πει να συμ­φω­νή­σουν για την άρση των περιο­ρι­σμών και τα μέτρα που θα τους ακο­λου­θή­σουν· σύμ­φω­να με την αυστρια­κή εφη­με­ρί­δα Der Standard, ακό­μη και μετά το τέλος του lockdown, δεν ανα­μέ­νε­ται να λει­τουρ­γή­σουν εξί­σου όλοι οι τομείς της δημό­σιας ζωής.

«Δεν είναι δυνα­τόν να ξεκλει­δώ­σουν τα πάντα σε μια νύχτα», προει­δο­ποί­η­σε ο αντι­κα­γκε­λά­ριος Βέρ­νερ Κόγκλερ (Πρά­σι­νοι).

Ήδη, το κρα­τί­διο της Άνω Αυστρί­ας έχει ανα­κοι­νώ­σει ότι θα επε­κτεί­νει τη διάρ­κεια του lockdown του­λά­χι­στον κατά μία εβδο­μά­δα, ενώ ο πρω­θυ­πουρ­γός της Στυ­ρί­ας Χέρ­μαν Σου­τσεν­χό­φερ δήλω­σε στην Kleine Zeitung ότι μπο­ρεί να εφαρ­μο­στούν αυστη­ροί κανό­νες για το λια­νι­κό εμπό­ριο κι εμφα­νί­στη­κε πολύ επι­φυ­λα­κτι­κός σε ό,τι αφο­ρά τη λει­τουρ­γία της εστίασης.

Τις δύο τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες ο αριθ­μός των κρου­σμά­των έχει μειω­θεί, παρα­μέ­νει ωστό­σο υψη­λός. Την Κυρια­κή κατα­γρά­φη­καν 5.192 νέα κρού­σμα­τα του SARS-CoV‑2. Στα νοσο­κο­μεία νοση­λεύ­ο­νται 3.029 ασθε­νείς με την Covid-19, οι 651 σε Μονά­δες Εντα­τι­κής Θεραπείας.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο