Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτές είναι οι κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Οι νέες παρά­νο­μες κυρώ­σεις των ΗΠΑ επη­ρε­ά­ζουν την οικο­νο­μία και το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα σε όλη τη Βενεζουέλα.

Ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ, υπέ­γρα­ψε την περα­σμέ­νη Παρα­σκευή εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα, ώστε να εφαρ­μο­στούν με άμε­σο τρό­πο, μέσω του αμε­ρι­κα­νι­κού Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, κυρώ­σεις στην οικο­νο­μία και το χρη­μα­το­πι­στω­τι­κό σύστη­μα της Βενεζουέλας.

Ο Υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βενε­ζου­έ­λας, Χόρ­χε Αρρε­ά­σα, απέρ­ρι­ψε τις νέες κυρώ­σεις και δήλω­σε πως «αυτή είναι η χει­ρό­τε­ρη επί­θε­ση που έχει δεχτεί η Βενε­ζου­έ­λα, πρώ­τα η στρα­τιω­τι­κή απει­λή και έπει­τα η απει­λή οικο­νο­μι­κών κυρώσεων».

Επι­πλέ­ον, ο Βενε­ζου­ε­λά­νος πρό­ε­δρος Νικο­λάς Μαδού­ρο ενη­μέ­ρω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση θα εφαρ­μό­σει μέτρα για την προ­στα­σία της Βενε­ζου­έ­λας από τις πρό­σφα­τες οικο­νο­μι­κές και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές κυρώ­σεις των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

Το ψηφια­κό μέσο Misión Verdad ανέ­φε­ρε σε μια ανά­λυ­ση ότι αυτές οι νέες κυρώ­σεις «δεν στρέ­φο­νται ενα­ντί­ον αξιω­μα­τού­χων της Βενε­ζου­έ­λας, αλλά ενα­ντί­ον όλης της οικο­νο­μί­ας και του χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού συστήματος».

Ποιες είναι οι νέες κυρώ­σεις που προ­βλέ­πο­νται το εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα του Τραμπ ;

- Το εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα του Τραμπ δίνει συνέ­χεια στο εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα 13692 της 8ης Μαρ­τί­ου 2015, που εκδό­θη­κε από τον Μπα­ράκ Ομπά­μα, όπου η Βενε­ζου­έ­λα χαρα­κτη­ρί­στη­κε «ασυ­νή­θι­στη και έκτα­κτη απει­λή για την ασφά­λεια των ΗΠΑ».

- Οι νέες κυρώ­σεις των ΗΠΑ λει­τουρ­γούν άμε­σα κατά της χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας. Αυτές απα­γο­ρεύ­ουν σε «κάθε πρό­σω­πο, οργα­νι­σμό, εται­ρεία ή ένω­ση που εδρεύ­ει νόμι­μα ή ασκεί δρα­στη­ριό­τη­τες στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες να ασκεί επι­χει­ρη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες με νέα χρε­ω­στι­κά ομό­λο­γα που εκδί­δο­νται από οποιο­δή­πο­τε θεσμό της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας, δηλα­δή ομο­λο­γά που εκδί­δο­νται από την κεντρι­κή τρά­πε­ζα της Βενε­ζου­έ­λας ή τη δημό­σια εται­ρεία Pdvsa», ανα­φέ­ρει η ανά­λυ­ση της Misión Verdad (Απο­στο­λή Αλήθειας).

- To εκτε­λε­στι­κό διά­ταγ­μα δεν επη­ρε­ά­ζει άμε­σα τα ομό­λο­γα που έχουν ήδη εκδο­θεί από το κρά­τος και την PDVSA, τα οποία βρί­σκο­νται ήδη στα χέρια των κατό­χων, των ιδιω­τών, των εται­ρειών και των οικο­νο­μι­κών οργα­νι­σμών των ΗΠΑ. Αλλά με τις κυρώ­σεις, αυτά χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως «επι­σφα­λή ομό­λο­γα», γεγο­νός που θέτει τη Βενε­ζου­έ­λα σε «ζώνη κιν­δύ­νου» για επεν­δύ­σεις στην αγο­ρά ομο­λό­γων, παρά το γεγο­νός ότι η χώρα είναι ένας αξιό­πι­στος πληρωτής.

- Αυτές τις νέες κυρώ­σεις που επη­ρε­ά­ζουν άμε­σα την οικο­νο­μία της Βενε­ζου­έ­λας τις ζητού­σαν για μήνες οι ηγέ­τες της αντι­πο­λι­τευό­με­νης Στρογ­γυ­λής Τρά­πε­ζας Δημο­κρα­τι­κής Ενό­τη­τας (MUD), κατά τη διάρ­κεια των ταξι­διών τους στις ΗΠΑ. Μετα­ξύ αυτών, ο δεξιός Χού­λιο Μπόρ­χες, ο οποί­ος εξε­τά­ζε­ται από τη Συντα­κτι­κή Εθνο­συ­νέ­λευ­ση (ANC) για ενέρ­γειές του ενα­ντί­ον της χώρας.

- Οι ενέρ­γειες των ΗΠΑ ενά­ντια στη Βενε­ζου­έ­λα κλεί­νουν για το κρά­τος της Βενε­ζου­έ­λας και την PDVSA τις πόρ­τες των χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών αγο­ρών που συν­δέ­ο­νται με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, όπου μπο­ρού­σαν να προ­σφέ­ρουν ομό­λο­γα για να χρη­μα­το­δο­τή­σουν και να εισφέ­ρουν στη χώρα συνάλ­λαγ­μα. Ως εκ τού­του, έχουν επη­ρε­α­στεί οι πρό­σφα­τες συμπρά­ξεις της PDVSA με τις κινε­ζι­κές και ρωσι­κές εται­ρεί­ες για εξό­ρυ­ξη πετρε­λαί­ου στη ζώνη του Ορι­νό­κο Ούγκο Τσάβες.

- Το μέτρο αυτό στο­χεύ­ει να οδη­γή­σει τη Βενε­ζου­έ­λα σε αθέ­τη­ση ή μη πλη­ρω­μή του εξω­τε­ρι­κού της χρέ­ους. Τους τελευ­ταί­ους 24 μήνες, η Βενε­ζου­έ­λα και η PDVSA έχουν πλη­ρώ­σει περισ­σό­τε­ρα από 65 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για τις υπο­χρε­ώ­σεις τους. Ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών των ΗΠΑ, Steven Mnuchin, δήλω­σε ότι οι νέες οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις που επι­βάλ­λο­νται είναι για να οδη­γή­σουν σε ασφυ­ξία τη χώρα αυτή της Νότιας Αμερικής.

Πηγή: δια­δι­κτυα­κός τόπος πρε­σβεί­ας της Βενεζουέλας

Ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση επι­διώ­κουν στη Βενε­ζου­έ­λα οι ΗΠΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο