Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυστραλία: Τρία δισε. ζώα κάηκαν ή εκτοπίστηκαν στις φονικές πυρκαγιές

Σχε­δόν τρία δισε­κα­τομ­μύ­ρια ζώα σκο­τώ­θη­καν ή εκτο­πί­στη­καν από τις άνευ προη­γου­μέ­νου δασι­κές πυρ­κα­γιές που έπλη­ξαν το 2019–2020 την Αυστρα­λία και συνι­στούν “μια από τις χει­ρό­τε­ρες κατα­στρο­φές για την άγρια ζωή στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία”, σύμ­φω­να με μια έκθε­ση του Παγκό­σμιου Ταμεί­ου για τη Φύση (WWF) που δόθη­κε σήμε­ρα στην δημοσιότητα.

Η έκθε­ση που συνέ­τα­ξαν επι­στή­μο­νες από πολ­λά πανε­πι­στή­μια της Αυστρα­λί­ας ανα­φέ­ρει ότι στις απώ­λειες για την άγρια ζωή περι­λαμ­βά­νο­νται 143 εκα­τομ­μύ­ρια θηλα­στι­κά, 2,46 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ερπε­τά, 180 εκα­τομ­μύ­ρια που­λιά και 51 εκα­τομ­μύ­ρια βάτραχοι.

Η έκθε­ση δεν ανα­φέ­ρει πόσα ζώα πέθα­ναν εξαι­τί­ας των πυρ­κα­γιών, όμως οι πιθα­νό­τη­τες επι­βί­ω­σης για όσα ζώα σώθη­καν από τις φλό­γες “πιθα­νόν να μην είναι μεγά­λες” λόγω της έλλει­ψης τρο­φής και χώρων όπου θα μπο­ρού­σαν να βρουν κατα­φύ­γιο και προ­στα­σία από τα αρπα­κτι­κά, δήλω­σε ο Κρις Ντίκ­μαν, ένας από τους συγ­γρα­φείς της έκθεσης.

Οι φωτιές κατέ­κα­ψαν περισ­σό­τε­ρα από 115.000 τχλμ δασι­κής έκτα­σης σε όλη την Αυστρα­λία στο τέλος του 2019 και στις αρχές του 2020 (έκτα­ση που ανα­λο­γεί περί­που στην μισή έκτα­ση του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου) και στοί­χι­σαν τη ζωή σε 34 ανθρώ­πους, ενώ κατέ­στρε­ψαν και 3.000 σπίτια.

Όταν μαί­νο­νταν ακό­μη οι πυρ­κα­γιές το WWF είχε εκτι­μή­σει ότι ο αριθ­μός των ζώων που είχαν πλη­γεί ήταν 1,25 δισεκατομμύριο.

Ο κύριος λόγος που ο αριθ­μός των πλη­γέ­ντων ζώων αυξή­θη­κε είναι ότι οι ερευ­νη­τές έχουν αξιο­λο­γή­σει την συνο­λι­κή πλη­γεί­σα περιο­χή αντί να επι­κε­ντρω­θούν στις περισ­σό­τε­ρο πλη­γεί­σες πολι­τεί­ες, όπως εξή­γη­σαν οι ίδιοι.

Η επι­κε­φα­λής της έκθε­σης Λίλι Βαν Ίντεν του πανε­πι­στη­μί­ου του Σίδνεϊ δήλω­σε ότι αυτή είναι η πρώ­τη ανά­λυ­ση σε ολό­κλη­ρη την ήπει­ρο για τα ζώα που επη­ρε­ά­στη­καν από τις πυρ­κα­γιές και ότι “άλλες χώρες θα μπο­ρούν να βασι­στούν σε αυτή την έρευ­να για να βελ­τιώ­σουν τις επι­πτώ­σεις των πυρ­κα­γιών οπουδήποτε”.

Αυτή ήταν η μεγα­λύ­τε­ρη σε διάρ­κεια περί­ο­δος δασι­κών πυρ­κα­γιών στην σύγ­χρο­νη ιστο­ρία της Αυστρα­λί­ας και έπλη­ξε περισ­σό­τε­ρο από ποτέ δασι­κές εκτά­σεις με τους επι­στή­μο­νες να το απο­δί­δουν αυτό στην κλι­μα­τι­κή αλλαγή.

Τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας εξα­κο­λου­θούν να υπο­βάλ­λο­νται σε επε­ξερ­γα­σία και η τελι­κή έκθε­ση ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί στα τέλη Αυγού­στου, αλλά οι επι­στή­μο­νες υπο­γραμ­μί­ζουν ότι ο αριθ­μός των νεκρών ή εκτο­πι­σμέ­νων ζώων (τα τρία δισ.) είναι απί­θα­νο να αλλάξει.

“Οι ενδιά­με­σες δια­πι­στώ­σεις είναι σοκα­ρι­στι­κές”, λέει ο Ντέρ­μοτ Ο’Γκόρ­μαν, ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος του αυστρα­λια­νού παραρ­τή­μα­τος του WWF.

“Είναι δύσκο­λο να σκε­φτεί κάποιος ένα άλλο γεγο­νός σε άλλο σημείο του κόσμου στη σύγ­χρο­νη ιστο­ρία που να έχει σκο­τώ­σει ή εκτο­πί­σει τόσα ζώα”, σημεί­ω­σε.

Σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες, η υπερ­θέρ­μαν­ση του πλα­νή­τη επι­μη­κύ­νει τα καλο­καί­ρια στην Αυστρα­λία και τα καθι­στά όλο και πιο επι­κίν­δυ­να με μικρό­τε­ρους σε διάρ­κεια χει­μώ­νες που καθι­στούν δυσκο­λό­τε­ρο το έργο προ­λη­πτι­κής προ­στα­σί­ας των δασι­κών εκτά­σε­ων. Βέβαια στην έκθε­ση δεν ανα­φέ­ρε­ται στην υπη­ρε­σιών πυρό­σβε­σης και τα συνο­λι­κό­τε­ρα μέτρα που πρέ­πει να λαμ­βά­νο­νται για τον περιο­ρι­σμό των επι­πτώ­σε­ων από τις φωτιές. 

Η έκθε­ση που δόθη­κε σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα συντά­χθη­κε από επι­στή­μο­νες των πανε­πι­στη­μί­ων του Σίδνεϊ, της Νέας Νότιας Ουα­λί­ας, του Νιού­κα­σλ, του Τσαρλς Σταρτ και της μκο BirdLife Australia.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο