Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστραλία: Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο Τζόκοβιτς και να αποκατασταθεί η βίζα του

Ο Σέρ­βος τενί­στας Νόβακ Τζό­κο­βιτς, νού­με­ρο 1 στην παγκό­σμια κατά­τα­ξη, κέρ­δι­σε την έφε­σή του κατά της ανά­κλη­σης της βίζας του. Δικα­στή­ριο της Αυστρα­λί­ας διέ­τα­ξε να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος ο Σέρ­βος αθλη­τής όπως επί­σης διέ­τα­ξε την κυβέρ­νη­ση να απο­κα­τα­στή­σει τη βίζα που είχε ακυ­ρώ­σει επει­δή ο Τζό­κο­βιτς δεν έχει εμβο­λια­στεί για τον Covid ‑19.

Η αυστρα­λια­νή κυβέρ­νη­ση αμφι­σβή­τη­σε τη διεκ­δι­κού­με­νη εξαί­ρε­ση και τόνι­σε ότι επι­φυ­λάσ­σε­ται του δικαιώ­μα­τός της να τον απο­μα­κρύ­νει από τη χώρα.

Η από­φα­ση, ήρθε πέντε ημέ­ρες αφό­του ο Τζό­κο­βιτς κρα­τή­θη­κε σε αερο­δρό­μιο κατά την άφι­ξη σε πτή­ση από το Ντου­μπάι. Η εν λόγω από­φα­ση, όπως ανα­φέ­ρουν οι New York Times, δεν εγγυά­ται ότι θα μπο­ρέ­σει να αγω­νι­στεί στο Australian Open, το οποίο έχει κερ­δί­σει ρεκόρ εννέα φορές. Στο δικα­στή­ριο τη Δευ­τέ­ρα, η κυβέρ­νη­ση προει­δο­ποί­η­σε ότι μπο­ρεί να ακυ­ρώ­σει τη βίζα του για δεύ­τε­ρη φορά ακό­μα και μετά την από­φα­ση του δικαστηρίου.

Όπως ανα­φέ­ρει ο Guardian, το σκε­πτι­κό της από­φα­σης βασί­στη­κε στο ότι η κυβέρ­νη­ση ανα­γνώ­ρι­σε ότι δεν έδω­σε στον Τζό­κο­βιτς αρκε­τό χρό­νο αφού τον ενη­μέ­ρω­σε για την πρό­θε­σή της να ακυ­ρώ­σει τη βίζα του για να μιλή­σει σε άλλους και να απα­ντή­σει πλή­ρως. Παρό­λα αυτά, ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης, Alex Hawke, μπο­ρεί πλέ­ον να παρέμ­βει προ­σω­πι­κά και να απο­φα­σί­σει να ακυ­ρώ­σει τη βίζα του ούτως ή άλλως για εντε­λώς νέους λόγους. Το οποίο η κυβέρ­νη­ση επι­σή­μα­νε στο δικα­στή­ριο μπο­ρεί να είναι κάτι που συμβαίνει.

Εάν συμ­βεί αυτό, θα μπο­ρού­σε να κατα­λή­ξει ξανά στο δικα­στή­ριο, επει­δή ο Τζό­κο­βιτς θα αντι­με­τω­πί­σει απο­κλει­σμό από την Αυστρα­λία για τρία χρό­νια εάν ο υπουρ­γός απο­φα­σί­σει να ακυ­ρώ­σει τη βίζα.

Σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, ο Τζό­κο­βιτς έχει δηλώ­σει την αντί­θε­σή του στις εντο­λές εμβο­λια­σμού, λέγο­ντας ότι ο εμβο­λια­σμός είναι ιδιω­τι­κή και προ­σω­πι­κή από­φα­ση. Ωστό­σο, μέχρι την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα δεν είχε απο­κα­λύ­ψει εάν είχε εμβο­λια­στεί. Σε μια κατά­θε­ση στο δικα­στή­ριο το Σάβ­βα­το, οι δικη­γό­ροι του Τζό­κο­βιτς δήλω­σαν ότι ο σταρ του τένις βρέ­θη­κε θετι­κός στον κορω­νο­ϊό στα μέσα Δεκεμ­βρί­ου και ότι η αυστρα­λια­νή κυβέρ­νη­ση είχε κάνει λάθος όταν ακύ­ρω­σε τη βίζα του λόγω της απαί­τη­σης εμβολίου.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο