Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτά που ξέρουν πώς να αγαπάνε πραγματικά είναι τα παιδιά της Κούβας

🇨🇺  Miguel Díaz-Canel Bermúdez — @DiazCanelB
Los que saben querer, esos son nuestros niños
#SomosCuba
🇨🇺 Los que saben querer
Para regocijo de millones, el tercer domingo de julio ha llegado, y lo mismo en urbes populosas que en las comunidades más pequeñas y apartadas, Cuba entera celebra hoy el Día de los Niños… [cubadebate.cu]

Αυτό, επι­ση­μαί­νει ο Díaz-Canel πρό­ε­δρος του νησιού της επα­νά­στα­σης, με δήλω­ση στο Twitter (hashtag # SomosCuba) εκφρά­ζο­ντας ένα μεγά­λο μπράβο.
Ήδη σε πλή­ρη μετά την παν­δη­μία ανά­καμ­ψη, «γιορ­τές και πανη­γύ­ρια», τα πάρ­τι και η χαρά έχουν ξυπνή­σει την Κού­βα από αυτήν την Κυρια­κή, την 3η του Ιού­λη, που είναι έτοι­μη να γιορ­τά­σει, από το ένα άκρο του αρχι­πε­λά­γους στο άλλο, την Ημέ­ρα του Παι­διού.

ℹ️  Η δήλω­ση του πρό­ε­δρου συνο­δεύ­ε­ται στο προ­α­να­φερ­θέν κοι­νω­νι­κό δίκτυο από ένα κεί­με­νο κου­βα­νι­κού πρα­κτο­ρεί­ου ειδή­σε­ων (ΣΣ |> cubadebate.cu) με την ευκαι­ρία της επε­τεί­ου που ανα­δη­μο­σιεύ­θη­κε από την εφη­με­ρί­δα Granma.
Όσοι ξέρουν να αγα­πούν, αυτά είναι τα παι­διά μας #SomosCuba — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) — 19 Ιου­λί­ου 2020

Σε αυτό το «Verano por la Vida», («Καλο­καί­ρι για τη Ζωή»), οι γει­το­νιές και η κοι­νω­νία ολό­κλη­ρη, θα απο­τε­λέ­σουν το βασι­κό σενά­ριο της γιορ­τής για «όσους ξέρουν πώς να αγα­πούν», και κάθε δήμος κάθε λαϊ­κό συμ­βού­λιο θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κάποια δρά­ση, έτσι ώστε, τα κορί­τσια, τα αγό­ρια και οι έφη­βοι να βρί­σκουν επι­λο­γές για χαρά και από­λαυ­ση, χωρίς να μετα­κι­νού­νται μακριά από το σπί­τι τους.

🇨🇺 Το κεί­με­νο περι­λαμ­βά­νει δηλώ­σεις της Rosa María Ramírez Montero, (#) προ­έ­δρου του οργα­νι­σμού Organización de Pioneros José Martí — OPJM (ΣΣ |> οι πιτσι­ρι­κά­δες –πιο­νιέ­ροι, του νησιού), η οποία επι­βε­βαί­ω­σε ότι δεν θα υπάρ­ξουν μεγά­λα πάρ­τι ούτε κεντρι­κές εκδη­λώ­σεις αυτή τη φορά, αλλά θα υπάρ­χουν πολ­λά μέρη για να γιορ­τά­σουν και, μετα­ξύ πολ­λών άλλων, ανέ­φε­ρε το μεγά­λο Parque Forestal de La Habana, που θα ανοί­ξει τις πόρ­τες της σε στα παι­διά χωρίς οικο­γε­νεια­κή προ­στα­σία στην κου­βα­νι­κή πρωτεύουσα.
 (#)  ΣΣ |> Κάνο­ντας κλικ θα δεί­τε ένα … «Προει­δο­ποί­η­ση: Αυτός ο λογα­ρια­σμός έχει ανα­στα­λεί προσωρινά
Βλέ­πε­τε αυτή την προει­δο­ποί­η­ση επει­δή υπήρ­ξε κάποια ασυ­νή­θι­στη δρα­στη­ριό­τη­τα από αυτόν τον λογα­ρια­σμό. Θέλε­τε σίγου­ρα να δεί­τε το περιεχόμενο;»
Τα γνω­στά «παι­χνι­δά­κια» του Twitter (που ρίχνει καθη­με­ρι­νά χιλιά­δες λογα­ρια­σμούς που δεν υπη­ρε­τούν τους σχε­δια­σμούς της άρχου­σας τάξης)

Η Montero ‑επί­σης μέλος του Εθνι­κού Γρα­φεί­ου της Unión de Jóvenes Comunistas (ΣΣ |> Ένω­ση Νέων Κομ­μου­νι­στών ‑εδώ το FaceBook) πρό­σθε­σε την ίδια στα συγ­χα­ρη­τή­ρια για την υπο­δειγ­μα­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των παι­διών κατά τη διάρ­κεια αυτών των μακρών μηνών της αδιά­κο­πης μάχης για την υγεία και τη ζωή, την ωρι­μό­τη­τα, την αίσθη­ση και την ευθύ­νη, την πει­θαρ­χία, την αλλη­λεγ­γύη και την αγά­πη για την οικο­γέ­νεια, για την πατρί­δα, που επέ­δει­ξαν  παρά το νεα­ρό της ηλι­κί­ας τους, προ­σθέ­το­ντας πως «σ’ αυτό το καθο­ρι­στι­κό χαρά­κω­μα που είναι το σπί­τι, έχουν συμπε­ρι­φερ­θεί σαν αλη­θι­νοί πρω­τα­θλη­τές, γνω­ρί­ζο­ντας πώς να αντα­πο­κρι­θούν στις προ­σπά­θειες ενός ολό­κλη­ρου λαού για να νική­σουν αυτήν την τρο­με­ρή παν­δη­μία που πλήτ­τει τον πλανήτη».

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο