Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Κινητοποίηση για τη διάσωση χιλιάδων ανθρώπων που έχουν αποκλεισθεί από τις πυρκαγιές

Μια μεγά­λης έκτα­σης επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης διε­ξά­γε­ται σήμε­ρα για χιλιά­δες ανθρώ­πους που έχουν κατα­φύ­γει σε παρα­λια­κές πόλεις της Αυστρα­λί­ας αφού διέ­φυ­γαν από τις πυρ­κα­γιές που κατα­στρέ­φουν μεγά­λες ζώνες της χώρας και έχουν στοι­χί­σει τη ζωή σε οκτώ ανθρώ­πους μέσα σε 48 ώρες. Πολε­μι­κά πλοία και αερο­πλά­να έχουν ανα­πτυ­χθεί για να προ­σφέ­ρουν ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια και να συνει­σφέ­ρουν στην εκτί­μη­ση των καταστροφών.

Πηγή: Associated Press

Η αστυ­νο­μία ανα­κοί­νω­σε πως σήμε­ρα βρέ­θη­καν άλλα τρία πτώ­μα­τα, αυξά­νο­ντας σε οκτώ τον αριθ­μό των ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους από το βρά­δυ της Δευτέρας.

Η ανη­συ­χία είναι μεγά­λη για πολ­λούς ανθρώ­πους των οποί­ων η τύχη εξα­κο­λου­θεί να αγνο­εί­ται ενώ πυρ­κα­γιές εξα­κο­λου­θούν να μαί­νο­νται εκτός ελέγ­χου στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Αυστραλία.

Περισ­σό­τε­ρες από 200 κατοι­κί­ες έχουν κατα­στρα­φεί και μερι­κά χωριά δεν είναι πλέ­ον παρά ερεί­πια που καπνίζουν.

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που φθά­νουν από πολ­λές του­ρι­στι­κές ζώνες της νοτιο­α­να­το­λι­κής Αυστρα­λί­ας κάνουν λόγο για χιλιά­δες παρα­θε­ρι­στές και ντό­πιους που πέρα­σαν την παρα­μο­νή της Πρω­το­χρο­νιάς στρι­μωγ­μέ­νοι στην άκρη της θάλασ­σας, απο­κλει­σμέ­νοι από τις φλό­γες. Οι πυρ­κα­γιές προ­κά­λε­σαν πολυά­ριθ­μες δια­κο­πές της ηλε­κτρο­δό­τη­σης, των τηλε­φω­νι­κών επι­κοι­νω­νιών και του Ίντερνετ.

Οι στρα­τιω­τι­κοί εκφρά­ζουν φόβους πως μπο­ρεί να χρεια­στούν ημέ­ρες για να φθά­σουν σε ορι­σμέ­νες πολύ απο­μο­νω­μέ­νες περιοχές.

ℹ️  Συνο­λι­κά έχουν χάσει τη ζωή τους του­λά­χι­στον 17 άνθρω­ποι και περισ­σό­τε­ρες από 1.000 κατοι­κί­ες έχουν κατα­στρα­φεί από την αρχή της περιό­δου των πυρ­κα­γιών τον Σεπτέμβριο.

ℹ️  Περί­που 55 εκα­τομ­μύ­ρια στρέμ­μα­τα έχουν καεί, δηλα­δή έκτα­ση μεγα­λύ­τε­ρη από τη Δανία ή την Ολλανδία.

(Πηγή: ΑΠΕ — ΜΠΕ — AFP)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο